wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

EDEB�YAT AT�LYES�

1) edebiyat at�lyesi y�netmeninden.......

Edebiyat at�lyesi y�netmeninin ayl�k yaz�lar�, �nerileri, www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� geli�meleri, y�netmenin sizlerle ileti�im kurdu�u fuaye.

2) �YK� bulvar�Olmu� veya olmas� olas� olaylar� anlatan düz yaz� t�r�,�yk�.
3) K��E YAZILARI caddesiGazetelerin veya dergilerin ( SiZedebiyat�n )belirli s�tunlar�nda, genel ba�l�k alt�nda g�ndelik konular� bir g�r�� ve d���nceye ba�layarak yorumlayan cidd� veya e�lendirici yaz� t�r�.

4) ���R ���kmaz�1. Zengin sembollerle, ritimli s�zlerle,seslerin uyumlu kullan�m�yla ortaya ��kan edebî anlat�m biçimi. 2.  Manzume: Genellikle �lç�l�, uyakl� yaz�lm�� eser, manzum parça.

5) ROMAN ge�idi�nsan�n veya çevrenin karakterlerini, g�reneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkular�n� ç�z�mleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat t�r�.

6) DENEME soka��Herhangi bir konuda yeni ve ki�isel g�r��lerle bezenmi� bir anlat�m içinde sunulan düz yaz� t�r�.

7) �NCELEME kuyusuBir bilim veya sanat konusunu ( SiZedebiyatta istedi�iniz her konuyu ) her yönüyle geni� biçimde aç�klayan eser veya yaz�l� tetkik.

8) �NSAN HAL� kumsal��nsana has ger�ekle�mi� gariplikleri anlatan metin.

9) G�LMECE �avlan�1. E�lendirmek, g�ld�rmek ve birine, bir davran��a incitmeden tak�lmak amac�n� g�den ince alay, mizah, humor. 2. Ger�e�in g�ld�r�c� yanlar�n� ortaya koyan edebiyat t�r�, mizah.

10) FABL salk�m s���d��o�unlukla manzum, sonu�ta ahl�k� bir ders ��kar�lan alegorik hik�ye.

11) ATAS�Z� nehriUzun deneme ve g�zlemlere dayan�larak s�ylenmi� ve halka mal olmu� s�z, darb�mesel.

12) DEY�M �rma��Genellikle gerçek anlam�ndan az çok ayr�, ilgi çekici bir anlam ta��yan kal�pla�m�� anlat�m, tabir.

13) �ZDEY�� deresi

Bir d���nceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi k�sa ve kesin bir bi�imde anlatan, genellikle kim taraf�ndan s�ylendi�i bilinen �zl� s�z, vecize, kel�m�kibar, aforizm.

14) EFSANE k�y�Eski ça�lardan beri söylenegelen, ola�an�st� varl�klar�, olaylar� konu edinen hayalî hikâye, s�ylence.

15) M�TOLOJ� da��Bir ulusa, bir dine, �zellikle Yunan, Lâtin uygarl���na ait mitlerin, efsanelerin b�t�n�.

16) Mektup sahiliBir �ey haber vermek, bir �ey sormak veya istemek i�in, birine �o�unlukla posta yoluyla g�nderilen, zarfa konulmu� yaz�l� k���t, betik, name.17) FANTAST�K �gemisi1. Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan,hayalî. 2. (isim, edebiyat) XVIII. yüzy�ldan ba�layarak Fransa'da geli�en bir edebî tür.

18) MASAL bah�esi1. Genellikle halk�n yaratt���, a��zdan a�za, ku�aktan ku�a�a s�r�p gelen, �o�unlukla insanlar�n veya tanr�lar�n ba��ndan ge�en, ola�an d��� olaylar� anlatan hik�ye. 2. ��t verici, ahl�k dersi veren alegorik eser.

19) T�YATRO1. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat t�rlerinin oynand��� yer: " Tiyatro salonunda �ocuklar 30 A�ustos i�in bir piyes haz�rl�yorlar."- M. �. Esendal. " Her tiyatronun hol�nde ille smokinli bir m�d�re rastlayacaks�n�z."- H. Taner. 2. Bu t�rleri, izleyiciler �n�nde sahnede oynama sanat�: " Tiyatro kuruldu, birinci temsilden sonra da kapand�."- S. F. Abas�yan�k. 3. Oyun yazma sanat�: " Ben o tarihte, kendimi az �ok bir tiyatro yazar� addetmekteyim."- H. F. Ozansoy. 4. Yaz�lm�� oyunlar�n t�m�: " Eskiden tiyatro Osmanl�ca'ya ibret s�z� ile �evrilmi�ti."- F. R. Atay.

20) ANI �ekmecesiYa�anm�� olaylar�n anlat�ld��� yaz� t�r�, hat�ra.

21) B�Z B�ZE BENZER�Z boy aynas��zele�tiri odam�z.

22) ANEKDOT �a�layan�K�sa veya �zl� anlat�m� olan hik�ye, f�kra.

23) B�LMECE iniBir �eyin ad�n� anmadan,niteliklerini �st� kapal� s�yleyerek o �eyin ne oldu�unu bulmay� dinleyene veya okuyana b�rakan oyun,muamma.

24) REKLAM MET�NLER�Reklam konusundaki denemeleriniz i�in yazaca��n�z metinlerin, yer ald��� b�l�m.

25) F�LM SENARYOLARISinema konusundaki denemeleriniz i�in yazaca��n�z metinlerin yer ald��� b�l�m.

26) N�NN� be�i�i1.  K���k �ocuklar� uyutmak i�in s�ylenen t�rk�. 2. (�nlem) S�ylenen ninnilerin sonunda tekrarlanan s�z.3. ( m�zik) Bu t�rde bestelenmi� eser.

27) SER�VEN adas�Bir kimsenin ba��ndan geçen veya içine at�lm� oldu�u heyecanl� olay, macera, sergze�t, avantr..

28) RADYO T�YATROSURadyolar i�in yaz�lm��  tiyatro metni.

29) DUYDUK DUYMADIK DEMEY�N !...SiZ' sayfalar�nda SiZ' le ve SiZinle ilgili her t�rl� duyuru ve ilanlar.

            Konuk Defteri       

Bir Sonraki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz   Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t

 Teknik aksakl�g� bildiriniz ...Teknik aksakl��� bildirmek  i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

 Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz ...T�RK�E  veya di�er bir dil yan�lg�s�n�/yan�lg�lar�n� bildirmek i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� ' n� ziyaretinizle onurland�rd���n�z s�re i�erisinde kar��la�abilece�iniz olas� teknik aksakl�klar ve T�rk�e' de veya di�er bir dilde istenmeden yap�labilecek yan�lg�lar i�in �z�r dileriz. D�zeltilmesi i�in ivedilikle, teknik aksakl�klar� At�lyeler Teknik Y�netmenimize ve T�rk�e veya di�er bir dil yan�lg�lar�n� Edebiyat At�lyesi y�netmenimize iletmenizi rica ederiz.