wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: B. S�tk� G�RLER

S�GARAYA ARA VER�N

Sigaraya ara verin.

 

Sigaraya �niversitede ba�lad�m. Bin dokuz y�z yetmi� yedi y�l�nda. Bin dokuz y�z doksan alt� y�l�nda da ara verdim.  Yakla��k yirmi sene sigara i�mi�im bu hesapla. �nce tek t�k otlak��l�k yaparak ba�layan tan���kl�k, sonra paket ta��mayla tiryakili�e d�n��erek devam etti. Sigaraya �ok �abuk al���yor insan, bir iki derken ne oldu�unu anlayamadan tiryaki oluveriyor.

 

Maltepe i�erdim o zamanlar. Uzun y�llar Maltepe tiryakili�im devam etti. Ara verdi�imde s�nd�rd���m son sigaram, san�r�m Tekel 2000 idi. O son g�nlerde, g�nde iki pakete yak�n sigara i�erdim. Tabii buna i�mek denirse! Herh�lde, g�nde iki paket sigara yerdim demek daha do�ru.

 

Sigaray� hep severek i�tim. Sigara bir dost, yolda�, s�rda� oldu y�llarca bana. En fazla sigara i�mek istedi�im anlar, kendimle ba� ba�a kal�p d���nmek istedi�im anlard�. Bir de �ay, kahve, yemek sigarayla daha m� iyi gidiyordu, sigarayla daha m� bir anlam kazan�yordu ne!

 

�nsan sigara i�erken, sigaran�n v�cuda verdi�i zarar�n tam bilincinde olam�yor. Gen�li�in verdi�i enerjiyle fark�na da varam�yor �stelik. Bir tatil sonras� rahats�zl���m nedeniyle muayene oldu�um doktor bo�az�ma bakt�. Bana da g�sterdi. Bo�az�m�n h�lini g�r�nce ne diyece�imi bilemedim. Soba bacas� karal���na yak�n bir karal�k dersem pek abartma say�lmaz. " B�yle i�meye devam ederseniz bir on y�l daha i�ebilirsiniz ama sonras� i�in bir �ey diyemem " dedi. 

  

Doktor on y�l dedi ya ben i�meye devam ettim!

 

Ara vermeye nas�l karar verdim? Dikkat ederseniz ara vermek deyimini kullan�yorum ��nk� sigaran�n b�rak�lamayaca��n� d���n�yorum. Sigara b�rak�lmaz, ara verilir. Bu ara da ki�iden ki�iye de�i�ir. Kimi bir g�n ara verir, kimi yirmi y�l ama eninde sonunda bir g�n mutlaka sigara i�ermi� tiryaki!   

 

Sigaraya ara verme karar�mda iki �eyin etkisi oldu�unu d���n�yorum. Bir g�n �ocuklar�mla sinemaya gitmi�tik. Arada sigara i�mek istedim. Bakt�m etrafta hi� k�l tablas� veya o vazifeyi g�recek bir �ey yok. Birisine sordum, " �urada var " diye g�sterdi. �uras� dedi�i yer kazan dairesine a��lan bir koridorda, iki tuvalet kap�s�n�n aras�nda ayakl� bir k�l tablas�! ��meyin �u z�kk�m�, i�iyorsan�z da al�n burada i�in deniliyordu sanki. Sigara i�enlerin maruz kald���, ikinci s�n�f vatanda� muamelesinin �st�ne bir de kapal� mek�nlarda sigara i�meye yasa�� gelince i�in tad� iyice ka�t�.  �stedi�in yerde can�n�n istedi�i anda sigara i�ememe, uygunsuz, keyifsiz yerlerde sigara i�me - onun da ad�na sigara i�me denirse tabii - , vazife yapar gibi sigara i�mek, sigara i�menin keyfini ka��rd�.  

 

 

Evde sigara i�memeye hep �zen g�sterdim. Hafta sonlar� �ok az sigara i�erdim. �� ortam�n�n sigara i�meyi artt�rd��� bir ger�ek. Birini s�nd�rmeden di�erini yak�yorsunuz istemeden. Sigara yakt�ktan sonra k�l tablas�nda yanan bir sigara daha oldu�unu fark etti�im anlar olmu�tur. Bu da g�steriyor ki sigara i�mek kontrol d���, istemeden i�iyorsunuz. O h�lde kendimizi kontrol edebilirsek b�rakabilece�imiz de son derece a��k!

 

Sigaraya ara vermek i�in arad���m bahaneyi bulmu�tum ve bu al��kanl�ktan kurtulma karar�m� uygulamaya koyarak i�ti�im sigaray� s�nd�r�p sigaraya ara verdim. Asl�nda bahaneye de gerek yok sigaraya ara vermek i�in, sa�l���m�z i�in yapmam�z gereken bir i� bu i�.

