wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: M�nire G�RB�ZER

BAYRAM DI�I �OCUKLAR

Bug�n �ok �zel bir g�n; 23 Nisan! Ulusal Egemenlik ve �ocuk Bayram�m�z. 23 Nisan, 1920 de meclis kuruldu ve Atam�z bu g�n� �ocuklara arma�an etti.

Ta��d��� anlam itibariyle ulusal ve uluslararas� nitelikte kutlanan tek �ocuk bayram� bizim �lkemizde. Bu 23 Nisan sabah�nda, T�rkiye�de �ocukluk ka�a ayr�l�yor diye d���nd�m. 

Kentli �ocuklar, k�rsal kesimde �ocuklar, varo� �ocuklar�, t�re kurallar�na zorlanan �ocuklar, sokak �ocuklar�, kimsesiz �ocuklar, is�i �ocuklar, okula gidemeyen veya g�nderilmeyen �ocuklar, k���k ya�ta ba�� kapat�lmaya zorlanan k�z �ocuklar�, dayak ve �e�itli istismarlara u�rayan �ocuklar� 

D�nyadaki en �zel �ocuk bayram�na sahip olup bir�ok �eye sahip olamayan �ocuklar... K�z �ocuklar�, erkek �ocuklar�; B�Z�M �OCUKLARIMIZ... 

H�l� sokakta dilendirilen, k���t mendil satmaktan arabalar�n camlar�n� silmeye zorlanan minicik �ocuklar� Do�ru d�r�st bir �ocuk kitab�na hasret �ocuklar� Okulunda yeterli ara� gerece ve k�rtasiye malzemesi olmayan �ocuklar� Karda, k��ta onu ���tmeyecek giysisi ve ayakkab�s� olmayan, zaman zaman be�ik kertmesi gibi ilkel, feodal t�relerin kurban� olan �ocuklar� S�cak bir �orbaya hasret, yetersiz beslenen, devlet yuvalar�n�n baz�lar�nda cinsel taciz ve �iddete maruz kalan dayak�� bir e�itim sisteminde b�y�yen �ocuklar� Minicik ya�lar�nda tiner koklayarak sokakta ya�am�n� s�rd�rmeye �al��an �ocuklar� B�y�k kentlerde, binalar�n aras�nda oyun alan� bulamayan, test �zerine test ��zerek, ne i�in s�nava girmek zorunda oldu�unu bir t�rl� kavrayamayan, b�y�klerin her dedi�ine " evet " demek zorunda kalan pasif, yeteneklerini geli�tiremeyen birer birey olmak zorunda kalan ezberci bir e�itim sisteminde �zg�veni eksik olarak yasama tutunmaya �al��an �ocuklar� 

Sanat ve bilimden uzak yeti�en �ocuklar�n her t�rl� istismara ve baz� cemiyetlerin tuza��na d��meleri ne kadar olas�d�r? 

UNICEF raporunda, T�rkiye' de 15 ya��ndan k���k �ocuklar�n % 27'sinin yoksulluk i�inde ya�amakta oldu�u, k�rsal kesimdeyse bu oran�n % 46 oldu�u saptanm��. 2007 y�l�nda, her 5 �ocuktan birisinin �al��t���, bunlar�n % 76.9' unun tar�m kesiminde oldu�u da belirtilmi� bu raporda.
Bug�n 23 Nisan, daha �ok umutlu bir resim �izmek isterdi g�nl�m. �ocuklar�m�z�n hak etti�i �eyleri ya�amas�n� dilerdim. Dilim varm�yor gerisine�  

23 Nisan sabah�, bunlar ge�ti akl�mdan. Hi� olmazsa birer hik�ye kitabi g�nderme �abas� olsayd� bir yerlerde. Ne sevinirdi o minik y�rekler... Biraz buruldum bu 23 Nisan. 

Sevgiyle kal�n.

 

: M�nire G�RB�ZER,  Washington, 23 Nisan 2008,                                                      di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t