wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: YAKUP Dede

 

Yakup Dede ile Her Telden

Not: Dinamik bir k��edir! Do�ru kullan�lm�� T�rk�e i�in garanti veremeyiz. Yakup Dede bu! T�m yerel a��zlar� konu�ur.

8- Yine Sibel, yine Gaziantep' ten soruyor: Yakup dede ya, sormadan duram�yorum! Niye ��renciler ilk��retimin be�inci s�n�f�na kadar ��retmene " ��retmenim " derler de alt�nc� s�n�fta bir anda " hocam " diye seslenmeye ba�larlar?

YD- Sibel k�z�m sor. Sen sorduk�a ben �ok mutlu oluyorum valla. ��retmen kadar g�zel bir kelime yoktur. Hayatta bile en ileri ya�lar�m�zda dahi �grenicilik ve ��reticilik devam etmekte g�zel Sibel . �imdi bu hoca meselesine gelince,  " hoca " n�n di�er anlam� ak�l ��retendir. Asl�nda camiide olurlar da.. Alt�nc� s�n�fa bi�iler ��renip de k�llanan s�byanlar, hoca bize ak�l ver, ��ret, bu d�nyada ne g�zel �eyler var, ��renelim g�zelle�elim anlam�na hoca demektedirler herh�lde. Bir grup da, " ben senin hocan�m, gel bak ne g�sterecem can�m " ayaklar�nda karanl�k k��elerde hocal�klar�n� kabul ettirmeye �al��maktad�rlar. G�n�l ister ki birinci s�n�ftan hayat�n sonuna kadar hep " ��retmenim " diyelim. Ben size burda can al�c� sorunlar�n�za il�� oluyorsam, hepimiz bunu ��retmenlerimize bor�luyuz. A�latt�n beni k�z�m g�zel Sibel ya..  T�m ��retmenlerimin ellerinden �perim...   

9- Tarlal�yoku�a�a�� mahallesinden YALNIZ KU� soruyor; Yakup Dedem yolg�sterenim! Do�um y�l�m�, yani ya��m� be� ya� k���ltt�m, de�i�tirdim. Altm�� ikiydim, �u anda elli ya��nda oldum. �ok memnunum. Sonra aksilikler ba�lad�; do�um ay�m� de�i�tirmeye gitti�imde ayn� hakim " anla��lamad� " gerek�esiyle beni mahkemeden d��ar� nazik�e kovdu. Dedem dedem, �l de �lem! Ben �imdi burcumu da de�i�tiremeyecek miyim? Bu nas�l bir ah, vah t�r? �l�m� g�r bunu hallet dedem. Bana ne �nerirsin kirli sakal� yak���kl� dedem? Atletini y�kaca��m s�z bak! 

YD- Hadi bakal�m yine ba�lad�! Se�mece sorular, bir kerede bil y�z puan� kap istedi�in b�l�me gir. Ya bu ne k�z�m yaaa? Bi kerem o ne bi�im mahalle ismi �yle ya? Tarladaki �r�n a�a�� do�ru kaym�yor mu? Yaln�z Bebek, �ey Yaln�z Ku� k�z�m, k�z�m diyorum zira bak ya��n� yazm��s�n yukar�da.. asl�nda ben senden gencim ya olsun. Deden kurban olsun sana. �imdi k�z�m, hakim bey amca hakl�. Herkes do�um y�l�n� de�i�tirir. Asl�nda bu bile yanl��. Ka� ya��nda oldu�un de�il, ka� ya��nda �ld���n �nemli.. ��ff �ok ��k bir deyi� oldu ya.. Y�netmen bunu s�k� deyi�ler b�l�m�ne al�r art�k�n. Yeri geldi de s�yl�yorum izleyenlerim, o�lum, �ey yani pardon yaz� i�leri m�d�r�m ba�ar�m kar��s�nda kahroluyormu�. Kendi tasarrufu tabii. Ben kar��mam. Kahrolabilir! Nihayet on sekizini ge�mi� koca adam. Neyse konumuz bu de�il �imdi. Evet Ku�um, yani k�z�m, burcunu niye de�i�tirecen ki yavru ku�um? �b�rlerini de yazan ayn� adam. Hatta iyice bak bir y�lda on on be� kere ayn�s�n� kazayla yay�nlarlar. Her sene bug�n k�smetin olabilir yani. Amac�n� anlad�m ve sana hakimi daha fazla rahats�z etmek yerine, Allah' a dua etmeni �neriyorum. Maksat birinin sana sahip ��kmas�. Manili sak�zlar al. Bir yerlere bi �iler ba�lamana gerek yok. Burcuna sahip ��k. Dua et. Dua dua dua... Pencereden ayr�lma, esmeri g�r�nce bay�lma, ak�ama babana rak� haz�rla, dostu olacak sana kaynana... Hahhahaa H�h�h�ooha.. Ne g�zel, ne ��retici di mi? Maninin kuvveti i�te bu k�z�m. Bir de �u mahalleni de�i�tirirsen k�smetin a��lacak, inan bak. Sa�l�cakla kal ya� fakiri k�z�m benim. Ya bu espriyi de tuttum be arkada�lar. Hani Hint fakiri derler ya. Ben de kinaye yapt�m yani. Nefis, daha ba�ka ne diyim? Yaz� i�leri m�d�r� duy bak... 

