wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Su �A�LAR

ISLIKLA �ARKI �ALMAK �ZER�NE

         �stanbul' un �stanbul oldu�u 1960 l� y�llar... Din, k�lt�r, insan ayr�m� yap�lmadan, �stanbullular�n tevazu, nezaket, sayg� i�inde bir arada keyifle ya�ad��� y�llar... Do�al dokusu yap�larla bozulmam��, tepeleri may�sta erguvana boyanan Bo�az... Denizinden, �imdilerde adlar� unutulmaya y�z tutmu� �e�itlilikte bal���n tutulup, temiz suyunda ak�nt�yla arkada� y�z�len Bo�az... Yazl�k sinemalar, bah�elerde kahvalt�lar, terzilere diktirilen bayraml�klar, kuma� mendilli bayramlar... Gen� k�zlar�n korkusuzca mini eteklerle �ehrin her k��esinde dola�abildi�i y�llar!
 

         " Long Play " lerde Nat King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra d�nerken, babam pazar sabahlar� onlar�n �ark�lar�n� �sl�kla �alarak uyand�r�rd� bizi ne�' eyle. Bahar ve yaz sabahlar� bah�edeki ku�lar c�v�lt�lar� ile d�et yaparlard� babam�n �sl���na. Tatl� bir huzur duygusu ile ayn� anda co�ku uyand�ran benzersiz keyifli bir tad� vard� bu �sl�k sesinin. �imdilerde rekl�m filmlerinde canland�r�lan, �ocuklar�n sevin�le uyand��� ger�ek sabahlar ya�an�r, fonda da �sl�kla �ark�lar �alard�.

 

        Babam �imdi �sl�k �alamayacak kadar ya�l�. Hatta �ark�lar� hat�rlayacak haf�zas� da yok art�k. Gariptir ki �sl�k sesi duyulmuyor evlerden... Kimse �sl�kla �ark� �alm�yor mu?

 

       �ark�lar m� �sl��a, �sl�k m� �ark�lara uymuyor? Yoksa kimse o co�kuyu mu hissetmiyor? Bo�az, �stanbul, insanlar, bayramlar, her�ey de�i�ti. Sezen' in �ark�s�ndaki gibi yoksa " G�nl�m�z�n bayramlar�, �enli�i mi s�nd�?  " G�zelim zarif �stanbul, ruhumuzun romantik �sl�k seslerini notalar�yla birlikte antika sand���na m� kald�rd� yoksa; unutulan pek �ok g�zellikle birlikte!

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 124. hafta,  05.02.2007 / 11.02.2007  Haftan�n konusu: Isl�kla �ark� �almak �zerine

 

: Su �A�LAR,  05.02.2007, 11:08,                                                  di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t