wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

Tan�maktan onur duydu�um �ok de�erli mizah yazar�m�z ve �izerimiz rahmetli Suavi S�ALP' in an�s� �n�nde sayg�yla e�iliyorum. 

Yaz� ba�l���: B�R OTOB�S YOLCULU�U

Nur i�inde yats�n Suavi A�abey, otob�s�n sol g��s�ne, paneline bu kez " SALATA " yazm��. Ba�l�kta yer alan metin ise ��yle devam ediyor ( T�rk�e' den ve dizgi hatalar�ndan biz yazarlar sorumlu de�iliz; Mahmut the dizgici, kula��n ��nlas�n!... )  :

Saat gecenin biri. ( Ne i�in var burada Hilmi ) 15 TL. si diye iki dakka �� ki�i feryad� - f�gan ( Naber k�z Handan ) ettik. Sonunda g�zl�k �of�r�n Apollo' suna bindik. Yola ��k�yoruz, ��kt�k derken aniden 150. km �tede �ay avantas�na indik. Tekrar bindik. bir binip bir iniyoruz ( Neden d�n��te size gitmiyoruz ). �of�r �yle istiyor. Molada bir yemek yedik. 3 ka��k att�k, beher ka��k i�in 3 k���t bast�rd�k. Ne hesapt�r anlamad�k... Biraz dur Ekrem daha pil�va ka��klamad�k. �of�r radyoyu g�d�klad�. Bu arada bi de uzun hava patlatd�. Neyse l�f� uzatm�yal�m.. Hale han�m l�tfen �yle yatm�yal�m yolculu�umuzun sonu ,88 �izik, 3 ezik, fanl�dan 5 �amurluk, 2 tane 0 302 koltu�u, 3 l�stik patlamas� bir beyin kanamas�, �ok miktarda i� iltihap �alkant�s�, 2 gazhane �al�nt�s� ile geldi. Fetbaz Ekrem bi daha pompal�, haval�, rampal�, Apollo' ya binmem, �ok can�m s�k�ld� dedi. Ben de ona dedim ki: Kabahat bizde Ekrem bey, Ni�in sizde benim gibi SALATA TUR�ZM ile yolculuk etmiyorsunuz, NEDEN yolda BOL SOVANLI Salata isteyip okumuyorsunuz. Sizde SALATA turizmi tercih ediniz. Her 1/2 saatte Amerika' ya bilem gider. Ayr�ca 15 dakikada bir Gebze Mualla Halim k�ye ek seferler. Salata Reklam: 7009 - 00302

Sayfada yer alan di�er isimler ( salatac�lar ) ��yle: Sol �st: EFRAYIL �EL�K Ba�c�lar k�y� KARS Sol orta: Mehmet �EL�K Bak�rk�y KARS Sa� �st: D�RT G�ZL� / D�RT TAKMA D��L� / AZ BU�UK G�BEKL� / SOYADI D�RT K��E  Murat D�RTK��E , Sa� orta:YAZAN: �afak DEM�R�LMEZ �STANBUL , Sa� alt: Nusret SELEN      

: Alp ARPAD, 1970 li y�llar�n ba�� ( belki 1972 )                                                                              Di�er Bir G�lmece i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t