wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: H�lis Refik AKBABA

 

G�NDEM...

G�lgede art� 78.8 s�cakl�k vard�. Bu g�nlerde hava bile �a�m��t�. S�cakl�k mevsim normallerinin alt�ndayd�. Birle�ik Kabilelerya Ba�siyahisi, Kurulkabileyi toplam�� ve masadaki gazetenin man�etini i�aret ediyordu;

- � Arkada�lar, bu bir K�rtuttu�unuyer gazetesi! Biliyorsunuz, K�rtuttu�unuyer ile ticaretimiz olduk�a �st d�zeyde.  Bizden t�ts�, fildi�i, onun bunun i�i, avokado, hindistan cevizi, mango, kivi, biraz �ivi, kahve, maydanoz, nane ve limon al�yorlar; kar��l���nda naylon terlik, penye, tenye ve ne bulurlarsa vermeye �al���yorlar. Bu da can�m� s�km�yor de�il ya! Bo�koy! �imdi konumuz bu de�il. Bug�n ziyaretime gelen bir K�rttuttu�unuyer i�adam�n�n cebindeydi. Resmi merak ettim. Anlatt�. Haberi terc�me ettirdim. Aynen okuyorum;   (.... �lkemize gelip, baz� ukalal�klarda bulunmakla g�revlendirilen ABB, a��lm�� olarak - alakalan�r�m Bakirli�inle Birli�i � icra heyeti ���k�� yard�mc�s�  Hansen Nediysen; sizdeki parti isimlerine �ok g�l�yorum! Genelde parti isimleri, ideal anlat�r ve o idealin eksikli�ini vurgular. Taraftar� ve neticesinde oyu da b�yle toplar. Sizdeki parti isimleri ise, normal olarak zaten olmas� gereken ilkeleri i�aret ediyor....) � .

��yle bir  kurulkabileyi s�zd�. Haddinden �ok fazla say�daki kurul kabile �yelerinin � kel alaka � bak��lar� konuya Frans�z kald�klar�n� anlat�yordu. Ba�kan, Murphy kanunlar�n�n kendisine verdi�i yetkiyle ve etkiyle, � Zavall�lar! Sadece ben anlar�m. Siz ne anlars�n�z lan? � edas� tak�narak ama tonton bir sesle, devam etti;

- � Biliyorsunuz; biz, Birle�ik Kabileler, Kurulkabilesiyiz. Her bir �yemiz asl�nda, kendi mahalli kabilesinin ba�kan�. Onun i�in, Kurulkabile ne derse o olur. Tam anlam�yla halk� temsil ediyoruz burada. Boru de�il yani bu! Yani kolay  de�il..  T�m amac�m�z, sadece halka hizmet. Say�n B�y�c� Gerygefa! Ben konu�urken deredeki kar�ya el sallamay�n�z, salya ak�tmay�n�z, manal� g�z s�zmeyiniz ve de pi�mi� k�rm�z� kelle gibi de s�r�tmay�n�z! Sizi oyar�m! Evet arkada�lar!  Bizde yak�nda b�t�n d�nyaya a��laca��z. Bu nedenle, haber beni �ok ilgilendirdi. Say�n Nediysen �ok hakl�. Birle�ik Kabileler b�y�k bir �lke. �dealleri de b�y�k.  Kabile isimlerini derhal �a�da� ve ideallere uygun hale getirmeliyiz. Buyrun, s�z Kurulkabilenindir. L�tfen a��k olal�m. Fikirlerinizi, delikanl� gibi s�yleyiniz. � 

�lk olarak, Ha�ingo s�z ald�;

- � Efendim, fikrinize kat�lm�yorum ama dediklerinizin hepsi do�ru. �nce bizim kabilemizin ad�n� d�zeltelim. Biliyorsunuz, en �ok oy bizden ��kt� size, tabii, benim sayemde. Heh heh hee.. Unutmay�n! Hem bizim mallar i�in daa izin ��kmad�. Hani tam da konu a��lm��ken s�yleyim dedim. Seyg� duy�y�r�m. �

- �   Oturunuz lan Say�n Ha�ingo. Artistik yapmay�n�z. Neydi  kabilenin ismi? G�T�R  Kabilesi. D���nelim! Siz g�t�rmekten aciz misiniz? Hay�r! Yanl�� anla��l�r bu. O halde? �

