wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
   SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                                    DENEME soka��

Denemedi�imiz ne kald� sokaklarda ya�am boyunca? Vard�r diyorsan�z; size kat�l�r�m. Buyurun denemeye! Hangisini anlatsak acaba? Sokaklar� m�, yoksa denemeleri mi? �kisi de, birbirinden daha g�zel,birbirinden daha ilgin�. Yolunda gitmeyenler de var do�al olarak sokaklarda. Anlatacaks�n�z ya! Dedi�imiz gibi i�te, buras� deneme soka��.. Kim bilir neler ��kacak denemeye de�er...

Adem K. AHMETO�LU �nyarg� Aksel A�AN ��pl�k Aksel A�AN Telefon Rehberim
Alp ARPAD Abdullah Alp ARPAD Bilmek Yapmak Alp ARPAD Hangi Hoca
Alp ARPAD Mutluluk Alp ARPAD Yemek Mi Emek Mi... Alper TURNA Kay�p K�talar� Ke�fe
Arzu ERG�N Aray�� Arzu ERG�N Bekleyi� Arzu ERG�N Kendini Ya�a
Arzu ERG�N Mavi Son Arzu ERG�N Sohbet Deyip Ge�meyin Attil� DO�RUER Edebiyat Yapmak
Attil� DO�RUER Kendi Kendinin Aydo�an KEKEV� Aval Ofis Ayla �ZG� Teknolojinin
Bahattin ASLAN Tats�z Denilemez B.S�tk� G�RLER Sigaraya Ara Verin Berna EFEO�LU �stanbul' da
Berna EFEO�LU Yaramazlar Berna EFEO�LU Yazmak ( I ) Buket AKKAYA Yorgun G�zlerin Kapand�
Burcu �ZGE�EN Her �ey �stemekle DAGSHERO Yazmak    
Deniz KARA Kendim Mi Kedim Mi Demet ORAL Karar An� Demet ORAL Dans Edebiliyor
Deniz �ZT�RK Ya�ams�zl���m� Vurma Deniz �ZT�RK �yi G�n Dostu Olmay� Emel BAYKARA G�z G�lleri
Emel BAYKARA Y�zle�me ve Korkular�m�z Fatma �ZD�REK Erguvan Fatma �ZD�REK �teki
Fatma �ZD�REK U. O. Deniz Feneri Fatma �ZD�REK Yeni Y�l Arma�an� G�kt�rk DEM�REL Art�k Mutlu De�iliz
G�kt�rk DEM�REL Ak�l Ya�ta De�il Ba�ta G�kt�rk DEM�REL Bak�� G�kt�rk DEM�REL Basamak
G�kt�rk DEM�REL ��kmaz�n ��k��� G�kt�rk DEM�REL Ge�i� Mevsimi G�kt�rk DEM�REL �lahi Adalet
G�kt�rk DEM�REL Mant�k ve Sayg� G�kt�rk DEM�REL Onlar G�kt�rk DEM�REL Orfeus
G�kt�rk DEM�REL �zele�tiri H.Murat A�I� �are H.Murat A�I� Duymak
�cl�l G�NAYDIN Gaziantep' den Sevgiler Kaptan AL� Hesap Kemal Ya�ar �AH�N Y�re�imizdeki �nci
K�BELE Elmas Lasolfa Basitlerde Tak�ld�k Lasolfa Esinti
Lasolfa G�z Ya�� M� Y�rek Ta�� Lasolfa �z Olarak    
M�nire G�RB�ZER Bayram D��� �ocuklar Nevzat TEK�N �air, Ruh, Mek�n ve Or Nusret ZENC�RC� �evreden �zg�r Olmak
Nusret ZENC�RC� D���ncenin Patikalar� Nusret ZENC�RC� Sevgide Bo�ulmak N�khet SOLAK Ben Bayramlar� Art�k
�zen �AH�NO�LU

Ku-ya-ra ya da A-da-ko

       
Ramazan YILMAZ Ah �u Zevksizler Ramazan YILMAZ �nce Birka� S�z Sema OKURER Gitmek Mi Zor Kalmak
Ramazan YILMAZ G�zel Kalmak        
Sema OKURER Bir Ku�un D���nd�rd�k        
        Su �A�LAR De�er Bi�mesini
Su �A�LAR Ger�ek mi Su �A�LAR Isl�kla �ark� Su �A�LAR Naif �nsanlar
    Tayfun T�RK�L� Niye Yazd�m �ahin TORUN Aynan�n S�rt�nda G�r�nen
Tuba BALTALAR U�uyorum Tu��e BALCI Sevmek Terk Edilmek Tu��e BALCI hayaller
Tuna BA�AR Bilin�alt� Tuna BA�AR Bir �ark�n�n Tuna BA�AR Hayat Notlar� I
Tuna BA�AR Hayat Notlar� II Tuna BA�AR Hayat Notlar� III Tuna BA�AR Hayat Notlar� IV
Tuna BA�AR Hayat Notlar� V Tuna BA�AR Hayat Notlar� VI Tuna BA�AR �stiyorum
Tuna BA�AR Ki�isel ve Toplumsal Tuna BA�AR �iir �zerine K�sa T�lay �LARSLAN An�lar Eskitilebilir Mi?
T�lay �LARSLAN Ku�lar� �rk�tmeden T�lay �LARSLAN K�lt�re Boyanmak YunusBir Ben Bir Yunusum
Yusuf YAN� Anneler Yusuf YAN� �e�meler Yusuf YAN� Evler
Yusuf YAN� Mutluluk Tepesi Yusuf YAN� Sokaklar Yusuf YAN� Sultan
Yusuf YAN� Ulu ��nar        
           
           
           
           
           

 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz.. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n SiZedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

                      FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t