wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

edebiyat at�lyesi y�netmeninden

 SiZE �LK KEZ YAZARKEN ���MDEN GELEN MELOD�

Ankara, A�ustos 2003

Hi� a��k oldunuz mu? Delicesine pe�inden ko�tunuz mu? Ko�arken neler d���nd�n�z?...

Ben oldum. Delicesine pe�inden ko�tum. Ko�arken bir tek �ey d���nd�m; O� na erdemli bir �ekilde sahip olmay�� Bu d���ncenin a��lm��� ise �ok zengindi. O� nu mutlu etmekle ba�lar, O� nu y�celtmekle son bulurdu. O� nu ba� tac�m yapard�m. Hep iyili�ini d���n�r, istenmeyen durumlarla kar��la�ma olas�l���nda O� nu savunmaya y�nelik bitmez t�kenmez senaryolar �retirdim. K�t�l�klere kar�� alp bir �ekilde efsaneler yarat�rd�m. Bunun yan�nda onunla ya�ayaca��m g�zellikleri de s�n�rs�zca d��lerdim. �ok mutlu olurdum. D��lerimdeki O, g�zellikler ve iyilikler kar��s�nda mutlu olur, g�l�mser, g�ler hatta kahkaha atard�. ��te o zaman ben daha �ok mutlu olurdum. Beni as�l mutlu eden, O� nun mutlulu�u idi.

Ondan bir kar��l�k bekler miydim? Evet! Kar��l��� O � nun benim olu�uydu ve bundan ba�ka hi�bir kar��l�k beklemezdim. Kesinlikle, yapt�klar�m� da kar��l�k i�in yapmazd�m. Sadece yapard�m. O� nun benim olu�uyla �ok gururlan�rd�m. Hi� kimseye duymad���m y�kseklikteki sayg�y� ve sevgiyi O� na duyard�m. O� nun sevdi�i ve sayd��� her �eyi ben de en az O� nun kadar, hatta O� na g�stermek i�in de ondan fazla sever ve sayard�m.

�u s�ralar yeniden a����m. Yeniden deli gibi pe�inden ko�uyor, yeniden sayg� ve beraberinde getirdi�i sevgiyi yudumluyorum. Galiba bu sefer � sadece benim olmas� � gibi bir kar��l�k da beklemiyorum. Bu kez ad�n� a��klayabilirim. Zira, herkes duysun, g�rs�n, bilsin istiyorum. O� nunla beraber olmak yetiyor bana. Yetmeyen, O� nu herkesin en az benim kadar sevmesi, anlamas�, korumas� iste�imin �imdilik gerekti�i kadar herkese duyurulamamas�. Bu konuda bu yaz�m� okuyanlardan yard�m istiyorum. A�k�m� edebildi�iniz kadar il�n edin.. O kadar zor bulunur �zelliklere sahip ve o kadar g�zel ki! �smi T�RK�E�

Olgunla�t���m� iddia edemem ama art�k b�y�d���m� s�yleyebilirim. Hem de �ylesine b�y�d�m ki, ger�ek varl�klar�n isim, yer de�i�tirdi�i, onlar�n neler oldu�unu ancak anlayabilecek kadar boyum uzad�. Sa�l�kl� nefes ve tat alman�n, duyman�n ve g�rmenin, tinsel de�erlerin, okuman�n ve yazman�n dostlu�un, do�an�n, renklerin ve b�t�n bunlar�n getirdi�i �zg�rl���n �nemini, benden �nce b�y�yenler anlatt��� zaman t�pk�, Sertab ERENER� in birincili�i ald��� �ark�s�nda dedi�i gibi, � .. ha ha, tabii .. � derdik. ��te o ha ha tabiilerin ne kadar b�y�k �eyler kaybettirebilece�ini hen�z ke�fedecek kadar da b�y�d�m.

B�t�n bu anlatt�klar�m�n anlam�na anadilimi iyi anlayarak, iyi bilerek ve iyi kullanarak daha �nce varabilirdim; e�er anadilimi, T�rk�e� mi bilmenin bu kadar �nemli oldu�unu anlayabilseydim. Kitap okuman�n yan�nda s�zl�k de okur, daha fazla kelimenin tam anlam�n� ��renir, kelimeleri anlamlar�n�n kar��l��� olarak tam yerinde kullan�r, anlatmak istedi�imi kar��mdakilerin anlamalar�n� sa�lard�m. Onlar�n yapt�klar� hatalar�, do�rusunu iyi bildi�imden, kendili�inden alg�lar ve d�zeltirdim. Onlar�n anlatmak istediklerini anlamam� sa�lard�m. Se�tiklerimi, T�rk�e� yi iyi bilenlerin i�inden se�erdim.

Bir dili bilmek demek do�umdan �l�me kullanabildi�iniz kelimelerin ve anlamlar�n�n say�s�n�n �ok fazla olmas� demektir. �rne�in, bin kelime? �ki bin kelime? �� bin? On bin? Daha fazla?... T�rk Dil Kurumunun bug�nk� G�ncel T�rk�e s�zl���nde yakla��k, elli alt� bin kelime, altm�� iki bin s�z, on d�rt bin deyim ve y�z bin �� y�z elli �� anlam bulunmaktad�r. Her ge�en g�n bu say� artmaktad�r.

