wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: H�seyin Murat A�I�

DUYMAK

Bir kediyle kar��la�t���mda ondan en nefret etti�im an; bana ilk kez arma�an edilen g�vercinimi yemi�, t�yleri �zerinde yalanan kediyi g�rd���m an� hat�rlatt��� and�r.  

Her ku� �nemlidir. O ku� da �nemliydi. O g�vercin, benim o ya��mda, o duygulara yol veren eylemsel davran���m sonucu o ku�la ya�amaya �al��mak ve onu anlamaya u�ra�maktan dolay�, belki de �ok anlaml�yd�...  

� Ne! Neden onu yedin? Ba�ka yiyecek bir �ey bulamad�n m�? Belki de bulamad�n ama mutlaka o ku�u mu yemeliydin, seni zavall�, a�a��l�k mahl�k! � 

Bunun gibi bir s�r� �ey �ok k�sa bir zamanda akl�mdan. Bir an i�inde �fkem � ki elimden ekme�imi alsalar bile uysal�md�r - doru�a y�kseldi. Bekledim. Durdum. �ok az bir zaman bakt�m. �fkem h�l� tavanda as�l�yd�. Zehir gibiydim. �ok �abuk karar verdim. Kedinin ziyafet sonras� sakinli�inden yararlanmam gerekiyordu. G�zel g�vercinimi nas�lsa kendi cennetine yollam��t�. Ben de onu, � Kediler Cehennemi � ne mi yollamal�yd�m? 

Hay�r, katil olamazd�m tabii; istemedim de bunu belki. Tabiat�ndand�r kedinin anlay��s�zl���. Bir can� yemi�, karn�n� doyurmu�. � B�yle de bak�l�r � diye ge�ti inan�n akl�mdan. 

 � Niye g�vercin? Hadi g�vercin, niye benimki? Hadi benimkini yedin diyelim, ni�in t�ylerini yoldun? Bir de �st�ne neden yalan�yorsun? Ka��p gitsene! Ac�mla yaln�z b�raksana beni!.. E, ben seni orda g�r�rsem, ne yapmak gelir akl�ma? Ne yapmak? Sevgili kedi, l�tfen bana k�zma!  Keyifle yalan�rken, hatta beni g�z�n�n kenar�yla fark edip yalanman� sakince s�rd�r�rken e�ildi�imi de g�rd�n! H�l� niye ka�m�yorsun be yarat�k! G�rm�yor musun ne h�le gelmi�im? Ne yapay�m �imdi? Bulabildi�im en iri ta�� bir an evvel yumu�ak�a yerden almaktan ba�ka? Belinin ortas�nda ta��n verdi�i ac�y� sa�lamca hissetti�ini biliyorum. Kendi etraf�nda takla att���n� g�rd�m. Sonra h�zla ka�maya �al��t���n�, biraz sonra durdu�unu. Etrafa ��ylece bak�p bir yerlerini yalayarak iyile�tirebilir misin bakmak istedin belki? Senden daha h�zl� de�ilsem de daha ac�l�yd�m. Sab�rl� ve hesab�n� bilen. Bah�eden, mahalledeki arsaya ka�m��t�n; bitti sand�n. Oysa bitmedi! �kinci ta�� tam s�rt�na indirmi�tim. Bana �ok mu k�zd�n? �zg�n�m�  

Bana inan, ger�ekten h�l� �ok �zg�n�m! 

Hata m� yapm��t�m? Onun y�z�nden bile olsa yanl�� m�yd�? Hani nas�lsa �lm�� olan bir hayvan y�z�nden bir ba�ka hayvana, zarar vermek, onu da incitmek? Hesapla�t�m kendimle. Beynimde bu konuya dair y�zlerce kap� a��lmad�. Birka� tane yaln�zca; o da bana hak verir t�rden. Her nas�l oluyorsa madem o a� kedi hakl�yd� diyelim; g�vercinimi yedi, ben ondan daha �st�nm�� gibi g�r�nsem de benzer k�kteniz; ben de k�zg�nd�m. Hem de �ok...

O an� d��ledi�imde basit bir eylem gibiydi o ta�� atmam fakat ya�am�, alg�lar�, kararlar�, nedensel eylemi sorgulamak gibi bende farkl� uyanmalar� do�urdu. O kedi - ki g�vercin art�k kedi olmu�tu - ikisi birlikte beni, ya�am anlay���ma a��lan kap�lardan birilerine y�neltti. Art�k bir canl�ya eskisi kadar s�cakl�k hissediyorsam da, kendi canl�l���m�n da fark�na varm��t�m. Kendi hatam�n, hata denen �eyin, � g�reli � olu�unun... 

Sonra affettim elbette kendimi. O kedi kendili�inden veya ba�ka nedenle �leli �ok olmu�tur ama b�y�rken hata pay�n� azaltabilmek i�in � olmak gerekir � . Belki de insan ya�ad�k�a bunu bir kez daha kavr�yor� 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 179. haftan�n 25.02.2008 / 02.03.2008  konusu: DUYMAK

 

: H�seyin Murat A�I�,  Ankara, 26 �ubat 2008, 05:43                                                      di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t