wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: H�lis Refik AKBABA

P��T�

� Ne oynuyonuz?

� Festival!

� Ne festivali o�lum? Adam gibi oyunlar oynasan�za!

� Ya, festival i�te! E�lenelim, g�lelim, �ocuk oldu�umuzu anlayal�m. B�t�n d�nyada bilir bu oyunu. B�t�n d�nyada bu b�yledir!

� Tamam ama biz de oyn�caz!

� Siz nereye oynayacaks�n�z ki? Bizden irisiniz, bizden daha giysiliniz?

� Anlamay�h! Da��tt�r�z lan buray�!

� �yi iyi, oynay�n bakal�m! Oyun olmaktan ��k�yor gibi biraz ama�

� He, tamam i�te! Biz a tak�m� olal�m, siz aa? tak�m� olun.

� Tak�ml�k bir �ey yok ki! Hep beraber el ele verelim; z�play�p hoplayal�m�

� Hakem yok mu?

� Hakemlik bir �ey yok ki oyun bu, festival, festival!

� Yok yok, anlamay�z biz! Tak�m olal�m. Hakem bulal�m. Hakem ya uyusun ya da bizi tutsun!

� Ba�tan yenilelim mi?

� Sa�malama lan b�c�r! Ac�k m�cadele l�z�m ki zevki ��ks�n; iyi oynayan kazans�n!

� Hadi ba�layal�m da bir an �nce bitsin bu oyun mudur nedir? Gitti bizim festival!

 

*** 

� Ah, bu ne lan?

� Hortumlu su o�lum!

� Ben de peynirli pizza sanm��t�m! Oyunda ne i�i var, onu soruyorum?

� Bu da bir �ey mi? Al�n bahal�m bunu!

� Yand�m Allah! Bu ne be?

� Ac� biber. S�rd�m m� b�yle a�z�na, yanars�n. Susars�n!

� ��me suyunu nerden bulaca��z �imdi be?

� Al i�, yan�m�zda getirmi�ik.

� Ahah���! �ld�m yahu, bu neydi peki?

� Az kezzap �st� �ama��r suyu!

� �ocuklara verilir mi lan bu?

� B�y�meni mi bekleyecez! 

***

 

� O sopa ne lan? Biz size sopaynan vuruyoz mu?

� Allah i�in hay�r; demirilen vuruyorsunuz!

� Sopa kadar ac�tm�yo ama di mi?

� Do�ru, al o zaman bir daha!

� Ah�, i�te �imdi yedim seni!

� Basma lan aya��n� �st�me!

� Oyun oynuyoz �urda. M�z�h��l�k yapman!

� Ah��! Ne m�z�k��l���, ne oyunu bu be? Ah�

� Dur bak g�stereyim�

 

� Ay� Ahmet, getir lan o �st�ne bast���n �demi buraya!

� Oynuyoz burda ya. Keyfimizi bozma!

� Getir getir�

� Getirdim. Net�en?

� Yat�r �uraya. Koy benim �demi de �uraya, �st�ne. Sen �eh aya��n�, ben bascam! Pi�ti!.. 

Sakin bir may�s g�n� Festival Oyunu yine a tak�m�n�n lehine bitti. �ocuklar, mutlu bir �ekilde, evlerine gitmek �zere da��ld�lar�

:  H�lis Refik AKBABA, 09.05.2008 14:43:00                                                                     Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t