10- Deniz kenar�ndan Nalan A�MAZLARDA soruyor; ���t k�z Yakup dede, inan bak kendi kendime imtihar edcem. Niyesi �ok derin Yakup Dedem benim. Hadi ben yine s�liim. Ad�ma hi� �ark� yok inan bak! Nalan seni seviyorum, ya da Nalan' � al�p g�t�rd�ler filllan diye yok. Ay�e' ye var, Fatma' ya var, Halime' ye var... hepsine var. Bana yok! Ben de mahkemeye m�rcat edittirip de ad�m� de�i�tirsem diyom be Yakup Dede. Ne dersin, G�l yapt�tt�r�psam, bi s�r�s�ne bereket anam �ark� var .. He, ne dersin?

YD- �ok ak�ll�s�n derim. Siz hepiniz kom�u musunuz be? Sorulara bak yahu? �ff, �ok r�k��! Yok ama �teki yoku�lu fillan bir yerdendi. Beni de �a��rtt�n NALAN.. Sen b�yle kendine NALAN demeye devam edersen tabii �ark� olmaz sana. T�rk�e' yi ��renirsen zati �ok rahatlar hatta b�yle �eylerle u�ra�mazs�n bile folklorik k�z�m benim. �smine h�l� NALAN diyeceksen �z�lmen gerekmez ama tersten de ayn� okundu�u i�in sevin�li bir keklik olabilirsin. Yok, NAL�N ise do�rusu, o zaman sevinebilirsin bile be folk �ocu�u. �NLEYEN NAMELER RUHUMU SARDI. Yani diyor ki; NAL�N NA�MELER RUHUMU SARDI. Hadi gene iyisin! Dedene sor yavrum. O bilir her �eyi. Ha, bir de dikkat et ama, NAL�N' �n bir anlam� daha var. O da �NLEY�C� demek. Offf, off, of. Yani bo�una �z�lm��s�n be folklorik bebek. H�l� d�zeltemediysen, bir ara gel, beraber d�zeltmenin yollar�n� arar�z �zg�n k�z. Hay�rl� ba�ar�larrr. Sorun Yakup Dedenize, serinlik essin y�re�inize. ��lg�n�m ben, ��lg�n.. Ya �u tekerlemenin g�zelli�ine bir bak!  

11- Tamer D�NG�LE�R�, A�a��sorgunbast�p�narba��deresi k�y�; Yakup dedesiniz herh�lde? Neyse m�him de�il! �imdi bak say�n dede ben a�a�� yukar� 38 senedir t�rnak kesiyorum ( 40 ya��mday�m ) , tamam m�? �imdi bak, daima 10 t�rnak keserim. E�er kafa bir �eylere tak�k de�ilse, oturur bir on t�rnak daha keserim. �imdi bak, bunca sene dikkat etmeme ra�men, asla ve asla kesti�im on t�rna�� bir araya toplayam�yorum. Nereye gidiyor bunlar? Arar bulamazs�n ama bir m�ddet sonra bir yerden ��kar gelirler. �imdi bak, bunun bir �aresi var m�, yoksa yetkililerin dikkatini �ekiyor, bu konuya parmak atmas�n� diliyorum. Genel olarak konuyu uzmanlar�na havale ediyorum. �imdi bak, ellerinden �perek buraya beklerim yolun d��erse. Hadi eyvallah dede hocam.

