wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif Hakk� Sahibi: Emre �EYDA

A�KISI

-�ff bee ne zor bir oyunmu� bu yahu. Vur vur bitmiyor �u d��manlar. Bunlar d��man de�il tam bir vah�et. Gel bakay�m adi yarat�k gel de seni de en bele�inden e�ek cennetine yollayay�m. Direnme adi yarat�k nas�lsa gideceksin. HaHa i�te en sonunda sen de gittin. Heyt be bir b�l�m daha atlad�m. 23. b�l�me ge�mi�im hem de. Amma da zorland�m hani . Sabahtan beri bitmedi �u meret oyun ama ben bittim. Ben onu sanal alemde yenemeden o beni ger�ek alemde yendi. Kendi kendine konu�may� bilgisayarda oyun oynarken huy edinen Ahmet, bu huyunu aral�ks�z devam ettirmekteydi. On d�rt saat aral�ks�z oyun oynam�� ( yemek yemeden su i�meden ), en sonunda da iflas etmi�ti. Bilgisayar� kapat�p uyumal�yd�. Baz�lar� on d�rt saat aral�ks�z oyundan ne olur diyebilir ama Ahmet en fazla iki saat bilgisayar ba��nda kalan biri oldu�undan umar�m ne demek istedi�imi anlam��s�n�zd�r. Neyse bilgisayar� kapayan Ahmet yatmak i�in �nce ����� kapatt� sonra da yata��na do�ru giderken da��n�k odas�ndan dolay� e�yalardan birisine tak�ld�. � Lanet olas�ca � diyemeden yata�a d��t�. Bir d���� bu kadar g�zel olurdu yani. Tam istedi�i gibi. Bu y�zden bu d����e sinirlenmedi.

- Ohh d�nya varm��.

Tabi ki yata��n�n bu yumu�akl��� onu rahatlatm�� ve t�m sinirlerini alm��t�. Uykuya dalacakken telefonun sesiyle irkildi. �nce telefona susar diye bakmad�. Onuncu �al��tan sonra telefona bakmaya karar verdi. Arayan olduk�a inat�� olmal�yd�. Gecenin iki sinde bu inatla telefonu �ald�rd���na g�re de �ok �nemli bir �ey olmal�yd�.

- Hay Allah kim bu yahu? Aloo kimsiniz?
- A�k�s� naber ben Sibel.
- Merhaba Sibel ne oldu da bu saatte arad�n. Bir �ey mi oldu yoksa? Merdivenden mi d��t�n? Yoksa araba m� �arpt�? Plakas�n� ald�n m�? Hangi hastanedesin? Yoksa abin gene seni d�vd� m�?
- Dur Ahmet ne arabas� ne merdiveni? Araba falan �arpt��� yok abimde d�vmedi. Hele merdivenden hi� d��medim. Teess�f ederim yani o kadar k�t�m� y�r�yorum ?
- Yok a�k�m sen birden telefonla �ey edince ben de b�yle �ey oldum yani �a��rd�m.
- Sakinsin di mi?
- Sakinim �imdi. Peki niye arad�n a zaman? Buldum , sesimi �zledin di mi?
- Evet sesini de �zledim de esas konu ba�ka.
- Ne ba�ka m� yoksa benden ayr�lamaya m� karar verdin?
- Ahmet sa�malama sesini �zlediysem ve seni arad�ysam senden niye ayr�lmak isteyeyim ki?
- O da do�ru ya? Kusura bakma on d�rt saattir bilgisayar ba��nday�m da. �ok �nemli bir proje �zerinde �al���yordum.
- Ne projesi?

Burada yalan uyduramayan Ahmet ( Sevgilisinin kendisin bilgisayar oynad���n� bilmesini istemiyordu nedense) konuyu de�i�tirir.