- � Efendim, yani ileriye g�t�r anlam�nayd�... �

- � H���! Aynen �yle. Kat�l�yorum. Ne diyelim yerine? �

- � SEN G�T�R Kabilesi! �

- � S�z almadan konu�may�n�z, Say�n A�enga! Hem adama derler ki; sana ne lan! Senin kabilen mi? Hem uymad� ki! Bi dakka! Hooppp! Dudak hareketlerinizden, uysa da uymasa da dedi�inizi duyar gibi oldum. Papir�se kaydetme bunlar� lan Say�n katip K�yt�r�kan. D��ar�da g�r��ece�iz say�n A�enga. Bambunun yan�nda bekleyece�im. Konudan ayr�lmayal�m. Herkes sadece kendi kabilesi hakk�nda fikir y�r�tecektir. Devam et, Say�n K�yt�r�kan. Kabilenin ismi, �LER� olarak de�i�mi�tir. S�ra sizde, Say�n GET�R Kabilesi Ba�kan� Gerygefa. "

- � Efendim, kelamlar�n�zda ne kadar da derin-i �ahaneler var. Bu lakab�, ne bulursan getir ve bize ver... �lkene faydal� ol, sen bir �ey d���nme! Senin yerine her �eyi biz getiririz anlam�na koymu�tuk. �leri fikri, biraz da sihri kastetmi�tik.�

- � Geyik yapma lan Say�n Gerygefa! Bilmez miyim? Kesin dedi�in anlamdad�r ama bu da yanl�� anla��l�r. Bunu da, ALET Kabilesi olarak de�i�tirelim. �lkenin alet edevata ihtiyac� oldu�u kesin. Sizle devam edelim, Say�n GURUR Kabilesi Ba�kan� Sertingo.  Ya, biz zaten gururluyuz. Ne gerek var bu isime? �

- Say�n Ba�kan, bizim size her zaman sayg�m�z vard�r. Olacakt�r da. Biz yapt���m�z ve yapaca��m�z her i�ten gurur duyal�m, daha b�y�k i�ler yapal�m diye se�tik bu ismi. Ayr�ca, konu ile alakal� de�il ama, DE����M Kabilesi Say�n Ba�kan� Seyirtinga� ya ihtar etseniz de, yenge �ad�rdan d��ar� ��ksa!

- �  �tiraz ediyorum Say�n Ba�kan! E�im, olas� bir molada bana su vermek i�in burada bulunuyor. Ba�ka ne olabilir? Soruyorum ve sindiremiyorum.Bunlar kad�n� hala, timsahl� nehirdeki ta�ta �ama��r y�kamak i�in var san�yorlar. Elbet kad�n, su da verecektir! Te�ekk�r ederim. �

- � Kar��l�kl� konu�ma yapmay�n�z. Biz burada bostan korkulu�u diiliz icab�nda. Yenge han�m, sizi d��ar� alay�m. Suyu, gen�ler de getirir! �   Yenge d��ar� ��kt� ama kap�n�n �n�nden ayr�lm�yordu.

Ba�kan devam etti;

- " AKS�YON Kabilesi olsun. �lkenin aksiyona da ihtiyac� var. Sizde yeni ve kabul edilebilir aksiyonlar bulun art�k. De�erli Kurulkabile �yeleri. Saat on iki oldu. Ac�km��s�n�zd�r. Siestaya da gecikmeyelim. Ak�ama da kom�ulara davetliyiz. Karpuz kescez.Yani i�ler yo�un. Geri kalan Say�n Y�z Otuz �ki Kabile Ba�kan�! Ben size g�veniyorum. Gidin ilkelerimiz do�rultusunda birer isim bulup de�i�tirin kabilelerinizin isimlerini. Ben bir g�reyim ama! Sonra i�leriz, papir�se.  Adamlara ay�p olmas�n. �yi i� ba�ard�k bu g�n say�n �yeler� Seni hi� unutmayaca��m lan say�n A�enga. Sizi �yle bir a�aca��m ki; a��lm�� mangoya d�neceksiniz. Sonra da uydurup kiviye d�nd�rece�im sizi. Evet! Yar�nki g�ndeme haz�rl�kl� gelin; kom�u �lkeden muz ithali i�in g�r��me ve karar. Bizimkiler kokulu mokulu ama adamlar�nki kocaman can�m! �nsan�n yiyesi geliyor. Tamam m�, Ha�ingo? Yani g�ndem  okey di mi? Sayg�de�er Ba�kanlar, bug�nl�k g�r��ecek ba�ka bir �eyimiz kalmad���ndan, arzu edenler kal�p, temenniler ve iyi dilekleri g�r��ebilirler. �zninizle ben ka�t�m. "

:  H�lis Refik AKBABA, Antalya, 30.07.2002, 22 :57                                                             Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t