wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif Hakk� Sahibi: Tayfun T�RK�L� varisleri 0 542 415 73 64

DOKTOR HANIMIN MOB�L TELEFONU

Mahkeme koridoru h�ncah�n� doluydu. Daval�lar, davac�lar ve tabi i�leri g��leri olmay�p da mahkemeyi seyretmeye gelenler y�z�nden koridor i�ne atsan yere d��meyecek kadar kalabal�kt�. Biraz sonra duru�ma salonunun kap�s� a��ld� ve m�ba�ir avaz avaz ba��rd�:

- Daval� R�knettin Evhaml��.. Davac� ��kriye Sakar..

Ufak tefek k�rk be� ya�lar�nda, kafas�nda sa�� az bir adam m�ba�irin �a�r�s�n� duydu�u gibi mahkeme salonuna girdi. Daval� ortalarda yoktu. Mahkemenin yap�ld��� salon da doluydu. R�knettin Bey davac� yerine ge�ince hakim bilinen sorular� sorduktan sonra esasa ge�ti:

- Davac� Doktor ��kriye Sakar dilek�esinde sizin kendisine ait cep telefonunu �almakla su�luyor. Siz de onu kendisini rahats�z etmekle su�luyorsunuz. Ne diyeceksiniz?

- Efendim ad�m R�knettin Evhaml�. Ancak herkes beni Karn�yar�k R�knettin olarak tan�r.

- Bu takma ad�n�z m?

- Evet efendim. Buna sebep de s�k s�k ameliyat olmamd�r. Ben ge�en y�l tam on �� kez ameliyat oldum. Eh ne yapal�m hastal�k ve bel� insanlar i�indir, deyip katland�m.

- Neredeyse ortalama ay ba��na bir ameliyat ge�irmi�siniz. �lk ne ameliyat� olmu�tunuz?

- Arz edeyim efendim. Sa� kas���m da hafif bir a�r� vard�. Apandisit san�p ameliyat masas�na yatm��t�m.

- Demek ki ilk ameliyat�n�zda apandisitinizi ald�lar �yle mi?

- �nce ben de �yle sanm��t�m ama yan�lm���m hakim bey. Anlayaca��n�z bo�u bo�una ameliyat olmu�um.

- Nas�l? Biraz daha a��klar m�s�n�z?

- Efendim doktorlar o g�n ak�ama kadar u�ra�m��lar ama bir t�rl� apandisitimi bulamam��lar.

- Yani sizde apandisit yok muymu�?

- Yokmu�. Yani daha do�rusu doktorlar �yle dedi.

- Allah Allah, apandisitsiz insan olur mu? Neyse di�er ameliyatlar�n�z� anlat�n bakal�m.

Hakim pek �a��rm��t� bu i�e.

- Ah hakim bey ikinci, ���nc�, d�rd�nc� ve be�inci ameliyatlar�m� anlatmasam olmaz m�?

- Neden?

- Beni �ok h�z�nlendiriyor da ondan efendim.

- Olsun, anlat�n anlat�n...

- Eh madem �yle diyorsunuz anlatay�m. Hakim bey ilk ameliyat�mda doktorlar apandisitimi bulmak i�in saatlerce u�ra�m��lar. Hatta koca hastanedeki doktor ve profes�rler apandisitimi bulamay�nca ilgin� bir vakad�r diye memlekette ne kadar doktor varsa ameliyathaneye getirmi�ler ve ben bayg�nken v�cudumun oras�nda, buras�nda apandisit aram��lar.

- Sonra?

- Tabi bulamay�nca da yaray� dikip kapatm��lar. Ben hastaneden taburcu edildikten birka� g�n sonra karn�mda m�thi� sanc�lar ba�lad�. Hemen hastaneye ko�tum ve beni tekrar ameliyathaneye ald�lar.

- Ve ikinci ameliyat�n�z� oldunuz?

- Evet asl�nda ikinci ameliyat�, ���nc�, d�rd�nc� ve be�inci ameliyatlar da takip etti?

- Neyiniz varm�� ki sizi bu kadar �ok ameliyat ettiler?

- Valla ge�mi� g�n ama akl�mda kald���na g�re bir torba pamuk, a��lmam�� bir rulo sarg� bezi, efendim sonra iki alyans, bir tane be� ta�l� p�rlanta y�z�k..

Hakim �a��rm��t�. Daha iyi duymak i�in k�rs�den e�ilerek sordu:.

