wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

FABL salk�m s���d� 

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

VEBALI TAVUKLAR

Korulukta ya�ayan bir tilkinin, gecenin yar�s�nda can� tavuk istedi. Bunun i�in de k�ydeki tavuk k�meslerini ziyaret etmeye karar verdi. Ne yaz�k ki i�leri umdu�u gibi iyi gitmedi. Onca zahmetten sonra k�yde hangi kap�y� aralad�ysa kar��s�na bir k�pek dikildi. K�peksiz bir kap� bulmak �midiyle sabaha kadar dola�t�, dola�t�k�a daha �ok ac�kt�. G�ne� do�mak �zereydi, ortal�k ayd�nlan�nca k�y�n k�pekleri ba��na toplan�r diye korktu; eli bo�, a� susuz bir �ekilde korulu�a d�n�yordu. Tilki b�ylece kendine kar�� tilki olman�n sorumlulu�unu yerine getirememi�ti; evet, o bir tilki olarak yarat�lm��t� ama o g�n tilkilik edememi�ti. Tabii ki bu durumun da bir a��klamas� olmas� l�z�md�; tilki yolda, d���ncesini ��yle dile getirdi:

- Allah a�k�na, benim ne kabahatim var?

Ka� k�pek varsa, ipini salm��lar,

Tavuklar� karantinaya alm��lar!..

Demek k�yde salg�n hastal�k vard�,

Belki de k�mesleri veba mikrobu sard�?

Daha �nce de bir kez b�yle olmu�tu,

D�n ak�am biraz i�ime do�mu�tu!..

�yisi mi koruluktaki evime gideyim,

Bug�nl�k bir fareyle yetineyim.

� Kedinin ula�amad��� ci�er kokmu�,

Tilkinin uzanamad��� �z�m korukmu�! �

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 92. hafta, 26.06.2006 - 02.07.2006 haftan�n konusu: KEND� KEND�N�N EFEND�S� OLMAK  �zerine...  

: Ramazan YILMAZ,  Mersin, 12.01.2007, 10:21                                              di�er bir deneme i�in

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t