 

Ara verme karar�mdan sonra sigaray� �evremden uzakla�t�rmad�m. Evimde, i� yerimde masam�n �ekmecesinde bir sigara mutlaka oldu. Can�m �ok �ekti�inde al�p elime koklad���m �ok olmu�tur. Yan�mda, odada sigara i�enlere de ses ��karmad�m. Aksine, " Yak�n bir sigara da, duman�ndan faydalanal�m " dedi�im de �ok olmu�tur.

 

Bir anda karar verip ara vereceksiniz ama evinizden,  �ekmecenizden onu tamamen uzakla�t�rmayacaks�n�z. Onun yak�n�n�zda oldu�unu bilmek sizi rahatlatacakt�r. Bir tiryaki i�in en b�y�k fel�ket, arad���nda, i�mek istedi�inde sigaras�n�n olmamas�d�r.

 

Bu i�i ba�arman�n temel kural� istemektir. Ger�ekten istiyorsan�z sigaraya ara verebilirsiniz. Karar� hemen verecek ve aray� ba�latacaks�n�z. " Pazartesi olsun, hafta sonu gelsin de �yle ara vereyim " demeyin. Rejim mi ki sigara,  takvimle ara verilsin? Ancak rejime belli bir g�nde ba�lan�r. Sigaraya ara verme ani olmal�d�r.  

 

Bu i�i ba�arman�n anahtar�ysa ara vermek deyimini kullanmakt�r. Sigara ikram edenlere, " Sa� ol b�rakt�m " demeyin. " Ara verdim " deyin. Bizi bu yolda ba�ar�s�zl��a u�ratan, b�rak�p tekrar ba�lamak, ele g�ne mahcup olmak korkusudur. Sigaraya ara vermek psikolojik bir sava�t�r. " Ara verdim " demek de bu psikolojik sava�� kazanmam�z� sa�layan parolas�d�r. Tekrar i�erseniz dert de�il, b�rakmam��t�n�z ki! Ara vermi�tiniz. Hani sen b�rakm��t�n ne oldu diyecek olanlar� bu �ekilde devre d��� b�rakma duygusu insan� �ok rahatlat�yor.

 

�lk dakika, ilk saat, ilk g�n, ilk hafta, ilk ay, ilk y�l ger�ekten �ok zor ge�iyor. En az�ndan bende �yle oldu. Bu k�sa s�ren kriz anlar�n� bir ba�ka �eyle oyalanarak atlatabilirsiniz rahatl�kla. Bu kriz dedi�im istek k�sa s�reli,  �abuk ge�iyor. Tabii bu bir daha hi� gelmiyor demek de�il. S�kl�kla u�ramaya devam ediyor. Ara uzad�k�a istek de ba��ml�l�k da azal�yor, i�me iste�i yok oluyor. Bunun i�in herh�lde birka� y�l ge�mesi gerek.

 

Birka� g�n, bir hafta belki bir ay ge�tikten sonra, " Bir tane yakay�m nas�l olsa i�meyince i�miyorum " diye akl�mdan �ok ge�ti ama yapmad�m. Siz de yapmay�n ��nk� b�rak�p yeniden ba�layan bir�ok arkada��mdan, arkada�lar�n�zdan g�rd���m�z gibi o bir tanenin sonu gelmiyor ve h�zla b�rakt���n�z noktaya geri d�n�yorsunuz. " Bir tane yakay�m can�m " derseniz, " On defa b�rakt�m ama gene geri ba�lad�m " diyenlerden olursunuz.

 

G�nde veya birka� g�nde bir iki tane sigara i�enlere hep g�ptayla bakt�m. H�l� da bak�yorum. Onlar�n s�rlar�, sigaray� hep b�yle tek t�k i�meleri olsa gerek. Aksi h�lde onlar da bize benzerlerdi. Bilsem ki g�nde bir iki sigara i�ece�im, hemen yeniden ba�lar�m. Ancak bu m�mk�n de�il. �ok k�sa zamanda ara verdi�inizde i�ti�inizden daha fazlas�n� i�meye ba�lars�n�z. Sanki ara verilen d�nemde i�medi�iniz sigaralar� da tel�fi etmek ister gibi.

 

Sigaraya ara vermenin en b�y�k zarar� kilo almak. Baz�lar�m�z�n ara vermeme gerek�esi de bu. E�er benim yapamad���m� yapabilir, spor yap�p yedi�inize de dikkat edebilirseniz bu zarar� da en aza indirebilirsiniz. Kilo alma gene olacakt�r ��nk� sigaraya ara verince damak tad�n�za yeniden kavu�uyorsunuz.En sevmedi�iniz yemekler bile ba�ka kokuyor sanki...

 

Gelin kendinize bir iyilik yap�n. Siz de bug�n sigaraya ara verin.

 

: B.S�tk� G�RLER,  Ankara,                                                                                             di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t