wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

HAYAT NOTLARI

- IV-

31

En ufak bir haks�zl��a bile tepki g�stermeyen insanlar, kendi ba�lar�na gelen hi�bir haks�zl��a tepki g�sterme hakk�na sahip de�illerdir. 

32

Il�k bir bahar ��leden sonras�nda, masmavi g�ky�z�n�n alt�nda, balkonda oturup, sokakta oynayan �ocuk seslerinin verdi�i huzuru dinlemek gibisi yok. �nsan her �eye ra�men hala ya�anacak g�zelliklerin oldu�unu fark ediyor. B�t�n s�k�nt�lara, b�t�n �mitsizliklere, b�t�n b�kk�nl�klara ra�men " Ya�amak g�zel �ey be karde�im! " dedirtiyor insana.   

33

Daha �nce yazd���m notlarda " D�nyan�n herhangi bir yerinde, h�l� ya�anacak g�zelliklerin oldu�unu bana iki �ey hat�rlat�r: kitaplar ve m�zik " demi�tim. Ge�en zaman i�inde buna bir de sineman�n eklenmesi gerekti�ine karar verdim.

34

Sinema demi�ken, birka� da sinema notu...

Beni derinden etkileyen 3 film: Trier' in " Karanl�kta Dans " ve " Dogville " isimli filmleri ile Lynch' in " Mulholland ��kmaz� " isimli filmi. 

35

Peki, en be�endi�im 3 y�netmen...

David Lynch, Lars von Trier ve Krzysztof Kieslowski. 

36

En son izledi�im film: Ron Howard' �n " Da Vinci �ifresi " isimli filmi. �lk f�rsatta izlemeyi d���nd���m film: Michael Haneke'nin " Piyanist " isimli filmi. En son sat�n ald���m film: Pedro Almodovar'�n " Annem Hakk�nda Her �ey " isimli filmi. Tavsiye Etti�im Film: Son d�nemde T�rk sinemas�nda yapil�n en iyi film oldu�unu d���nd���m Ula� �na�'�n " T�rev " isimli filmi.

37

Ayn� �eyi bir de kitap i�in denesem nas�l olur?

En son okudu�um kitap: Ataol Behramo�lu'nun " Kendin Olmak Ya Da Olmamak " isimli deneme kitab�. �u an okudu�um kitap: Tahsin Y�cel'in " Kom�ular " isimli �yk� kitab�. S�rada bekleyen kitap: K���k �skender' in " Bur� hik�yeleri " isimli kitab�. En son sat�n ald���m kitap: Atilla Dorsay'�n " 100 Y�l�n 100 Y�netmeni " isimli kitab�. Tavsiye etti�im kitap: Sel�uk Altun'un " Annemin ��retmedi�i �ark�lar " isimli kitab�.

38

Herhangi bir tart��mada, hakl� oldu�umu bildi�i halde, benim kar��mda olan ki�i benim d��man�md�r. 

39

Peki, bu tan�mdan yola ��karak, �u �ekilde bir dost tan�m� yapmam�z m�mk�n m�: Herhangi bir tart��mada, haks�z oldu�umu bildi�i halde, s�rf benim i�in, bana destek veren ki�i benim dostumdur.

40

Hayatlar�n� ba�kalar�na g�re �ekillendiren insanlar, mutsuz olmaya mahkumdur. 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,                                     di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t