wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

edebiyat at�lyesi y�netmeninden

B�Y�K ZAFER

" Cumhuriyeti biz kurduk, onu idame ettirecek sizsiniz... "    Mustafa Kemal Atat�rk

" ( ... ) B�y�k zafere Mustafa Kemal Atat�rk " Ate�li, kanl�, �l�ml� bir k�yamet " deyimini getiriyor ve diyordu ki: " Efendiler, Afyonkarahisar - Dumlup�nar Meydan Muharebesi ve onun son safhas� olan bu 30 A�ustos muharebesi T�rk tarihinin en �nemli d�n�m noktas�n� te�kil eder. T�rk milletinin burada kazand��� zafer yaln�z bizim tarihimize de�il, d�nya tarihine yeni bir cereyan vermi�tir. Hi� ��phe edilmemelidir ki yeni T�rk devletinin, gen� T�rk Cumhuriyeti'nin temeli burada at�ld�. Efendiler, son s�zlerimi bilhassa memleketimizin gen�li�ine tevcih etmek istiyorum. Gen�ler, cesaretimizi takviye eden sizsiniz. Siz almakta oldu�unuz terbiye ve irfan ile, insanl�k meziyetinin, vatan muhabbetinin fikir h�rriyetinin en k�ymetli timsali olacaks�n�z. Ey y�kselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu idame ettirecek sizsiniz. Arkada�lar, bu �ahadet diyar�n� terk ederken ' �ehit asker ' i beraber h�rmetle selamlayal�m ". Atat�rk' �n yaverlerinden Muzaffer K�l��' �n 30 A�ustos zaferine ili�kin hat�ralar�nda ba�lang�� tarihi olan 25 A�ustos 1922' ye temas eder: ' Eldivenleri elindeydi, t�ra� olmu�tu. �ad�rdan ��kt�k. Ortal�k zifiri karanl�kt�. Petrol ve mum fenerlerinin titrek ����� alt�nda Ba�kumandan Kocatepe'ye ��kmaya ba�lad�. �ne do�ru fazlaca e�ilerek y�r�yordu. Arazi ar�zal� oldu�undan a��r a��r ilerliyorduk. Nihayet zirveye eri�tik. Ba�kumandan karanl�klara n�fuz eden bak��lar� ile ileriye bak�yordu. Allah T�rk milletini ve ordusunu s�yanet edecektir dedi. Bu hitap il�hi bir ilham�n ruhlar�ndaki tecellisi idi. Sabah saat 4, 4.30 s�ralar�... Alaca karanl�k... Ba�kumandan flamas� Kocatepe' ye dikilmi�tir. Etraf�n� ordu ve kolordu flamalar� �eviriyor. Art�k ne haritaya bak�l�yor, ne bir emir veriliyor, ne de konu�uluyor... Buras� b�y�k karargaht�r ve konu�ma s�ras� top�ular�m�z�nd�r. ' diyor say�n Ergun H��YILMAZ.

" ( ... ) Bir ba�ka foto�raf... B�y�k �nder Atat�rk, Kocatepe' de... Bir ulusun kaderini de�i�tirecek son muharebenin stratejisini d���n�yor. Tek ba��na, yaln�z bir adam olarak ��kt��� bir yolda T�rk milletinin deste�ini arkas�na alarak ilerleyen k�rk bir ya��nda bir asker. �a�da� uygarl�k d�zeyinin �ok gerisine d��m��, kaynaklar� ve insanlar� b�y�k bir m�sriflikle harcanm��, g�c�n�n son k�r�nt�lar�n�, yurdunda maruz kald��� i�galden kurtulmak i�in harcayan milletine �nderlik yapan Atat�rk, belki de sadece biraz sonra ba�layacak kanl� �arp��may� d���nm�yor, yeni T�rk devletini de kafas�nda �ekillendiriyor. Tarihimizin en �nemli anlar�ndan birini belgeleyen bu foto�raf�, o s�cak ve tozlu Kocatepe doruklar�nda hangi foto�raf��n�n ne t�r bir makine ile �ekti�i bilinmiyor. (... ) " demi� Marjinal' in b�lteninde, say�n Levent G�KTEM. Ve de ne g�zel s�ylemi�, " Bir ulusun kaderini de�i�tirecek muharebenin stratejisini d���nd��� bu fotograf tarihimizin �ok �nemli anlar�ndan birini belgelemektedir... "

Ta�lar�n �zerine ve pelerininin i�inde dinlenmek!... B�y�k olmak belki de yaln�zca, inand��� u�runa gitti�i yolda, l�y�k oldu�unu d���nememekte... Belki de Cumhuriyet, ta�lar�n �zerinde, pelerinin i�inde kuruldu...