- Yani bu sayd�klar�n�z�n hepsi sizin karn�n�zdan m� ��kt�?

- " Evet,� diye yan�tlad� R�knettin Evhaml�. � Ama bitmedi efendim. Bir makas, iki pens ve bir kredi kart� da ��kanlar aras�nda �

Hakim bu kez daha da �a��rd�..

- Kredi kart� m�? �nsaf onu da m� unutmu�lar karn�n�zda?

- herh�lde o g�n apandisitimi aramaya gelen doktorlardan biri d���rm�� olacak.. Tabi ge�mi� g�n, unuttu�um ba�ka giyim ku�am ve �letler de vard�. Ah, �imdi hat�rlad�m, bir tane de haciz evrak� ��km��t�.

Hakimin ve dinleyenlerin �a�k�nl��� giderek art�yordu,

- Neler s�yl�yorsunuz beyefendi, haciz evrak� sizin karn�n�za nas�l girmi�?

- Ameliyat heyetinden birisinin g�mle�inin cebinden d��m��.. Sonradan ��rendim kredi kart� borcu y�z�nden haciz gelen bir doktorunmu�...

- E, ne oldu sonra?

- Ne olacak, doktor on g�n i�inde icra dairesine ba�vurmazsam hapse girerim deyip yeniden ameliyat ederek evrak� ald� sa� olsun!

- Hi� b�yle �ey duymam��t�m.. Peki di�er ameliyatlar�n�z� anlat�n.

- Valla hakim bey bendeniz biraz evhaml�y�md�r. �zerinize afiyet, bu y�zden ba��m a�r�d���nda beyin, s�rt�m a�r�d���nda omurilik, y�z�mde sivilce ��kt���nda kanserdir diye durmadan ameliyat masas�na yatt�m.

- Peki di�er ameliyatlar�n�z s�ras�nda da v�cudunuzda unutulan ba�ka �eyler var m�yd�?

- Eh muhakkak ki vard� efendim. Ama �nemli de�il. Hata yapmak biz insanlara mahsustur. O kadar olacak art�k. Her ameliyatta �� be� bir �eyler unutulmu�tu tabi ama sa� olsun doktorlar unuttuklar�n� ba�ka bir ameliyatla tekrar geri al�yorlard�.

- Peki gelelim hakk�n�zda dava a�an ��kriye Sakar adl� doktorun �ik�yetine? Sizi cep telefonunu �almakla su�luyor, buna ne diyeceksiniz?

- Efendim son kez d�rt g�n �nce, �zerinize afiyet devaml� kab�z oldu�umdan ba��rsaklar�m d���mlenmi�tir, diyerek ameliyat oldum. Ameliyat�m ba�ar�l� ge�ti ve taburcu olduktan bir g�n sonra o biraz �nce s�z�n� etti�iniz ��kriye Sakar adl� doktor beni hastaneye �a��rarak cep telefonunu istedi.

- Hangi cep telefonunu?

- Kendi cep telefonunu!

- Onun cep telefonunun sizde i�i ne?

- Ameliyat s�ras�nda karn�mda unutmu�.

Hakim �a�k�nl���ndan aya�a f�rlad�.. �nce yan�ndakilere bakt� sonra fal ta�� gibi a��lm�� g�zleriyle sordu:

- Yani doktor han�m cep telefonunu sizin karn�n�zda m� unutmu�? Ameliyat s�ras�nda cep telefonunun i�i neymi�?

- herh�lde ameliyat ederken telefonuyla konu�tu. Konu�mas� bittikten sonra da cebine koyaca�� yerde karn�ma b�rakm�� olmal�!

- " Allah Allah,� diye �a�k�nl���n� belirtti babacan hakim.

- Ben de zaman zaman neden karn�mdan zil sesi geliyor diye merak ediyordum. Hatta bazen gidip ya kap�y� a��yordum, ya da ev telefonunu..

Hakim elini masaya vurdu..

- Pes yani. Anlatt�klar�n�z inan�l�r gibi de�il. �imdi sizin karn�n�zda cep telefonu mu var?

- Maalesef efendim..Hem de kameral� cinsindenmi�..

- Peki telefonun karn�n�zda oldu�una dair bir belge var m�? Yani r�ntgen, tomografi fil�n �ektirdiniz mi?

- Hay�r, ��nk� telefonun sesi o kadar net duyuluyor ki buna gerek g�rmedim!

- Ama sizin sand���n�z o ses gaz sesi de olabilir, biliyorsunuz?

