wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Berna EFEO�LU

YAZMAK ( I )

�zg�n oldu�um i�in mi yaz�yorum; �zg�n oldu�um anlarda i� d�kmek istedi�im i�in mi; yoksa tam tersi, yazmak �z�yor beni de, bu rahats�z duyguyu istedi�im i�in mi kendime i�kence olsun diye pes edip edip ard�ndan yine yazmaya devam ediyorum.  

Bir keresinde anahtar s�zc�kler d�k�l�vermi�ti asl�nda a�z�mdan: Yazmak kendine d�nmekti. ��imi burkan, derinliklere indirip kimi zaman orac�kta bo�uveren ama suyun �st�ne ��k�p nefes alma olas�l���yla bilmem ka��nc� do�umu ya�ad���m, kendimi farkl� �ekilde yeniden buldu�um ve var etti�im bir �ey yazmak. Ac� veren bir d�n��. Kendime d�n�p orada kald���m zaman, her �ey daha bir zor, i�inden ��k�lmaz bir h�l al�yor. Hemen ka��p kurtulmak istiyorum kendimden. Uzakla��p y�zeyselle�mek.

Yazmak y�zle�mek demek oluyor b�yle zamanlarda. ��ime bak�p korksam da kimi zaman, kendimde g�rd�klerime sava� a�ma g�c�n� bulabilirsem, i�imdeki susu�lar, yerini � i�imi kusu� � lara b�rak�yor usulca. Bu kusu�, kelimenin ilk akla gelen anlam�ndaki gibi i�ren� olabilir diye daha ba�lamadan �yle bir yer de�i�tiriyor ki susu�umla, � b�rak da��n�k kals�n � hissi veriyor. L�net olsun, b�rak�

��ime d�n�p bakacak g�c�m� kaybetti�im anlarda bu susu�lar�n s�resi uzuyor. Sonra, biraz zaman ge�iyor aradan. Bazen bir �ark�, bir s�z, bir g�r�nt�, bir g�r�lt� ya da anl�k bir hisle dolup ta�ma h�li. Ve i�te yine, y�l�p b�rakt���m o �eye bakt���m yerde buluyorum kendimi. Susmay�p her �eye raz� gelecek cesareti kendimde buldu�um anda ise, �nce nispeten farkl� bir i�ren�li�i ya�ay�p, sonras�nda elimi y�z�m� y�kay�p, temizlenip ferahlam���as�na bir basamak daha ��k�yorum; kendime yolculu�um ve kendime bar���mda. ��imdeki pek �ok �ey, ve d���mdakiler. Her biri anlam kazan�yor. G�z�mdeki kendim gibi. ��te o anda yazmak, kendimden �te bir anlam sava��na d�n���yor art�k. Yazd�k�a ��z�mleniyor her �ey ama daha da kar���yor di�er yandan. ��inden ��kam�yorum. ��inden ��kmak i�in soyunmak gerekiyor; her �eyinle ortalara d�k�lmek. Utanmadan, s�k�lmadan.

Yazmak, �rt�leri kald�rmak i�te bu y�zden. ��plak kalmak, ��plak b�rakmak. Ama s�rf bu �rt�ler yerli yerinde dursun diye, kendimden ve yaz� masas�ndan uzakla��p kopup gidiyorum kimi zaman. Baz� �eyleri yok saymak, onlar� bilmekten iyi geliyor. Fark�ndal���m� g�rmezden gelip basitli�i se�iyorum o anlarda. ��ime geliyor. Yazmak basitlik kar��t� bir eylem oluveriyor bu noktada. Nefretimi hak ediyor. 

Yazmak benim ac� �eli�kim san�r�m�

: Berna EFEO�LU,  29.07.2007, �stanbul                                                  di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t