- Anlat�r�m sonra. Sen neden beni arad�n?
- Heh i�te b�rakm�yorsun ki anlatay�m a�k�s�. Bug�n ki gazetede okudum yar�n yeni bir al��veri� merkezi a��l�yormu� ve pek �ok �nl� orada d�kk�n a�acakm��. Ayr�ca hepsi de y�zde elli indirim yapacaklarm�� ilk g�n �erefine.
- �nanm�yorum ya beni gecenin k�r�nde bunun i�in mi arad�n?
- Ama a�k�s� ne yapay�m �ok �nemliydi benim i�in. Ne yani yoksa beni sevmiyor musun?
- Yok be ne alakas� var. Sabah niye aramad�n , gazeteyi okuyunca yani?
- Gazete yeni elime ge�ti de ondan. Zaten b�rak bunlar� da s�yle, yar�n benimle gelecek misin?
- Tamam ka�ta geleyim?
- Yihhu ya�a a�k�s�. Sen bir tanesin. Muck muck muck.
- K�z b�rak sululu�u ka�ta alay�m seni?
- Sabah 8�de alsan yeter.
- Yuh be sabah�n k�r�nde gidilir mi?
- Olur mu a�k�s� oras� 9�da a��l�yor zaten. A��lmadan kuyru�a gireriz. �ndirim var ya mal falan kalmaz neme laz�m. O y�zden erken gidelim. B�ylece f�rsatlar� ka��rmayal�m olur mu? Hem sana da bir �eyler al�r�z.
- Ben bir �ey istemiyorum. Bilmiyor musun o giysi de�i�tirme kabinlerine uyuz oldu�umu. Darac�k yer zaten Adama daral getirtiyor. Bu arada sabah saat 8 de al�r�m seni ama sen de bir daha gecenin k�r bir vaktinde beni b�yle gereksiz �eylerle me�gul edipte arama.
-Gereksiz de�il a�k�s� hem b�ylece yeni giysilerimle daha da bir ho� olaca��m. Nas�l olur ho� olmaz m�?
-Olur ba��m�n a�r�s� olur. Hadi iyi geceler.
-�yi geceler a�k�s�.

� Ne k�z be � diye d���nd� Ahmet.

- Ulan uyku muyku b�rakmad� adamda. Saati de 7� ye kuray�m ancak yeti�irim. Hay Allah nas�l uyuyaca��m ben be? Hava da deli gibi s�cak zaten. �u bilgisayar� a��p oyunuma kald���m yerden devam edeyim belki uykum yerine gelir.
Bilgisayar a��ld�ktan sonra oyunun simgesine �ift t�klayarak oyunu a�t�. " Merhaba eski dost " Sonra ne mi oldu? Saat �almasayd� e�er, t�m g�n o oyunu oynard� herh�lde. Oyun uykusunu getirtece�ine iyice uykusunu ka��rtm��t�. B�l�mlerde gittik�e zorla�t���ndan 7� ye kadar be� saatte iki b�l�m zor bitirmi�ti. �alar saatle kendine geldi. "Hay anas�n� saat 7 olmu�. Uyuyamad�m da lanet olsun. Neden arars�n ki Sibel o saatte. Ne yapaca��m �imdi ben. Birde araba kullanaca��m. Uyumasam bari s�rerken "

Haz�rl���n� yap�p d��ar� ��kt�. Arabas�na binerken g�nl�k rutin kontrolleri yani lastik , ya� , su vs. gibi kontrolleri yapt�. Arabas�na atlay�p do�ru Sibel� in evine yolland�. Arabay� olu�unca dikkatli kullanmaya �al���yordu ��nk� uyku bast�rmaya ba�lam��t�. Bu da yetmezmi� gibi oyundaki karakterlerde hayal meyal g�z�ne g�z�kmeye ba�lam��t�. Ne olduysa 24. B�l�mdeki en g��l� canavar� g�r�nce oldu. O deh�et canavar� g�ren Ahmet korkunun verdi�i cesaretle arabay� canavar�n �zerine s�rd�. Tabi canavar niyetine vurdu�u ba�ka bir arabayd�. Arabadan k�sa boylu s�ska biri indi. Direk Ahmet�in yan�na geldi.

- Ulan manyak m��n be adam. K�rm�z� ���kta ge�meye utanm�yor musun?