Dinleyiciler aras�nda g�l��meler oldu..

- Nas�l olur efendim? Siz hi� Berivan t�rk�s�n�n m�zi�i gibi �alan gaz sesi duydunuz mu?

Hakim tebess�m edince dinleyiciler kahkahayla g�lmeye ba�lad�. Hakim tebess�m� kesmese mahkeme salonu komedi oynanan tiyatroya d�necekti.

- Bunu ispatlamak gerekir...

- Neyi efendim?

- �u karn�n�zda oldu�unu iddia etti�iniz cep telefonunu...

- �spat� kolay efendim.. Doktor han�m�n cep numaras�n� �u ka��da yazd�m. Buyurun aray�n ve sesi duyun!

Hakim ka��d� ald� sonra cep telefonunu ��kararak k���ttaki numaray� �evirdi. Birka� saniye sonra R�knettin Bey� in karn�ndan t�rk�n�n na�meleri duyuldu... Dinleyicilerle birlikte hakim ve yan�ndaki �yeler de g�lmeye ba�lad�. Bakt� ki g�l��meler kahkahaya d�n�yor, hemen cep telefonunu kapatarak bu komediye son verdi. Sonra da ne yapaca��n� d���nd�. Yan�ndakilere bakt�. Onlar da karars�zd�. �lk defa b�yle bir davaya bak�yorlard�.

- Anlayamad���m bir �ey var. On �� kere ameliyat oldunuz. Anlatt���n�za g�re her ameliyatta da doktorlar�n hatas� bariz bir �ekilde ortaya ��km��, bu ihmaller y�zden sizin davac� olman�z gerekirken, cep telefonunu unutan doktor han�m sizden davac� oluyor. Merak ettim bu ihmaller y�z�nden siz neden davac� olmad�n�z?

- Efendim, insanl�k h�li unutur, unutur, dedim. Ama bu doktor han�m tutturdu ya bana yeni bir cep telefonu al�rs�n ya da seni telefonumu �almakla su�lay�p davac� olurum, dedi. Ben de kendisine beni ameliyat ederek telefonunu geri almas�n� teklif ettim. Ama kabul etmedi!

- Neden kabul etmedi?

- Ameliyat pahal�ya mal oluyormu�!

- Gelelim size.. Siz ondan niye davac� oldunuz? Ameliyat s�ras�ndaki ihmali y�z�nden mi?

- Hay�r efendim! Her zaman dedi�im gibi hata biz insanlara mahsustur. Benim davac� olmam�n sebebi, bu han�m doktorun gece g�nd�z beni rahats�z etmesi!

- Nas�l rahats�z ediyor?

- �ki de bir telefonunu �ald�rarak uykusuz b�rak�yor. Gecenin bir yar�s�nda tam uyurken, birden karn�mdaki telefon �al�yor, kar� koca H�lya Av�ar� �n kahkahas�yla yataktan f�rl�yoruz.

Seyirciler o ana kadar tutmaya �al��t�klar� kahkahalar�n� koyuverdi. Hakimin ka�lar�n� �atmas� �zerine g�lmeyi kestiler. Hakim �oke olmu� bir durumda R�knettin Bey� e sordu.

- H�lya Av�ar� �n kahkahas� m�? O da nereden ��kt�?

- Cep telefonundan geliyor efendim!

- �yi ama hani ba�ka m�zik �alm�yor muydu o telefon?�

- Arada s�rada nas�l yap�yorsa telefonuna ba�ka m�zikler kaydediyor. �ki gecedir H�lya Han�m�n kahkahas� vard�. Bu g�n tekrar eski t�rk�y� y�klemi�.

- Bu i� giderek komedi h�lini almaya ba�lad�!

- Benim Galatasarayl� oldu�umu ��renmi� ge�en g�n inad�na Fenerbah�e� nin mar��n� y�klemi�ti... Telefon �ald�k�a kudurdum durdum. D�n gece de sabaha kadar H�lya Av�ar� �n kahkahas�yla kar� koca g�z�m�ze uyku girmedi. Art�k kar�m�n buras�na geldi, ' ya bu kahkahaya bir �are bul, ya da bo�an�r�z ' dedi. �imdi telefonun �arj�n�n biran evvel bitmesi i�in dua ediyorum. �ik�yet�iyim efendim...

: Tayfun T�RK�L� 0 542 415 73 64                                                      Di�er Bir G�lmece i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t