wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

HAYAT NOTLARI

- VI -

�iirsel Aforizmalar 

51

�lahi A�k

Tanr�' ya kar�� / adem'in / havva a�k�na / yasak meyveyi yemesi

a�k� / il�hla�t�rmad� m�?

 

52

Yaln�zl�k

yaln�zl�k duygusunu sevmiyorum / fakat her zaman / yaln�z oldu�umu hissediyorum

yaln�zl�ktan korkuyorum / fakat yaln�zl�ktan kurtulam�yorum

yaln�zl�ktan korktu�um gibi / sesten de korkuyorum...

yaln�zl�ktan korktu�um gibi / kalabal�klardan da korkuyorum

sessizli�ime ortak ar�yorum

sesiyle de�il de / duygular�yla konu�acak / bir dost ar�yorum

sessiz kalabal�klar istiyorum

sesli yaln�zl�k / yapayaln�zl�ktan k�t� geliyor

 

53

A�k Oyunu

benim g�zlerimle kendine / ya da

benim duygular�mla bana/ bakabilseydin

a�k denilen bu sa�ma oyunda

mutlulu�u yakalayabilirdik

 

54

A�k Yarg�c�

kad�n erkek e�itli�inin yok say�ld��� / bir kentte

a�k yarg�c�y�m

bu kenti a�k k�r�nt�lar�ndan / yoksun b�rakt��� i�in

eros'u / su�lu il�n ediyorum

 

55

E�itsizlik

ey insan denilen adaletsiz yarat�k

�unu bilmelisin ki / her insan e�ittir

ama duygular�n sayesinde / asla e�itli�i sa�layamazs�n

 

56

Tek Ses

buras� / tek bir d���nce etraf�nda olu�turulmu� / sessiz bir kalabal�k

binlerce ki�iye kar��l�k / tek bir ses var

binlerce ki�i bu tek sesi s�yl�yor

s�k�l�yorum... / bo�ulur gibi oluyorum...

bu tek sesin yan�na / ikinci bir ses olmak istiyorum

k�z�yorum kendime / b�yle tek bir sesin oldu�u yerde / benim ne i�im var

 

57

Ceza

cennetten kovulan adem'in s�rg�n yeri: / d�nya

ben de bu s�rg�n yerinde / m�ebbetimin bitmesini bekliyorum

su�umun ne oldu�unu merak ederek

yoksa / t�m insanl�k / adem' in cezas�n� m� �ekiyor

 

58

K�bus

bir karabasan bu / uykudan uyand�ran / hareket etmemi engelleyen

bo�az�m�n d���mlenmesine sebep olan / v�cudumun ate�ini y�kselten

bunun bir r�ya m� / yoksa ger�ek mi / oldu�unu anlayam�yorum

tek anlad���m / bir hayat k�busa d�nerken

insan bunun fark�na varm�yor

 

59

Hayat

d�nya oyun alan�m�z / hayatsa / bu oyun alan�nda / bize verilen oyuncak

ama bir farkla / s�k�l�nca de�i�tiremeyece�imiz bir oyuncak

bize verilen oyuncakla / s�re bitene kadar oynamak zorunday�z

tek �aremiz / bu oyunca�a al��mak / bu oyunca�� sevmek

bu oyuncakla oynamak bize zevk vermeli

 

60

�ans

istemedi�im �ekilde geli�en / her olay kar��s�nda

�ans�n yan�mda olmad���ndan yak�nd�m

oysa / �ans�n yan�mda olmas� i�in

hi�bir �ey yapmad���m� / fark edemedim

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,                                    di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t