YD- ( Allahhh! Ciddi bir vakayla muhatap�z haberniz olsun evlatlar�m) .. �imdi bak, ay pardon! ( beni de sard� ya ), Hoca camide , bu birrr.. Derdini �ok iyi anl�yorum. yetkili arkada�lara da iletece�im. Allah sab�r versin. bana soruyorsan inan bilmiyorum evlad�m, Ben kesmiyorum, uzat�yorum.. Allah' a emanet ol. ( Evlatlar�m umar�m size �rnek olabilmi�imdir �ld�r�c� keskin zekamla. Hahhahh�hoo.. cevaba bak be. Tam anlam�yla s�y�rtkan bir deha. U�ra�mak istemedim .Cevab�n� biliyorum asl�nda ama aram�zda �ocuklar. sonra.ok. h���t.suss.. bayy ) 

12- Remzi SOFRA��ECE�� Antalya �arompol' den soruyor: Muhterem Yakup dedeci�im, dedikodu gibi olmas�n ama Tamer' in size hitap �eklini be�enmedim. Sizin ne kadar muhterem bir dede oldu�unuz bizce biliniyor. O�lunuz yaz� i�leri m�d�r� bu kel�m�m� duymu�tur umar�m dedeci�im. Aff�n�za s���narak bir problemimi payla�aca��m sizinle. Hatta bu problem y�z�nden geceleri uyuyam�yorum. S�cak bas�yor. B�rt� b�cek beni teselliye yan�ma kadar geliyorlar. Sabaha kadar beraber oturuyoruz. Uykusuzluktan her taraf�m �i�. Sayg�ya ve sevgiye �ok lay�k Yakup dedeci�im, ben de bu tuvalet k���tlar�na tak�k durumday�m. Haliyle tuvalet ka��d� tutaca��n� duvara monte ediyorlar. Bu milletin baz� �yeleri de ka��d� ters takarak, ka��d�n duvarla yak�n temas�na neden oluyorlar. Duvar her zaman temiz olmuyor ki; hem olsa ne yazar? Halbuki ka��d�n d�z tak�larak, kendi halinde ve kimseyle samimi olmadan havada tek ba��na ama hava ak�m�yla dans etmesi gerekmektedir. Bu nas�l bir kafad�r ki, o ka��d� ill� ters takar ve iyi bir i� yapm�� edas�yla OO' � terkeder?

YD- O�lum Remzi, b�yle bir soru sordu�unuz i�in te�ekk�r ederim. Duyarl� bir vatanda� oldu�un her halinden belli. Hatta nerelerde rast geldi�ini yazmam��s�n ama bu yurt �ap�nda bir hastal�ksa, d���nsel yan�lg� ve d���nemezlik bi�emiyle ulusal bir konu dahi say�labilir ( d�kt�rd�m yine dedekolikler ) . �nce bir durumu iyice saptamam�z gerek Remzi bey o�lum: Geceleri uyuyamay�p s�cak basmas�n�n nedeni bu problem de�il de, Antalya' n�n g�lgedeki art� 65 santig�rad derece civar�nda seyreden hava s�cakl���n�n, ak�amlar� art� 63 santig�rad dereceye d��m�� olmas� olabilir. B�rt� b�cek de teselliye gelmiyor olabilirler. Her taraf�n�n �i�li�i de uykusuzluktan olmayabilir. Dikkat et g�zel o�lum! Bu arada Tamer i�in s�ylediklerini duydum. Yorum yap�p da Tamer' imi �zmeyelim �imdi. ama sizi tuttum Remzi bey o�lum. Tahsiliniz ve yetenekleriniz m�sait ise, sizi Antalya ve b�lgesi temsilcim yapmay� d���nebilirim. Zira,  de�erden anlayan bir tipiniz var. Probleme gelince ki; bu hakikaten bir problemdir. Ne d���n�r onu ters takan insanlar o anda? "Lan, ben bunu �imdi d�z takarsam bana adam g�z�yle bakarlar. Onun i�in ben bunu ters takay�m! ", ya da, " Do�ru takarsam, temizlik amac�yla tuvalete konmu� olacak olan tuvalet ka��d� da temiz kalm�� olur. �ad�rda ya�arken tuvalet ka��d�n�z m� vard�, adam� k�zd�rmay�n! Silip de napacan�z? Tuvalet ka��d�, gereksiz yere masraf yapmak i�in sermaye kesimi taraf�ndan icat edilmi� bir tuzakt�r. Kirlenin! Ama bu sefer de sabuncular kazanacak? Hay Allah! Bana ne ulan, do�ru takm�yacam i�te! Takarsam noliyim! ", ya da  " Allah kahretsin! Ben �imdi bunu d�z takarsam do�rusunu yapm�� olurum. Bu paraya do�rusu yap�lmaz. Do�ru olan tuvalet temizli�ine bakan adama genel m�d�r maa�� vermektir. Zaten genel m�d�r bir �ok �eyi benden ��reniyor. Kendisine de g�c���m. Onun i�in �imdi ben bunu ters takay�m da bana k�fretsinler! ", ya da " Bak ben �imdi bunu ters takaca��m. Birazdan d�nyan�n en �nemli ferahl���na bir an �nce kavu�mak i�in gelen on binlerce ki�i bunu hi� �nemsemeyecek. Bir k�sm�, ' aman ben bula�mayay�m da kim bula��rsa bula�s�n. Bana m� kald� i�in do�rusu ', di�er k�sm�, ' �ah�slarla de�il, sistemle u�ra�mal�y�m. ��nk� ben k���k adam de�ilim'  diyecek, di�er k�sm� hi� fark�nda bile olmayacak. Onun i�in ben hi� adam olamayaca��m ve bu k���tlar hep ters tak�lacak. Al i�te ispat�, ters tak�yorum ulan! " �eklinde d���n�yor olabilirler mi sizce? Veya d���nm�yor olabilirler mi? Burda Latince bir l�f edeyim de, hem dekora uygun olsun hem de havam�z olsun. Dedenizin g�zleri dolsun. " In vino veritas ", yani hakikat �araptad�r. �arab�n k�ymeti g�n�m�zde artt�. Hepsi ate� pahas�. Konudan ayr�lan� cahil kapar derler ya, ayr�lmayal�m o zaman; en iyisi ben siz bir link verece�im. Oradaki bir anekdotumu okuyun. Trink, i�te bizim link: �brik�iba��. En iyi o izah ediyor bu durumu. Baz�lar� i�in " �brik�i ba�� " san�lmalar� bile, " �brik�i ba�� " olmalar�ndan daha �nemlidir aziz dedekoliklerim ve o�lum Remzi. �brik�iba��lar olduk�a, baz� zavall�lar d�nyan�n her yerinde tuvalet k���tlar�n� ters takacaklarrrr.. Sihirli g��ler a�k�na, sinirsel bir durum var ortada o�lum Aferin Remzi. Sa�l�cakla kal�n, gelece�e umutla bak�n. Kesin benim o�lan, yani yaz� i�leri m�d�r�m �imdi kederdedir. Filozof gibiydim be... Alk��lamay�n, ��marabilirim. Canlar�m benim. Varolu�lar�m�n temel direkleri sizi...                           