K�sa boylu adam kabaday� ��km��t�. Asl�nda tek yumrukluk bir i�i vard�. Hatta vurulan yumru�un yar�s� bo�a giderdi ya bu ayr� konuydu. Zaten Ahmet arabas�n�n ve adam�n arabas�n�n hasar�n� d���nm�yordu. Acele Sibel� in yan�na yeti�mesi gerekiyordu.
- Bak�n beyefendi hasar neyse �deyece�im s�z veriyorum.
- Bana s�z vermeyeceksin. �u arabam�n haline bak. Daha d�n ald�m bu 2004 model arabay�.
-Tamam sakin olun. Cana gelen mala gelsin canavar bey aman pardon beyefendi.
- Bana canavar m� dedin sen? �imdi sana canavar� g�sterece�im. Al bakal�m �unu.
- Ahh g�z�m. Ne vuruyorsunuz beyefendi durun bir yanl�� anlama oldu. Durun paran�z� verece�im.
- Nee verecek misin?
- Evet ne kadar masraf var sizce?
- Be� milyar kadar.
- Yuhh be beyefendi amma sallad�n�z.
- Sallar�m iyi sallar�m hem de istersen bir de �b�r g�z�ne sallayay�m.
- Tamam tamam al�n �u �eki tam be� milyar.
- Hah ��yle yola gel aslan�m.

Yan�yordu Ahmet. Zaten neye yanmas�nd� ki giden be� milyara m� yoksa ufak tefek biri taraf�ndan g�z�n�n �i�irilmesine mi? Acele etmesi gerekmese adam� ha�at ederdi para da vermez hatta para da al�rd� ama ah �u Sibel ahh. Tekrar yola koyuldu. Vard���nda Sibel kap�da sinirlice bekliyordu.

-Neredesin a�k�s�?

Sinirliyken de a�k�s� diyordu ne bi�im yarat�kt� bu. Esas bunu koymak laz�md� oyunlara a�k�s� canavar� diye. Ba��ndan sonuna a�k�s� diyerek millete g�na getirten bir canavar.

-G�rm�yor musun kaza ge�irdim.
- On dakika geciktin.
- Kaza ge�irdim.
- Yeti�emezsek sorumlusu sensin.
- �lse miydim yani.
- Mazaret kabul etmiyorum. Hemen gidelim a�k�s� yoksa hi� bir �r�n kalmayacak.

Do�ruca ma�azaya gittiler. Sibel�in dedi�i gibi erkenden gelen vard� ama be� on ki�i kadard�. Zaten al�� veri� merkezi a��ld���nda da herhangi bir kuyruk olmam��t�. Al��veri� merkezinin duvarlar�nda falanda resmi a��l�� olarak saat 3 g�steriliyordu. Yani esas kalabal���n olaca�� vakit. Ah �u k�z yok mu diye i�inden ge�irdi Ahmet. d�kk�n d�kk�n dola�t�lar. Her ma�azada en az�ndan yirmi dakika ge�iriyorlard�. Ma�azalar�n birinde Sibel� in yanl��l�kla bir giysiyi y�rtmas� sonucu Ahmet erkekli�e l�f ettirmemek i�in masraf� �demi�ti. Sabah sabah iyi dellenmi�ti. �nce kaza sonra ge� kalmak �imdi de bu.
Daha neler olacakt� kim bilir.

- Ay a�k�s� g�r�yor musun �u �izmelerine g�zeeeel.
- Hangisi?
- ��te �u b�y�kl�n�n yan�ndaki
- !?
- �aka yapt�m a�k�s� �u k�rm�z� �izmenin yan�ndaki.
- Evet ger�ekten de g�zel.
- Onu almak istiyorum.
- Yaz g�n� m�?
- K��a haz�rl�k a�k�s�.
- Seni tebrik ederim yani. Ne yapacaks�n �izmeyi k��a be� ay var daha.
- K��a haz�rl�k dedim ya.
- Ben de duydum! Sonra al�rs�n mesela be� ay kadar sonra.
- Ama o zaman �ok pahal� olur alamam. Ne olur a�k�s� b�rak �imdi alay�m. �unlara bak albeni diyor resmen. Aaayy yerim sizi.
-Tamam alal�m ama �nce bir dene. Aya��na olmazsa bir daha geri gelmeyelim.
- Sen bir tanesin a�k�s�. Dayanamayaca��m �pece�im.
- K�z dur milletin i�inde �pme. Rezil olaca��z.
- Sevgilim de�il misin , niye rezil olacak m���z?
- Tamam �p ba��m�n belas�. Gel bakal�m �u �izmelere.
- Hay Allah kimse yok mu burada a�k�s�. Kap� a��k olmas�na ra�men kimse yok burada. Nerede acaba sahibi.
- T�hh �anss�zl��a bak hadi geri gidelim.
- Olur mu a�k�s�. Ben o �izmeyi almadan �uradan �uraya gitmem. Deneyelim �u �izmeyi belki biz deneyene kadar sahibi gelir.
- Tamam dene bakal�m.

