wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

YEMEK M�, EMEK M�...

Her ikisini dengeleyebildi�iniz zaman yetkin bir ya�am� sa�lam��s�n�z demektir. Ailenin �nemi burada kendini g�stermektedir. Ailenin yard�m�yla bunu erken ��renen bireyin kendisine ve topluma yararl� bir ya�am sa�layaca�� bir ger�ektir. Bunu dengeleyebilmenin okuyup okumamakla bir ilgisi yoktur. Okuyup da cahil kalabilmek ayr� bir beceri gerektirse de bunun ayr� bir �al��ma konusu olmas� �ok daha ho� olacakt�r. Cahilli�i ilkellik testi ile a���a ��karman�z �ok kolayd�r. Yemek saati geldi�inde, elindeki ya�amsal �nem ta��yan eme�i bir kenara atarak Pavlov prensiplerine uygun hareket eden oto kontrol sa�layamayan ki�ilikler �ok �abuk, sert ve her �eyin �st�nde tepki verirler. Yemek zaman�nda zorunlu yemek yeme durumunda olanlar anlat�m�m�n d���nda kalmaktad�r. Karikat�rdeki k���k k�z bunlar�n d���nda kalmaktad�r.   

Yemek gibi sembolik olarak ele ald���m eme�i d���nen k�z olas�d�r ki ku�un d���nda kalan t�r yemekleri de yiyemeyecektir. Onun yemek yiyebilmesi i�in ideas�n�n bir yerlere oturmas� gerekir. Hatta ku�un yaln�zca hayatta kalmas� dahi ama�lar�ndan birisi olabilir. D���nce kayna��n� olu�turan ku�un �retimde �o�alt�larak ama �nce emek sonra yemek ama�lar�na hizmet vermesi olas�d�r. Do�ru olan� da budur. Bal�k ikram almakla bal�k tutmay� ��renmek aras�ndaki fark kadar belirlidir bu. Ya da bal�klar� t�ketmekle bal�klar� �reterek �retti�inden daha az�n� t�ketmek ak�lc�l��� kadar kolayd�r bu.

O halde yeme�i d���nenlerle eme�i d���nenlerin say�ca farkl�l�klar�na kar��n yan yana ve ayn� �er�evede yer almalar�n�n yan�nda,  birbirlerini anlamadaki zorluklar�n nas�l yenilece�i en �nemli problem olarak kar��m�za ��kmaktad�r. Say�lar� ne olursa olsun her ikisinin de di�erine gereksinimi bir ger�ektir.

En b�y�k ger�ek ise hepsinin ku�a, ku�un u�u�unu seyretmeye, u�u�un hat�rlatt�klar�na, hat�rlat�lanlar�n ger�ekle�tirilmesine ve sekiz ki�iden alt�s�yla birisinin aras�nda ileti�im sa�layacak, g�revi nedeniyle ku�u yemek olarak fig�rlendiremeyen bir haminneye ( han�m nineye )  gerek vard�r. O zaman, yemek ve emek dengelenecektir.       

    " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 1. hafta, 27.09.2004 - 03.10.2004 haftan�n konusu: 1996 AYDIN DO�AN ULUSLARARASI KAR�KAT�R YARI�MASI ( 13.YIL ) nda �kincilik �d�l�n� alan Ukraynal� Oleg DERGATCHOV' un karikat�r�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

        : Alp ARPAD,  Ankara, 03.10.2004, 16:13                                                                                                        di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t