B�y�k olmak kolay de�il; dayanmak gerek; " ( ... ) B�y�k Taarruz ( 26.08.1922 ) ba�lam��, �i�iltepe' nin mutlaka al�nmas� gerek; gecikiyor. Tepeyi alacak olan birli�in kumandan� Albay Re�at, Atat�rk' e kesin zaman bildiriyor:  " Yar�m saat sonra al�nacakt�r komutan�m! " Albay, yar�m saatin dolmas�na birka� dakika kala kumanday� bir ba�ka subaya veriyor, bir kenara �ekiliyor, elinde saat bekliyor, yar�m saat doluyor, tepede h�l� d��man var, tabancas�n� �aka��na dayay�p intihar ediyor, birka� dakika sonra �i�iltepe al�n�yor. Bu olay� Atat�rk' �n duydu�u bir sahne var ki! �nsan�n kan� donar, g�z�nden ya�lar bo�an�r... " 

Belki de Cumhuriyet Albay Re�at ����LTEPE beyin, Albay Re�atlar�n ve erlerinin ER ki�i olmas� sayesinde kuruldu...

Hatta Cumhuriyet, belki de a� karn�na kuruldu! 

Say�n �hsan ILGAR' �n yazm�� oldu�u, " As�m G�ND�Z, Hat�ralar�m " adl� kitab�nda, B�y�k Taarruzdan bir y�l �nceki Sakarya Meydan Muharebesinde g�z ya�artan �yk�lerden bir tanesini Garp Cephesi Kurmay Ba�kan� rahmetli Orgeneral As�m G�ND�Z pa�am�z anlatmaktad�r: " O g�n Duatepe� de d��man�n iniltisini sevin� g�zya�lar� ile kutluyorduk. M�rettep Kolordumuzun Kurmay Ba�kan� Hayrullah Bey, bir ak�am yeme�i haz�rlam��t�. Ancak, ortada bir c�l�z tavukla d�rt be� dilim siyah ekmekten ba�ka bir �ey yoktu. D�nden beri a�z�m�za en ufak bir lokma girmemi�ti. Gazi Pa�a, �smet Pa�a, Ben, K�z�m Bey, sofraya ba�da� kurduk. Hayrullah F��EK, Tevfik BIYIKLIO�LU  ve Salih BOZOK Beyler  biraz uzaktayd�lar. Atat�rk, Kolordu Komutan� Kaz�m Bey� e d�nerek:

- Erlere yiyecek ne verebildiniz? diye sordu. Kaz�m �ZALP Bey �a��rd�, duraklad�, Kurmay Ba�kan�� na d�nerek:

- Hayrullah Bey, erlere ne verebildik? diye sordu.

- Efendim, d�n sabah tedarik etti�imiz bu�day� kavurmalar� i�in birliklere da��tm��t�k...

Mustafa Kemal Pa�a, biraz duraklad�ktan sonra aya�a kalkt� ve tavu�a el s�rmeden �ad�r�na do�ru y�r�d�... Biz de onu takip ettik. Ne tavuk, ne de bir dilim ekme�e el s�rebilmi�tik. O ak�am hepimiz yine a� yatt�k... "

" ... Fahrettin ALTAY Pa�a komutas�ndaki s�varilerimiz d��man�n gerilerine sarkarak, �ekilme yollar�n� kesmi�ti. 30 A�ustos g�n�, be� Yunan T�meni DUMLUPINAR kuzeyinde �epe�evre ku�at�larak imha edildi. Bu �emberden ka��p kurtulmay� ba�aran General Trikupis, 2 Eyl�l g�n�, U�AK civar�nda yakaland�. S�varilerimiz d��man�n haberle�me imk�nlar�n� ve demiryolu ba�lant�s�n� kesmi�ti. Bu nedenle, Trikupis, Hac�Anesti� nin g�revden al�narak kendisinin � K���k Asya ( Minor Asia ) Ordusu � Ba�komutanl���na atand���n� esir d��t��� T�rk birli�inin komutan�ndan ��rendi...