�kisi de i�eri girdi. d�kk�n k���kt� ama ho�tu. Genelde ayakkab� �zellikle de bayan ayakkab�s� a��rl�kl� oldu�u belli olan d�kk�nda �ok az say�da �izme vard�. Az tan�nm�� bir firma olmal� diye d���nd� Ahmet.

- A�k�s� bak nas�l olmu�.
- G�zel olmu�. Yaln�z fermuarlar� fazla iyi de�il gibi g�ze ho� g�z�km�yor.
- Olur mu a�k�s� bunlar son moda. Bak nas�l da parl�yorlar?
-Tamam tamam �ok g�zelmi� asl�nda. Birden g�z�me �ok ho� g�z�kt�ler. Alal�m onlar�.
- Ya�a be a�k�s�. Sen bir tanesin. �imdi �unu ��karay�m da sahibi gelince paketletelim.
- Olur. Bu arada fermuarlar�n� iyi �ek �izmelerinin.
- Meraklanma iyice �ektim a�k�s�. Baaak.

Ger�ekten de �ekmi�ti. Ahmet Sibel �izmelerini ��kart�rken gene etrafa bakt�. Asl�nda ayakkab�lar fena de�ildi.

- A�k�s� yard�m eder misin?
- Hay senin a�k�s�na , diye sessizce s�ylendi Ahmet. Ne oldu hayat�m.
- �izmeler ��km�yor.
- �ektin mi fermuar�?
- Evet k�r m�s�n �ektim ama ��km�yor. Yard�m et de ��kartay�m.
- Dur hele otur �uraya. �ekiyorum haz�r m�s�n?
- Evet.

Ahmet �ekmi�ti ama bir i�e yaramam��t�. Gene �ekti olmad�. Biraz sert �ekti gene olmad�.

- Dur Sibel hareket etme gene �ekiyorum.

Bu sefer �yle bir �ekmi�ti ki yere �nce Sibel d��t�. O yere d���nce dengesini kaybeden Ahmet geri geri gitmeye ba�lad�. Dengesini bulmaya �al��sa da bir i�e yaramad� ve vitrindeki �r�nlere tak�larak denge yerine cam� buldu. Cam b�y�k bir g�r�lt�yle k�r�lm��t�. Ahmet camdan iki metre kadar �teye d��m��t�. Herkes topl�nm��t� fakat Ahmet kendisinde herhangi bir �ey olmad���n� onlara anlatmakta �ok zorlan�yordu. Vitrin tam bir deh�etti. Camlar her tarafa yay�lm�� ayakkab�lar etrafa sa��lm��t�. Baz� ayakkab�lar cam par�alar� ile olduk�a uyumlu bir g�r�nt� �iziyorlard� kendileri de �izilmi� bi�imde. Tabi ma�aza sahibi bu manzaray� g�r�nce hafif bir bayg�nl�k ge�irdi. Zor ay�ltt�lar onu. Ahmet ma�aza sahibine y�kl� miktarda bir �ek vererek adam� rahatlatt�. Sibel ise hala �izmeyle u�ra��yordu.

- A�k�s� �izmenin neden aya��mdan ��kmad���n� buldum. Fermuar�n� bir santim kadar �ekmemi�im ne komik dimi.
- Komik hem de �ok komik bak g�l�yorum. Ha Ha HA Ama sinirden

Son c�mleyi gene i�inden s�ylemi�ti.

