wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: H�lis Refik AKBABA

AKDEN�Z KARADEN�Z

� Denizdeki bal��a limon s�kmam ben!

� Hayda�

� Anlamad�m?

� Bu bir sinyal olmal�!

� Ne diyor?

� � Bana sahip ��ks�nlar yoksa �terim �  diyor�

� Ne al�ka yahu? Mafya m� bu? Daha ciddi bir �ey olmal�!

� �kiniz de yan�l�yorsunuz. Adam diyor ki � Konu�aca��m ama ucunu bir g�reyim? �

� Neyin ucunu?

� U�urtman�n!

� Ha bu durumda bir de ��kar m� d���n�yor?

� ��yle analitik bir d���nce y�r�telim: Limon, Akdeniz y�resini temsil etse! Bal�k da Karadeniz, Marmara, Ege! E, etti d�rt deniz! � Olaylar burada cereyan etti � diyor�

� Akdeniz� de bal�k yok mu?

� Var da l�f�n� bile etmeye de�mez!

� Ben bir kere yedim. �ok lezzetliydi!

� Konuyla ilgisi?

� Yok!..

� Ba�ka bir �ey demek istiyor?

� Nas�l bir �ey?

� Deniz dedi�i bizim Bal�k�� Deniz! � Oradaki bal�klar iyi de�il. Deniz� le ortak olmam!� diyor! Deniz� e mesaj yolluyor.

� Olmas�n! Deniz� in de zaten sonsuza dek ortak almaya niyeti yok!

� Niye Deniz� le ortak olmak istiyor?

� �stemiyor de�il miydi?

� Asl�nda �ok istiyor!

� Bunu do�rudan s�ylese!

� Arkada�lar, dedi�i ba�ka bir �ey: � Denizdeki bal�k limon sevmez ama tabaktaki bal�k limon ister � diyor!

� Do�ru!

� Sonu�?

� Makyavelist bir tutum sergiliyor. � Hedefe ula��rken �ey m�bah � diyor�

� Arkada�lar ikide bir limon demeseniz! �ey oluyorum�              

� Hi�ulop oluyorum diyecektin de�il mi? Ben de var o huy! Hi��

� Ben de �eftaliyi tutamam!

� Hangi �eftaliyi Ali Bey? O, o, o�

� Tabaktaki �eftaliyi cin fikirli! Kih kih kih!

� Beyler g�lmeyin! Han�mlar beylere uymay�n l�tfen� S�ras� de�il�

� Hepiniz yan�l�yorsunuz. Bunun bir �ey bildi�i yok! Oyal�yor�

� Bence bizimle dalgas�n� ge�iyor!

� Hi�t bak cidden, Deniz ortak ararsa haberim olsun; �ekmece� deki arsay� okutur�

� Ohho� Sazl��� b�rak�p saza ge�tik; sen h�l� ormanda m�s�n?

� Dur yahu dur! Buldum ben! Hepinize diyorum: Adam ka� g�nd�r burada. Can� bal�k istedi ama � ben gidemiyorum, siz getirin � demek istiyor�

� Olur valla. Benim de can�m istedi �imdi. �hh�, �hh�� Yok can�m!

� E� daha ba�ka? Tahin helva da ister miymi� yan�na? Ali Muhiddin Hac�bekir� den?

� �yle de�il; daha basit! Tarih tekrarlanmadan ibaret;  � sizler, dedi�imle u�ra��rken bir s�r� �eyi es ge�tiniz. Unuttunuz. Ortal�k kar��t�. As�l �zerinde durman�z gerekenlerin �zerinde durmad�n�z. Ciddiyete limon s�kt�n�z. Ge�mi� olsun! Getirin �u benim bal��� da limonu �st�ne s�kay�m ama k�lt�r bal��� olmas�n, yemem �  diyor�

:  H�lis Refik AKBABA, Ankara, 21 Temmuz 2008 11:38:00                                                        Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t