YD- �ocuklar, yok yok. soru soran yok bu sefer. �ld�r�c� bir haberim var size.  Ama �nce �unu diyeyim. Ben me�hur olmaya haz�r de�ilmi�im. Ge�en g�n r�portaja geldiler. A�a��da verece�im.  Musa bey k�skanc�ndan hastalanabilir. Sorular ve cevaplar bir harika. Yok valla, kendimim diye demiyorum. Y�z yetmi� k�taya da��lm��  yedi milyon pardon, yedi k�taya da��lm�� yakla��k y�z yetmi� milyon okurumun fikri bu. T�rk�e bilmeyenler terc�me ettirip okuyorlarm��. Hehehe... Biraz yoruluyorum tabii. Ama her �ey sizin i�in, d�nyalar�m benim. 

MY R�PARTAJ

MB- ( Musret bey ) Sibel KEK�LL� �d�l ald�. d���nceleriniz?

YD- Kekilli..., valla �ok �ekilli... G�rd�k�e oh oh, iftihar oluyorum yani. Yani, bizim insan�m�z�n �d�l almas� �ok �eyli oluyor bana. Allahh, gurur duyuyorum k�z Sibel senle. Sanat �d�llendirilmelidir zaten. Bir �d�l de ben vermeyi d���n�yorum hatta.

MB- Say�n YD, bir tak�m yar��malar hakk�ndaki fikirleriniz?

