wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

' NIN SAK�N�  YAPIT

Telif Hakk� Sahibi: Adem KARAAHMETO�LU

�nsana Has Bir Yok Edici: �nyarg�

�nyarg�y� k�saca anlatmay� istedim. Ama ba�aramad�m; k�saca anlat�lamayacak kadar dolu bir konu. Ben b�yle d���n�r ve internette dola��rken, kayna��n� bulamad���m a�a��daki sorularla kar��la�t�m. Galiba, benim k�saca anlatmak istediklerimi bu sorular daha g�zel anlat�yordu;

a) �z�rl� sekiz �ocu�u olan ve frengi hastas� hamile bir kad�na rastlasayd�n�z, ona k�rtaj olmas�n� tavsiye eder miydiniz?

Bu sorunun yan�t�n� d���n�rken �nce a�a��daki soruyu okuyun;

Bir se�im s�z konusu ve siz en do�ru aday� se�mek istiyorsunuz;

Birinci aday�n uygun olmayan politikac�larla i�birli�i i�inde oldu�unu biliyorsunuz. Biraz Makyevelist.

�kinci aday, �nemli bir sava�� kaybetmi� viski ve puro d��k�n� oldu�unu biliyorsunuz.

���nc� aday�n lider olmadan �nce evlilik d��� ili�kilere ho� bakmad���n� biliyorsunuz.

Tercihiniz bu adaylardan hangisi olurdu?

 

�nce karar verin; daha sonra a�a��daki yan�ta bir  bak�n!

Eskiler te�bihte hata olmaz der. Ben de �orbada tuzum bulunsun istedim. �nyarg�s�z yakla�malarda daha iyi ve daha �ok yol alaca��m�z� umuyorum.

G�nleriniz iyi ge�sin...

Not: Kaynak bilinmiyor. ak

: Adem KARAAHMETO�LU, �stanbul, 08.01.2004,  08:46                                          di�er bir deneme i�in

                                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t

yant