Haydi gelin! Bir beyin al��t�rmas� yapal�m. Otuz ya��ndaki her T�rk vatanda��n�n ortalama yedi bin kelimeyi bildi�ini ve yerinde kulland���n� d���nelim. Ortaya ��kacak manzara d���mde ��yle betimleniyor; daha �ok d���nen, daha �ok okuyan, daha �ok ara�t�ran, daha �ok ��zen,daha iyiyi bulan, daha huzurlu, daha �l�ml�, irade kelimesi yerine oturmu�, sadece yapt��� i�i en iyi yapmaya �al��anlarla dolu bir toplumun iyi e�itilmekte olan �ocuklar� ba�ta spor olmak �zere �e�itli yararl� sosyal �al��malarda bulunmakta ve bir sene sonraki ya�amlar�na �ok sa�l�kl� olarak haz�rlanmaktad�rlar. Onlar�n haz�rlanmalar�na yard�mc� olan b�y�kleri ise �ok sa�l�kl� bir ya�am s�rmektedir. Kavga ve g�r�lt� ifadeleri anlam�n� kaybetmi� ve neredeyse s�zl�kten silinmek �zeredir. ��nk� kelimelerin anlam�n� bildikleri i�in birbirlerini yanl�� anlamamakta, anla�abilmektedirler. Kimse kimseyi aldatmaya �al��mamaktad�r. Zira, ba�kas�n� aldatman�n kendisini aldatmak oldu�unu bilmektedirler. �ok okumakta, okuduklar� i�in bilmekte, bildiklerinden dolay� d���nmekte, d���nd�klerinden dolay� iyiyi bulmakta, ��z�mler �retmektedirler.

�u anda, Edebiyat At�lyesi Y�netmenli�ini �imdilik kayd�yla ( bu g�revi hakk�yla ve benden daha iyi yapabilecek bilgi ve beceriyle donanm��, T�rk�e� mizin �nemine varm�� iyi bilinmesi gereklili�ine kendisini adam�� bir aday aray��� i�indeyiz ve onu buluncaya kadar ) ben �stlenmi� bulunuyorum. Yeni Edebiyat At�lyesi Y�netmenleri i�in l�tfen �evrenize haber veriniz. G�n�ll�leri bulunuz veya yeterliyseniz, g�n�ll� olunuz.. Bu arada sitenin son haline kavu�mas� i�in bir bilgisayar y�ntemi olan php dili ile haz�rlanmas� gerekmektedir. Bunu ��renmem ise epey s�re alaca��ndan, html, asp veya php bilen, bize g�n�ll� yard�mlar�n� verebilecek bir veya birden fazla webmaster� a da gereksinim duymaktay�z. �evrenize l�tfen duyurunuz.. Sitenin php ile haz�rlanmas� sonucu, �zellikle yazarlar�m�z kendi yaz�lar�n� y�kleyebilecekler ve her �ey otomasyona ba�lanabilecek.

Sokrates gibi, bir �ey bildi�imi zannetmiyorum. Yine onun gibi, � hi� kimsenin B�LEREK k�t� olaca��na � da inanm�yorum. Di�er bir deyi�le, � Do�rular� ��renen her insan�n ister istemez iyi olaca��na � inan�yorum. Bu y�zden ��renme ve ��retme �abalar�m son g�n�me dek devam edecek. Bu d���nceme e�lik edecek Kalemkar �yelerine de gereksinim duymaktay�z. Kalemkar� �n tarifi ve istenilen �zellikleri � Duyduk Duymad�k Demeyin � sayfam�zdad�r. T�rk�e� yi iyi bilen ve �nemine varm��, onun yanl�� veya hatal� kullan�lmas�na katlanamayan b�y�k bir Kalemkar grubumuz olsun istiyoruz. G�n�lleri bulmakta veya yeterli iseniz g�n�ll� olmakta yard�mlar�n�z� bekliyoruz. �lerleyen evrede sitemizin �ngilizce ve edebiyatta etkin di�er baz� dillerde de d�zenlenmesi sonucu, uluslararas� bir niteli�e kavu�mas�n� arzuluyoruz. Ayn� duygular� ta��yan dostlar�n�z uyar�n�z, haberdar ediniz. ��lerinde bu g�revi �stlenecek olanlar� aram�zda Kalemkar �yesi olarak g�rmeyi arzuluyoruz. Yard�mlar�n�z i�in �imdiden te�ekk�r� bir bor� bilirim. SiZ�N sitenizin nas�l olmas� gerekti�ini en iyi SiZ bilirsiniz. Sitemizi elbirli�iyle yaparsak daha mutlu olaca��m�z� hissediyorum.

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat� n�n hepimize hay�rl� olmas�n� dilerim. Biliyorum ki; payla�acak, mutlu olacak ve bize bug�nleri sa�layan ATAMIZIN ruhlar�n� da mutlu edece�iz. SiZE �LK KEZ YAZARKEN ���MDEN GELEN MELOD� b�yle s�yl�yor. Esenlikle kal�n�z.

Sayg�lar�mla,                                                                                                                         di�er bir EAY' den i�in Se�kin Kemal ERDEM.,     
Edebiyat At�lyesi Ge�ici Y�netmeni.         
                                  Link: " 300 kelime,."  http://www.sizedebiyat.com/biz/1bbb.html

                         

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t