wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: �zen �AH�NO�LU

KU - YA- RA  ya da  A - DA - KO

 

Hayat �ylesine izlenen bir film, okunan bir kitap, sayfalar� kar��t�r�larak resimlerine bak�lan s�radan bir dergi midir? Standart bir tarif de�il aran�lan. Kolayca i�ine girip ya�aman�n, ama hakk�n� vererek ger�ekten ya�aman�n uzak oldu�u bir masal m�d�r? Ya da gizemli l�birentlerinde dola�an maceraperest ruhlar�n yitip gitti�i bir �lke belki de...

Sana verilen s�re boyunca ke�fedecek, ��reneceksin. Tabii ki kar��l�ks�z de�il; sorunlar, problemler olacak. Onlara yakla��m�n, hayat kar��s�ndaki duru�un seni sen yapacak. Tepkilerinin, h�z�nlerinin, sevin�lerinin ve ac�lar�n�n toplam� olacaks�n.

Ola ki durup da d���nmeye ba�lad�n; i�ler hi� yolunda gitmiyor. Neden diye sorgularken dahi bir an bile durmayacaks�n. Me�er ki Yusuf At�lgan� �n Aylak Adam roman�nda ge�en Ku - ya - ra sendromuna kap�lmam��san tabii!

Hareket demek hayat. Son bulana de�in beraberinde her an tazelenen bir umudu getiren. Her an devingen. Uyurken bile r�yalar�nda, bedeninde, zihninde, ruhunda.

Durmak yok, bo�luk yok. Doldurulmaya �al���lan anlams�zl�klar var belki de. Sen o anlams�zl�klar�n i�indeki anlam� ke�fedeceksin.

Bir kitap al�rs�n eline; hi� bilmedi�in bir kitap. Arka kapa��n� okursun; �nce yabanc� gelir sana anlat�lanlar. �ok�a da karma��k. Sonra okumaya ba�lars�n ve b�ylece bir �ok �ey de anlam kazanmaya ba�lar. Ya da hen�z sat�n ald���n bir elektronik e�ya gibi. Kullanma k�lavuzunu okursun biraz ama �o�u kez kurcalarken ��renirsin bozma olas�l���n� da g�ze alarak!

Her �ey iyi g�zel de i� ya�am ger�ekli�ine gelince o ku�kular, ��pheler, kuruntular, ge�mi� deneyimler, kula��na f�s�ldananlar sarar d�rt bir yan�n�. Okuduklar�n, duyduklar�n, ve an� par�alar� kovalar durur seni. Hep bir �eyler belletmeye, seni y�netmeye kalk���r. Ve var g�c�nle isyan etsen yaln�z kal�rs�n savunmas�z ya da b�t�n bunlar� kalkan yap�nca da kal�n duvarlar�n esiri olursun. O seni korudu�unu sand���n duvarlar, bir bir engelin olarak dikilir kar��na.

Kendini ifade etme, tamamlama ihtiyac�n!

Kendini ba�ka y�zlerde aray�� s�reci. Kimi zaman umutla, kimi zaman h�z�nle kavrulmu� bir bo� vermi�likle. Yine de her �eye ra�men bir bekleyi�.

Ve �yle bir an gelir ki, o an� a dek okudu�unuz her �eyi, ya�ad�klar�n�z�n t�m�n� yeni ba�tan ya�amak istersiniz. Siz ilerlemek isterken, geriye d�nerek ya�ananlara farkl� g�zlerle bak�nca yeni fark�ndal�klar kazan�l�r.

Bazen kendinden ka�makla ba�lar yolculuk. Yanl�� y�nde gitti�ini bile bile, esas hazinenden ko�arak ya da yava� yava� uzakla��rs�n ve bir g�n bir yerlerde �yle �eyler ya�an�r ki yo�un bir kendine d�n�� hissi uyan�r i�inde. Acaba geride b�rakt���n�z �z benli�iniz h�l� yerinde midir onca ya�anandan sonra? Bir yandan da d���n�rs�n ki sadece bir kez ge�ilen yollar, geri d�n���n fark�ndal�klar�ndaki,  o arma�anlar�, kendini yeniden tan�may� sana getirmeyebilir. Ve i�te b�t�n �a�lar�n trajedisiyle y�zle�mek zorundas�nd�r art�k! Kumda yatman�n rahatl���, kolayl��� m�? Yoksa a�a� dal� kompleksi mi? G�vdeden ayr�l�p gitmek isteme e�ilimiyle gelen hep daha �telere gitme arzusu. Zira ne yaparsan yap, hangi yolu se�ersen se�; dallar�n g��e de uzansa ya da budansa da, d�n�� hep k�klerine do�rudur; yani; mutlak sana. 

: �zen �AH�NO�LU,  A�ustos 2007, �stanbul                                                  di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t