wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: H�lis Refik AKBABA

PEK�, BEN K�ME A�ACALIK* VERD�M?

� Tan�mad�n�z galiba?

� Tan�maz olur muyum hi�! �nan�n elimde de�il ama!

� Her zamankini istiyorum�

� Tamam da� Deniz g�ren oda veremiyoruz�

� Neden?

� H�k�met de�i�ti. G�revler de�i�ti. Her �ey de�i�ti. Deniz g�ren odalar� art�k biz veremiyoruz�

� O ne demek? Kim veriyor peki?

� Yetkililer!

� Siz yetkisiz misiniz? Ba�tan a�a�� yetki kokuyorsunuz!

� Tevecc�h�n�z! Sa� olun, var olun! Ben zaten siz misafirhane misafirleri sayesinde var�m. Ben�

� Tamam tamam! Hadi alal�m �u denizg�reni!

� Yok valla! O konuda ben yetkili de�ilim!

� Kim yetkili peki? Ankara m�? Rahats�z etmeyelim kendilerini! Alt� y�z kilometre var aram�zda�

� Gerek yok! Bir yetkili var �u anda burada.

� Tamam i�te� Hemen arayal�m onu; bir an �nce yerle�eyim g�ng�renime, �ey, pardon denizg�renime�

� Yok �yle! Ay pardon, o kadar da kolay de�il demek istedim. Kendileri telefondan oda vermez; m�mk�n de�il!

� Dilek�e mi yazaca��z? Bin kilometre uzak bir �ehirden geldim. Yirmi d�rt saattir yolday�m. A��m, susuzum, du�suzum, tuvaletsizim ve nihayet� yor � gu � num�

� �yle de�il! Yukar�da �al��ma odas�nda. Gidip ondan yalvaracaks�n�z!

� What is this be! Yalvarmak?..

� Ay yine pardon! �steyeceksiniz demek istedim. Verir mi, vermez mi bilmem!

� �ok a��klay�c� oldu! Te�ekk�r ederim!

� Esta�firullah, vazifemiz!

� Zahmet olacak ama bir de beyefendinin odas�n�n nerde oldu�unu s�yleseniz?

� Ne bildiniz; belki � o bir k���k hamfend� � ?

� Peki peki�

� �aka �aka, beyfend��

� �ok �akac�s�n�z! Odas��

� 3. kat� ve� 333�

� Ulan o benim her zaman kald���m oda be! Denizg�r�r�m benim?

� Beyefendinin makam odas��

 

***

 

� Elinize sa�l�k. Kahvalt� �ok g�zeldi. Bir de orta kahve alay�m. Oda numaram�

� Odalara �ay, kahve,  gazoz yok!

� O da ne demek?

� B�yle! Yasak!

� Kahve alkols�z olacakt�!

� Y�, sak�

� Bak�n, ben da� ba��nda ya��yorum. Denizi senede bir kez ya g�r�yoruz ya da g�rm�yoruz. �urda kalaca��m zaten iki g�n. Kahvemi elime al�p denize bakaca��m. A��k pencereden denizi, ufku seyredip iyot kokusuyla bo�alaca��m; dertlerimi, s�k�nt�lar�m�, stresimi, bir an olsun kafamdan at�p rahatlayaca��m. Kimseyi g�rmeden, kimseyi d���nmeden! Bunun neresi yasak?    

� O dedikleriniz �u anda yasak de�il ama odaya �ay kahve, gazoz yasak. Kahve olmadan yapabilirsiniz o dediklerinizi ama!

� �ok te�ekk�r ederim!

� Kahveyi kahvalt� salonunda i�in; filmi yukarda �evirin; olmaz m�?

�Film �evirmek?

� O dedikleriniz i�te!

� Ha� film� ha� anlad�m! Zaten yasaklar tersine hani ta�� ba�lay�p k�pe�i serbest b�rakmak var ya�

�Anlamad�m?

� Nasreddin Hoca? � K�y? � Ta�? � K�pek? �

� Yine anlamad�m?

� Yar�n sabahki kahvalt�da anlatay�m m�? Bu g�n i�in �ok gayret g�sterdim!

� Olur�

� Sa� ol, var ol; sen �ok ya�a! Borcum ne kadar? Bir kahvalt�, �� k���k bardak �ay ve bir orta kahve?

� 3 kuru��

� Umdu�umdan �ok hesapl� ger�ekten. Buyurun 6 kuru�.

� Bu �ok fazla ama?

� Ad�n�z?

� Adil�

� Sizi �ok sevdim de ondan Adil! Te�ekk�r ederim.

� Ben de sizi! �imdi ben kahveyi masaya koyay�m; sonra mutfa�a gidip arkam� d�neyim; siz kahveyi al�p do�ru asans�re gidin. G�ren olursa ben yapt�m dersiniz!

� Tamamd�r� Bana g�venebilirsiniz!               

 

***

 

� Tak, tak, tak�

� Gel!

� Merhaba M�d�r Bey, rahats�z ediyorum. A... ama�

� �nemli de�il! Buyurun oturun�

� Oturdum! Ben eski misafirlerinizdenim ve �ok yorgunum. Her zaman bu odada kal�rd�m ama zaten�

� Anl�yorum ama art�k kalamayacaks�n�z!

� Onu anlam��t�m zaten! Bo�altman�z biraz zaman al�r! Deniz g�ren ba�ka bir odam�z varsa�

� Yok!

- � fakat biliyorsunuz senede bir g�n ya deniz g�r�yoruz ya da g�rm�yoruz�

� Biliyorum! Deniz g�ren b�t�n odalar dolu. Sadece 555 var. O da.. bakay�m� 22,23,24 ve 25 inde bo�. Sonra o da dolu�

� Tamam! Oldu bu i�! Ben zaten �� g�n kalaca��m. Bu g�n de 22.si�

� Yaln�z 555 i �ok �zel misafirlerimize verebiliriz!

� Ben de �zelim! Ta nerelerden geliyorum. Siz h�lden anlar birine benziyorsunuz! Maksat bir kahve i�ip denizi seyretmek hani filmlerdeki gibi!

� Peki tamam, tamam! Kalabilirsiniz. Sizi sevdim. 25 inde bo�altal�m l�tfen. Kimseye s�ylemeyin ama! Soran olursa arka odalarda kal�yorum dersiniz.

� Tamamd�r! Bana g�venebilirsiniz Adil Bey!

*A�acal�k: Memnunluk, Bah�i�

:  H�lis Refik AKBABA, Ankara, 19.09.2008 10:10:00                                                                   Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t