... Ba�komutan Gazi Mustafa Kemal Pa�a, Mare�al r�tbesine hen�z terfi etmi� bulunan Genelkurmay Ba�kan� Fevzi �AKMAK Pa�a ve Garp Cephesi Komutan� �smet Pa�a 3 Eyl�l g�n� U�AK� tayken, esir Yunan Generalleri Trikupis ve Diyenis 1. Ordu Komutan� Nurettin Pa�a ile 4 nc� Kolordu Komutan� Kemalettin Sami G�K�E Pa�a� n�n aras�nda, Gazi Mustafa Kemal Pa�a� n�n huzuruna getirildi. Atat�rk esirlere yer g�sterip, kahve �smarlad� ve sonra; � Nas�l oldu, anlat�n? � diyerek, d��man taraf�nda ya�ananlar� sorgulad�...

... General Trikupis, B�y�k Taarruzun ba�lad��� gece Afyon' da bir baloda e�lendiklerini; bir ucu K�tahya� da, di�er ucu Afyon� daki T�rk Taarruzunun Yunan mevzilerini s�ratle ezip ge�ti�ini; sele kap�lm�� gibi Murat Da�� eteklerine s�r�klendiklerini ve K�z�lta� Deresi yama�lar�nda kapana k�st�r�ld�klar�n� b�t�n ��plakl��� ile anlatt�.

... General Trikupis anlatmaya devam eder:

- Durumu anlamaya, telgraf hatlar�m�z� kullanmaya ve �zmir� deki Ba�komutan�m�zla ba�lant� kurmaya dahi vakit bulamad�k. Toplar�m�z� az �ok kullanarak, geri �ekiliyorduk. Fakat s�rt�m�z� o yamaca ( K�z�lta� ) dayad�ktan sonra, k�p�rdamaya dahi mecalimiz kalmad�... ��leden sonra, top�umuzu da kullanamaz duruma d��t�k. Ancak t�feklerimizi kullanabiliyorduk. Bir an geldi ki, t�feklerimizi dahi ate�leyemeyecek �ekilde, bir darl��a s�k��t�r�ld�k... ��te o zaman, s�ng�leriniz par�ldamaya ba�lad�. Arkam�z, �n�m�z, her yan�m�z s�ng�. Art�k, sonumuz gelmi�ti. At�m� bile bulamad�m. Ormanlar�n i�inde, yaya olarak yollara d��t�m.

Esir Yunan Generali, bozgunu b�ylece anlatt�ktan sonra, Gazi� ye sorar:

- Peki, siz bu sava�� nereden y�netiyordunuz?

T�rk ordular� Ba�komutan� yan�t verir:

- ��te, tam o s�ng�lerin parlad��� yerden... "

 

Gazi Mustafa Kemal Atat�rk anlat�yor:

" ... �u haberi getirdiler: Y�ksek r�tbeli baz� Yunan subaylar� esir edilmi�. Bunlar, Yunan Y�ksek Kumanda Heyeti'ne mensup olduklar�n� s�ylemekte imi�. Bu haberi zaten bekliyordum. Derhal Yunan Kumandanlar�n�n getirilmesini emrettim. Az sonra, yorgun, bitkin bir halde, General Trikupis ve di�er generaller kar��ma getirildi. Yunan ordusu Ba�kumandan�na misafirim oldu�unu s�yledim ve bir arzusu olup olmad���n� sordum. �lk s�z�, kar�s�na berhayat oldu�unu bildirmek �zere Atina' ya bir telgraf �ekmek m�saadesini istemek oldu. Arzusunu yerine getirdim ve sonra kendisiyle taarruzumuza ait harek�t �zerinde g�r��t�m. Verdi�i cevaplardan haz�rl�klar�m�z�n asla fark�na varmad�klar�, pl�n�m�z� kavramad�klar�, tamamen gafil avland�klar� belliydi. Kendisini teselli ettim. Napoleon gibi en b�y�k kumandanlar�n bile meydan muharebeleri kaybettiklerini s�yleyerek m�teessir olmamas�n� s�yledim... '

