wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Sema OKURER

B�R KU�UN D���ND�RD�KLER�

Arada bir bulutlar�n g�lgesi d��se de g�ne�li, g�zel bir ak�am�st�.  Ya�am m�cadelesi i�inde g�z a��p kapay�ncaya kadar ge�en, uzun bir �al��ma g�n�n�n ard�ndan, k�yl�ler bir an �nce evlerine ula�ma iste�indeler. ��te tam bu s�rada havada daireler �izerek u�an bir ku� dikkatlerini �eker.  Kim bilir belki o da bir yerlere yeti�me tela�� i�inde, co�kuyla d�n�p durmaktad�r. K�yl�ler bir yandan ku�un havada s�z�l���n� izlerken, bir yandan da ne denli ac�km�� olduklar�n�n fark�na var�rlar. Kabaran i�tahlarla birlikte ku�, art�k onlar�n g�z�nde canl�l���n� yitirip, yerini f�r�nda ��t�r ��t�r k�zarm��, leziz bir et par�as�na b�rak�r; a�l�k, yokluk, g�zelliklerin �n�ne ge�er, sadece temel ihtiya�lar d���n�l�r.   

Oysa b�y�kannesinin omzunda rahat�a oturan k���k k�z, g�ne�in, temiz havan�n, do�an�n tad�n� ��karmakla me�gul. O hayat�ndan memnun, ya�amla m�cadelesi hen�z tam olarak ba�lamam��. Bir yandan Fen Bilgisi dersinde ��rendiklerini hat�rlarken, bir yandan ku�u saf bir ilgiyle izliyor, ku�un hareketlerini bir u�a��n ku� misali u�u�uyla �zde�le�tirirken, bir yandan da kanatlar�n� ��rp���n�, onlar� nas�l bu kadar zarif ve uyumlu hareket ettirebildi�ini, kanatlar�n�n yap�s�n�, t�ylerinin yumu�akl���n�, parlakl���n� hayranl�kla inceliyor.  Onunla karn�n� doyurmay� akl�na getirmiyor, t�pk� yan�ndaki b�y�klerin de onun ya��ndayken yapt��� gibi -- ama onun ya�am� farkl� olacak, onun ku�lar� silahs�z, sava�s�z, bar�� ve huzur dolu, daha medeni bir d�nyaya do�ru �zg�rce kanat ��rpacak.

    " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 1. hafta, 27.09.2004 - 03.10.2004 haftan�n konusu: 1996 AYDIN DO�AN ULUSLARARASI KAR�KAT�R YARI�MASI ( 13.YIL ) nda �kincilik �d�l�n� alan Ukraynal� Oleg DERGATCHOV' un karikat�r�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

: Sema OKURER,  Ankara, 01.10.2004, 23:52                                                                               di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t