wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

edebiyat at�lyesi y�netmeninden

Her May�s' ta...

                                                                 

19 MAYIS 1935 - 19 MAYIS 2011

Ey T�rk gen�li�i! Birinci vazifen, T�rk istikl�lini, T�rk Cumhuriyet' ini, ilelebet, muhafaza ve m�dafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yeg�ne temeli budur. Bu temel, senin, en k�ymetli hazinendir. �stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahil� ve haric� bedhahlar�n olacakt�r. Bir g�n, istikl�l ve cumhuriyeti m�dafaa mecburiyetine d��ersen, vazifeye at�lmak i�in, i�inde bulunaca��n vaziyetln imk�n ve �eraitini d���nmeyeceksin! Bu imk�n ve �erait, �ok n�m�sait bir mahiyette tezah�r edebilir. �stikl�l ve cumhuriyetine kastedecek d��manlar, b�t�n d�nyada emsali g�r�lmemi� bir galibiyetin m�messili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan�n, b�t�n kaleleri zaptedilmi�, b�t�n tersanelerine girilmi�, b�t�n ordular� dag�t�lm�� ve memleketin her k��esi bilfiil i�gal edilmi� olabilir. B�t�n bu �eraitten daha el�m ve daha vahim olmak �zere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dal�let ve hatt� h�yanet i�inde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri �ahs� menfaatlerini, m�stevlilerin siyas� emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr � zaruret i�inde harap ve b�tap d��m�� olabilir. Ey T�rk istikbalinin evl�d�! ��te, bu ahval ve �erait i�inde dahi, vazifen; T�rk istikl�l ve cumhuriyetini kurtarmakt�r! Muhta� oldu�un kudret, damarlar�ndaki asil kanda, mevcuttur! M.K. Atat�rk

Sayg�de�er Efendiler, sizi g�nlerce i�gal eden uzun ve teferruatl� nutkum, nihayet ge�mi�e kar��m�� bir devrin hik�yesidir. Bunda milletim i�in ve gelecekteki evl�tlar�m�z i�in dikkat ve uyan�kl�k sa�layabilecek baz� noktalar� belirtebilmi� isem kendimi bahtiyar sayaca��m.
Efendiler, bu nutkumla, mill� varl��� sona ermi� say�lan b�y�k bir milletin, istikl�lini nas�l kazand���n�, ilim ve tekni�in en son esaslar�na dayanan mill� ve �a�da� bir devleti nas�l kurdu�unu anlatmaya �al��t�m.
Bug�n ula�t���m�z sonu�, as�rlardan beri �ekilen mill� fel�ketlerin yaratt��� uyan�kl���n eseri ve bu aziz vatan�n her k��esini sulayan kanlar�n bedelidir.
Bu sonucu, ' T�rk gen�li�ine ' emanet ediyorum;

Ey T�rk gen�li�i!

Birinci vazifen, T�rk istikl�lini, T�rk Cumhuriyet' ini, ilelebet, muhafaza ve m�dafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yeg�ne temeli budur. Bu temel, senin, en k�ymetli hazinendir. �stikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahil� ve haric� bedhahlar�n olacakt�r. Bir g�n, istikl�l ve cumhuriyeti m�dafaa mecburiyetine d��ersen, vazifeye at�lmak i�in, i�inde bulunaca��n vaziyetin imk�n ve �er�itini d���nmeyeceksin! Bu imk�n ve �er�it, �ok n�m�sait bir mahiyette tezah�r edebilir. �stikl�l ve cumhuriyetine kastedecek d��manlar, b�t�n d�nyada emsali g�r�lmemi� bir galibiyetin m�messili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan�n, b�t�n kaleleri zapt edilmi�, b�t�n tersanelerine girilmi�, b�t�n ordular� da��t�lm�� ve memleketin her k��esi bilfiil i�gal edilmi� olabilir. B�t�n bu �er�itten daha el�m ve daha vahim olmak �zere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dal�let ve hatt� h�yanet i�inde bulunabilirler. Hatt� bu iktidar sahipleri �ahs� menfaatlerini, m�stevlilerin siyas� emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr � zaruret i�inde harap ve b�tap d��m�� olabilir.

Ey T�rk istikbalinin evl�d�! ��te, bu ahval ve �er�it i�inde dahi, vazifen; T�rk istikl�l ve cumhuriyetini kurtarmakt�r! Muhta� oldu�un kudret, damarlar�ndaki asil kanda, mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemal Atat�rk
20 Ekim 1927

 
19 May�s 1945 de Erzincan' da 19 May�s kutlamalar�... 

Gazi Mustafa Kemal Atat�rk' �m, �ehitlerimiz, Gazilerimiz, Dedelerimiz, B�y�klerimiz, Cumhuriyete Kanad�n� Germi� ve Gerenlerimiz; Hepinize te�ekk�r ederim. Ya�am�n� yitirmi� olanlar�n�za Allah' tan rahmet dilerim. Nur i�inde yat�n�z. Sa� olanlar�n�za derin sayg�lar�m ile en serin sel�mlar�m� ve iyi bir �m�r ge�irmeleri i�in en iyi dualar�m� yolluyorum. L�tfen kabul ediniz...

19 May�s 1935 - 19 May�s 2009 ... Ba��m�z� dik tutan ve tutacak olan 23 Nisanlar�n, 30 A�ustoslar�n, 29 Ekimlerin be�i�i, ilk e�i�i 19 May�s Atat�rk' � anma ve Gen�lik ve Spor Bayram�m�z kutlu olsun...

1- 1935 y�l� kutlamalar�: Atat�rk Spor G�n�...

2- 1936 y�l� kutlamalar�: Jimnastik Bayram�...

3- 1937 y�l� kutlamalar�: 19 May�s Bayram�m�z; Millete mal edilen Gen�lik Bayram�...

4- 1938 y�l� kutlamalar�:  Atat�rk' �n kat�ld��� son kutlamalar...

5- 20.06.1938: TBMM' de kabul edilen 3466 say�l� kanun: 19 May�s Gen�lik ve Spor Bayram�...

6- 17.03.1981: TBMM' de kabul edilen 2429 say�l� kanun: Atat�rk' � anma ve Gen�lik ve Spor Bayram�...  Nice 19 May�slara...

Cumhuriyet' in getirdi�i her bayram gibi �ok B�y�k Bir Bayram bu bayram...

Yukar�da sayg�, sevgi ve hayranl�kla and�klar�m�n ve SiZlerin, ve T�RK Gen�li�inin, Atat�rk' � ANMA ve GEN�L�K ve SPOR bayram�n�z� i�tenlikle kutlar, nice nice ve gittik�e artan bir co�ku ve g�rkemle kutlanacak  yepyeni, 19 May�s bayramlar� dilerim.

Sayg�lar�mla,

M. Olgun BA�T�RK.,

Edebiyat At�lyesi Ge�ici Y�netmeni.

                                                                                                            di�er bir EAY' den i�in

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t