General Trikupis ya�ad��� s�rece Atat�rk' e samimi sayg�s�n� eksik etmemi�ti. Rivayet o dur ki, darald���nda Sel�nik' teki evini ziyaret edermi�... "

 

" ( ... ) E�i olmayan zaferi, 1 eyl�l 1922 g�n� ulusa duyuran Ba�komutan,  ka�an d��man�n takibi i�in ordulara da tarihi emrini verdi: '' �lk hedefiniz Akdeniz' dir; �leri... '' 

" ( ... ) Gizlili�in ve disiplinin, ba�ar�ya ula�mada �nemli katk�da bulundu�u bu muharebede, T�rk ordusu, toplam 15 g�n i�inde 400 kilometreyi sava�arak kat etti ve 9 Eyl�l 1922 sabah� �zmir' e girdi....   "

15 May�s 1919 da �zmir Yunan i�galine u�ram��t�....

 

16 May�s 1919 Cuma g�n�, Marmara Denizi K�z Kulesi a��klar�, �stanbul' da dire�inde " 3. Ordu M�fetti�i Forsu " bulunan BANDIRMA vapuruyla ba�layan yolculu�un birinci etab�, dire�inde " Ordu Komutanl��� Forsu " bulunan BANDIRMA vapurunun 19.May�s.1919 Pazartesi g�n� Samsun liman�na girmesiyle son buldu.

Sonuncu etap ise 26.A�ustos 1922 de ba�lad�. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antla�mas�' yla b�t�n etaplar sonlanm��t�. B�ylece Sevr Antla�mas�' yla parampar�a edilen, T�rklere 5 - 6 il b�y�kl���nde vatan b�rak�lan T�rkiye topraklar� �zerinde ulusal birli�e dayal� yeni T�rk devletinin kurulmas� i�in hi�bir engel kalmad�. Kurtulu� Sava�� da sonlanm��t�...

Ama O' nun i�indeki �a�da� uygarl�k, yurtseverlik, ulusseverlik, �zg�rl�k ate�i hi� s�nmedi. Daima ileriye do�ru ad�mlar atmas�na hi� ara vermedi. Ate� hi� s�nmedi; 10.Kas�m.1938' e kadar...

O ate� hi� s�nmeyecek...

T�rkiye B�y�k Millet Meclisi' nin  varl���n� ve ge�erlili�ini b�t�n d�nyaya kabul ettiren T�rklerin bu ba��ms�zl�k hareketi, 20. y�zy�lda �zg�rl���ne susam�� b�t�n �lkelere �rnek olmu�tur.

�ok b�y�k bir zaferin ba�komutan�, b�t�n d�nyan�n da kabul etti�i gibi �ok b�y�k bir isim Gazi Mustafa Kemal Atat�rk , daha sonra ��yle diyecekti: " Ger�ek zafer sava� meydanlar�nda ba�ar�l� olmak de�il, ba�ar�lar�n kayna��n� g��lendirmek, milleti y�kseltmektir "

 Kendi g�z� hi�bir zaman y�kseklerde olmad�; ama milletine adad��� g�z� hep y�kseklerdeydi...

Can�yla, mal�yla, var�yla yokuyla, onuruyla bize bug�nleri sa�layan b�t�n �ehitlerimize, zaman i�inde kaybettiklerimize, Allah' tan rahmet diliyorum. Nur i�inde yats�nlar. Sa�lar ise hi� dert g�rmesinler.

Di�er b�y�k bayramlar�m�z�n hepsi gibi bu b�y�k bayram�n�z� da, i�tenlikle kutluyorum.

Esen kal�n�z,

M. Olgun BA�T�RK

Edebiyat At�lyesi Ge�ici y�netmeni, 30.A�ustos.2009, Londra

                                                                                                                                    di�er bir EAY' den i�in

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t