wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

Ki�isel ve Toplumsal Tercihler

Ki�isel tercihler konusunda fikir beyan etmeme gibi bir huyum var. Olumsuz bir ele�tiriyi zaten ki�isel tercihler i�in kullanmam. Hatta herhangi bir ki�isel tercih konusunda, akl�m�n ucundan olumsuz bir d���nce ge�memesi i�in �aba sarf ederim. Ki�isel tercihler konusunda �v�c� bir s�z de etmem. ��nk� herhangi bir ki�isel tercih hakk�nda �v�c� bir d���nce sahibi olursam, olumsuz bir ele�tiriyi de, sesli olmasa bile, i�imden yapar�m diye d���n�r�m. Bu da insanlara ki�isel tercihlerinden dolay� �n yarg�l� yakla�amam anlam�na gelir ki, hi� kimseye �nyarg�yla yakla�mak istemem.

E�er olumsuz bir d���ne i�ine girmemek istiyorsam, o zaman �v�c� d���nceleri de akl�mdan silmeliyim ama insanlar�n ki�isel tercihlerinden dolay� ele�tirilmeleri durumunda yanlar�nda olup onlara en �nce deste�i ben veririm.

�, ki�isel tercihten ��k�p, toplumu ilgilendiren bir tercih haline geldi�inde, i�te o zaman ele�tirme hakk�n� elde ederim. Olumlu veya olumsuz, her d���ncemi cesaretle dile getirmeye �al���r�m.

Bu nedenle ki�isel tercih, toplumsal tercih konusunda uzun s�re kafa yordum. Nelerin ki�isel tercihe girece�ini, nelerin toplumsal tercih olarak de�erlendirilece�ini ve hangilerini ele�tirme hakk�m�n oldu�unu belirledim.

En �ok da � kitap okuma � konusu zihnimi me�gul etti. �nce bunun ki�isel bir tercih oldu�unu d���nd�m; ama, d�nyan�n geli�mi� �lkelerindeki kitap okuma oranlar�yla 3. s�n�f �lkelerdeki kitap okuma oranlar� aras�ndaki fark�n geli�mi�lik d�zeyleri aras�ndaki fark� yans�tt���n� g�r�nce kitap okuman�n bireysel bilgilenme, dolay�s�yla toplumsal bilgilenme oldu�unu anlay�nca, insanlar�n ancak okuyarak yanl��lar� g�rebilme yeteneklerinin artt���n� ve yanl��lar� g�rebilen insanlar�n da toplumlara faydal� olaca��n� d���n�nce kitap okuman�n ki�isel bir tercihten �te toplumsal bir tercih oldu�una kanaat getirdim.

Zihnimi en �ok me�gul eden sorunun cevab�n� bulduktan sonra, ki�isel, toplumsal tercih listemi olu�turdum. Olu�turdu�um g�nden beri ki�isel tercihler hakk�nda hi�bir beyanda bulunmuyorum.

Bu listemin en ba��nda �u madde var: Her insan, herhangi bir canl�ya zarar vermedi�i s�rece, istedi�i her �eyi yapma hakk�na sahiptir.

Listenin en �nemli maddelerinden birine g�reyse insanlar� d�� g�r�n��lerine g�re ele�tirme hakk�m yoktur. �nsanlar�n cinsel tercihlerine, k�yafetlerine, sa� sakal �ekillerine, tak�lar�n, vb... asla kar��mam.

Bence bu t�r bir liste olu�turmak ve insanlar� ele�tirirken b�yle bir listeyi g�z �n�ne almak �ok �nemli. Anlams�z tart��malardan insanlar� korur. Bu �lke i�in yararl� �eyler tart���l�r ve insanlar bu sayede daha da bilin�lenir.

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,  yirmiikiocakikibinalt� s�f�rbirotuzsekiz                                      di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t