-  A�k�s� yan�nda para var m� c�zdan�m� evde unutmu�um da!
- Aferin hayat�m aferin bir de kendini unutsayd�n s�per olurdu ( Tabi ki sessiz s�ylemi�ti ) Var var buyrun efendim �st�k kals�n. Hadi y�r� eve gidelim.
-Ben evime gidece�im ama a�k�s�.
- Zaten seni eve b�rakmaya gidelim dedim.
- Haaa �yle desene a�k�s� alemsin yani.

 Arabaya bindiler. Ahmet sinirliydi ama bir �eyde diyemiyordu. Seviyordu asl�nda bu k�z� ama baz� huylar� da deli ediyordu. Takmad� fazla kafas�na ve bast� gaza. Yolda giderken gene uyku bast�rd�. Gene canavarlar� g�rmeye ba�lam��t�. Hatta canavarlar�n kral�n� g�r�yordu �imdi yani a�k�s� canavar�n�. � A�k�s� A�k�s� A�k�s� � diyerek en korkun� �ekliyle �zerine geliyordu Ahmet�in. Sinirleri artmaya ba�lad� ve a�k�s� canavar�na do�ru arabay� s�rd�. A�k�s� canavar�n� yenmi�ti ama kendisine geldi�inde yepyeni bir kazayla y�z y�ze buldu kendisini. Bir arabaya daha �arpm��t�. Sibel� de yan koltukta �ok
haldeydi. Vurdu�u araban�n i�inden sabah kaza yapt��� araban�n sahibi yani k�sa boylu s�ska adam ��km��t�. Adam�n bir ba�ka arabas�na vurmu� olmal�yd�. S�ska k�sa boylu adam gene h���mla arabas�ndan ��kt� ve ba��ra ba��ra gelmeye ba�lad�. Bu arada yan�ndaki Sibel� de kendine gelmi�ti.

-Ne oldu a�k�s�?

��te barda�� ta��ran buydu i�te. B�t�n g�n ge�irdikleri g�z�n�n �n�ne geldi ve f�tt�rm�� �ekilde h���mla arabadan ��kt�. Adama sabahki olay�n etkisiyle bir tane �akt� ve adam k�t yere yap��t�

- A�k�s� ne yap�yorsun sen �yle?
- Ne a�k�s� git ba��mdan. Bana a�k�s� diye diye beni manyak yapt�n. �stemiyorum seni in arabamdan. A�k�s�ym��? Peh git kendine ba�ka bir a�k�s� bul. Ben Ahmet olmak istiyorum. Sensiz mutluydum gene mutlu olurum.

Arabas�ndan Sibel� i yaka pa�a atan Ahmet arabaya atlay�p gaza bast�..  Araba giderken herkes �u s�z� duydu.

- Ben art�k a�k�s� de�ilim. Ya�as�n �ZG�RL�K.!!!

Bu s�rada yere d��en Sibel�in yan�na k�sa boylu adam gelmi�ti.

- Nas�ls�n�z bayan? Bir �eyiniz yok ya?
- �ok ��k�r iyiyim ama terk etti beni.
- Bo� verin onu g�rmediniz mi hem bana arabas�yla vurdu hem de d�vd� beni. Sizi de nedensiz yere arabadan att�. Bir manyak oldu�u belli. Nas�l dayand�n�z hayret.
- Ayy ger�ekten de �o�u zaman garip davran�yordu. Ben de ��phelenmi�tim manyakl���ndan.
- Oysa ki �yle g�zelsiniz ki b�rak�n sizi arabadan atmak size yanl��l�kla ters bir s�z s�ylemek bile insan� mahveder.
- Ayy �ok naziksiniz.
- �yleyimdir s�ylemesi ay�p. Kad�nlar �ok hassast�r. Onlara �ok nazik davranmak gerekir.
- �eyy ��kt���n�z biri yok di mi?
- �u an yok.
- Uygun g�r�rseniz beraber ��kabiliriz.
- Sizin gibi birisiyle ��kmak benim i�in �ereftir han�mefendi. Durun aya�a kalkman�za yard�m edeyim.
- Art�k sevgiliyiz di mi?
- Gibi...
- O halde aya�a kalkmamda yard�mc� oldu�un te�ekk�r ederim A�KISI!!!

           :  Emre �EYDA,  �stanbul, 2004                                                                         Di�er Bir G�lmece i�in

                             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t