wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

edebiyat at�lyesi y�netmeninden

Her Nisan' da...

                                                                  

23 N�SAN 1921 - 23 N�SAN 2011

  �LK, TEK ve EN B�Y�K �OCUK ARMA�ANI 

B�y�k �nderleri taraf�ndan T�rk Ulusu' nun �ocuklar�na hediye edilen e�siz bir arma�an: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve �ocuk Bayram� ayn� zamanda T�rkiye Cumhuriyeti' nin ilk ulusal ve resmi bayram�d�r. 

   

T�rk �ocu�u' nun Atat�rk' e ��kran�

isimli, VI. Cumhurba�kan�m�z Fahri KORUT�RK' �n e�i ressam Emel KORUT�RK han�m�n bu ya�l�boya tablosu Cumhurba�kanl��� k��k�nde bulunmaktad�r.

Bu T�rk �ocu�u, b�t�n T�rk �ocuklar� ad�na, t�m �ehitlerimiz, gazilerimiz, Cumhuriyete kanat gerenlerimiz nezdinde size ��kranlar�n� sunmaktad�r;

" ( ... ) Cumhurba�kan� Mustafa Kemal, 23 Nisan� �n �ocuk Bayram� olarak kutlanmas�n� kabul ettikten sonra bu bayram�n ilk kutlanmas�n� kendisinin d�zenlemek istedi�ini bildirmi�tir. Bu ilk kutlamalar nedeniyle Cumhurba�kan� Mustafa Kemal Pa�a, makam arabalar�ndan birini �ocuklara ay�rm��, kurumun Ankara� daki binalar�ndan birini �ocuk Saray�� na d�n��t�rm�� ve burada cumhurba�kanl��� bandosunun bir konser vermesini sa�lam��t�r. Bayram nedeniyle �ocuk Saray�� nda bir de balo d�zenlenmi�tir.

Bir y�l sonraki � �ocuk Bayram� �, �ocuk Esirgeme Kurumu Y�netim Kurulu� nun karar�yla, daha geni� i�erikli bir programla kutlanm��t�r. Gazetelerde yay�mlanan duyurularla halk, �ocuk Esirgeme Kurumu� nun d�zenledi�i �enliklere kat�lmaya �a�r�lm��, kurumun �e�itli illerdeki �ubelerince k�r gezileri ve �e�itli etkinlikler d�zenlenmi�tir. T�renlerde �ocuklara �e�itli arma�anlar verilmi�, �ocuk alaylar�na kalabal�k �ocuklu ailelerin kat�l�mlar� sa�lanm�� ve bak�ml� nesiller yeti�tirmek amac�na y�nelik " G�rb�z T�rk �ocu�u yar��malar� " yap�lm��t�r. Bu d�nemde � �ocuk Davas� �n�n �n pl�na ��kar�lmas�n�n bir nedeni, Kurtulu� Sava�� �ehitleri ve gazilerinin �ocuklar�na sahip ��kmak oldu�u denli, bir nedeni de �lke n�fusunun art�r�lmak istenmesidir. T�rkiye �ocuk meselesini bu nedenle g�n ge�tik�e g�ncelle�tirerek kamuoyuna mal etmek istiyordu. Himaye-i Etfal Cemiyeti� ne ve �ocuk Bayram�� na duyulan ilgi, bu gereksinim do�rultusunda artmaya ba�lay�nca � Cemiyet �, 1929� da yeni bir karar ald�. Yaln�zca 23 Nisan g�n� kutlanan �ocuk Bayram�� n�n s�resini bir g�nden bir haftaya ��kard�. 20 - 30 Nisan tarihleri aras�ndaki Nisan� �n son haftas�n�, � �ocuk Haftas� � olarak kabul etti ve duyurdu. Daha �nce yaln�zca bir g�n yap�lan etkinlikler, bu karardan sonra, hafta boyu s�rd�r�lmeye ba�lad�. Bayram, hafta i�inde yine 23 Nisan� da kutlan�yordu ama, � �ocuk Bayram� etkinlikleri � t�m hafta boyu s�rd�r�l�yordu. 23 Nisan Milli Hakimiyet ve �ocuk Bayram� kutlamalar�na 1933 y�l�nda yeni bir anlay�� getirildi. �ocuklar� gelecekteki sorumluluklar�na haz�rlamak ve onlar� �zendirmek i�in, devlet makamlar� o g�n boyunca simgesel olarak �ocuklara b�rak�ld�. Bu karar�n ilk uygulamas�n�, Cumhurba�kan� Mustafa Kemal (Atat�rk) yapt�. Kendi makam�n� �ocuklara b�rakt�, onlarla s�yle�ti. �teki devlet dairelerinde de ayn� anlay�� uyguland�, devletin sorumlu makamlar�na �ocuklar getirildiler. D�nemin Milli E�itim Bakan� Dr. Re�it Galip Bey� in kaleme ald��� ve bug�n t�m ilk��retim okullar�nda derslerden �nce t�m ��renciler taraf�ndan yinelenen � T�rk� �m, do�ruyum, �al��kan�m � s�zc�kleriyle ba�layan ulusal and� �ocuklar ilk kez, o y�l yap�lan kutlamalarda okudular. 23 Nisan �ocuk Bayram� ve �ocuk Haftas�, o y�ldan sonra devlet ve ulusun ortak kutlamalar�yla �ocuklara arma�an edilmi� oldu. ( ... ) "  Al�nt�: G�l�in ORKUT, Nisan 2005, B�t�n D�nya

Atat�rk'�m, �ehitlerimiz, Gazilerimiz, Dedelerimiz, B�y�klerimiz, Cumhuriyete Kanad�n� Germi� ve Gerenlerimiz; Hepinize te�ekk�r ederim. Ya�am�n� yitirmi� olanlar�n�za Allah' tan rahmet dilerim. Nur i�inde yat�n�z. Sa� olanlar�n�za derin sayg�lar�m ile en serin selamlar�m� ve iyi bir �m�r ge�irmeleri i�in en iyi dualar�m� yolluyorum. L�tfen kabul ediniz...

 

23 Nisan 1921 - 23 Nisan 2006 ...  E�siz bayram�m�z, Ulusal Egemenlik ve �ocuk Bayram�n�z kutlu olsun...

1- 1921- 1930 y�l� kutlamalar�: Hakimiyet-i Milliye Bayram�...

2- 1930- 1935 y�l� kutlamalar�: Milli Hakimiyet ve �ocuk Bayram�...

3- TBMM' de kabul edilen kanun: 27.05.1935: Ulusal Egemenlik ve �ocuk Bayram�...

 Nice 23 Nisanlara...

Yukar�da sayg�, sevgi ve hayranl�kla and�klar�m�n ve SiZlerin, t�m T�rk �ocuklar�n�n Ulusal Egemenlik ve �ocuk bayram�n�z� i�tenlikle kutlar, nice nice ve gittik�e artan bir co�ku ve g�rkemle kutlanacak  nice 23 Nisanlar dilerim.

Sayg�lar�mla,

M. Olgun BA�T�RK,

Edebiyat At�lyesi Ge�ici Y�netmeni.

                                                                                        di�er bir EAY' den i�in

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t