YD-  �imdi yar��ma faydal�d�r, yar��t�r�r. Bazen de �a��rt�r.Baz�lar� �ok gen�, yar��mag�rmemi� o�lanlar k�zlar! Ay�p be, bari belli etmeyin. Dal�yorlar birbirlerine.. Yani kavga ediyorlar. Kavgay� b�rak yar��maya bak demi� atalar�m�z. Baz�lar� da, yar��mag�rmemi� koca adamlar ve kad�nlar. Ama tabiat�ynan, baz� durumlar� ya�am��, baz� �eyleri g�rm�� olabilirler, yani vaktiyle.. hehehe. Ama yan gel Osman be� d�n�m bostan yap�yorlar. Ye i� ev bah�eli, bizim adamla madam deli. Yahu �ocuklar, k�zlar.. Bu ya�tan sonra artizli�i bo� verin. Zaman�n�z dar.  Hele bi tanesi var, bastonlu adamlara dayil�n�yo. Gel lan buraya, ge� bakiim benim �n�mden! Tamam tamam Musret bey, sakinle�tim. Karde�im herkesin kendini kebaba, g�be�e dayad��� bir devirde ne beklersin ki bunlardan. Yar��ma program�n� veriyorum; sabah sekiz otuz kalk�� ve �tekilere bak��, avanta kahvalt�, kahvalt� sonras� zengin ge�iri�i, etrafa bakmak bitirmek i�in i�i, bitiremeyince i�i dedikodu �st� az kavgayla ��lene vas�l olma denemeleri. ��len yeme�i ve ge�irme sonras� sabah durumlar�n�n ayn�s�.. ak�am yeme�i ve ge�irme, gece uzun hafif ne�e, hafif ka��nma, sonras� dikkat et fazla a��nma. Yar��man�n konusunu siz daa iyi bilirsiniz Musrettin bey.

MB- Mavi desem?

YD- De valla. Bana bi �i olmaz. Pa�a g�nl�n bilir.

MB- Yok �yle de�il. Yani mavi deyince akl�n�za ilk gelen?

YD- Ya, sen de mi dalga ge�iyon lan? T�f�llara uydun? Senin cinsin ne yavrum? Maviymi�... Ne alaka �imdi? Pembe o�lum Musret bey.. Mavi demek! �spirto..Haha, �ok  oldun bak!

MB- Neyse, bu tutmad�. Say�n YD, Sizin Aydede ile aran�zda tatl� bir �eki�me oldu�u s�yleniyor. Bunun asl� astar� nedir?

YD- Ya, valla �nemli de�il. Bak �imdi macup oldum. Aydede �ok sevdi�im ve sayg� duydu�um bir k�skanan�md�r. A�a��daki �rneklerde g�rece�iniz gibi maksat �enlik olsun kabilinden birbirimize s��ratma yapmaktay�z. Yoksa asl�nda denilenler asl�nda de�ildir. Bak�n�z Musret bey iyiniyet ve olgunlukla ve net olarak ne sormu�um; " Yavrular�m, ben gelmeyi d���n�yorum. Bah�enin b�y�kl��� ne kadar? Yakup Dede " g�rd���n�z gibi alt�nda �ahs�m imzas� var. Bak�n�z Aydede  �stad�m�z�n de�erli mukabil cevaplar�na; " �stad�m bizim gibiler i�in bah�eden �te bir de tene�ir tesisleri mevcut, zat��linizi yaz�lardan tan�m��l���m�z var; mubarek bastonlar�m�z� yan�m�za almazsak san�r�m gen�lere uyum sa�layabiliriz efendim bekleriz �ay�ra... " Yaz� yanl��lar�n� g�rmemezlikten gelerek verdi�im iyiniyetli sayg�l� ve al�akg�n�ll� cevab� okuyal�m l�tfen; " De�erli Aydede �stad, Sizi �teden beri t�kdire l�y�k bulurum. G�zel yaz�lar�n�z�n,  benimkiler kadar kozmik bir yap�ya ve kozmik muhatablara sahip olmasa bile, okundu�unu biliyorum. L�kin, bastonla olan yak�n ili�kinizi bana da s��ratmak isteyi�inizi anlamak k�smet olmuyor. �ok de�erli ve k�smetli biri oldu�unuzu biliyorum; de�erinizi ( korumaya al�nm�� Antik de�erlere duhul edilmek herkese ya�arken nasip olmaz ) k�skanmamak m�mk�n de�il. Size sayg�m il�nihayedir. Benim �ahs�ma ili�kin bah�enin b�y�kl���n� soru�um, g�venlik a��s�ndand�r. Bu da g�steriyor ki, kovalayacaklar�m�n ka�acaklar� kadar bir alana sahip olmalar�n� d���n���m, bastonla aramdaki uzak mesafeyi de yak�ndan belirtmektedir. �spat - � deliler: Bknz: (bak�n�z ) �ahsi ( ki�isel ) fotograf�m: ( Sayfan�n en ba��ndaki fotograftaki benim ) Gelmeyi ihtiras derecesinde arzulasam da, ayn� �ehreminine sahip olmay���m�z ve�hile kat�lamayaca��m� derin bir �z�nt�yle bildiririm. Ama bir g�n, bulu�aca��m�za eminim. Hele �u yo�un bak�mdan ��kmak bir k�smet olsun! Gerisine kar��may�n�z siz. Arz-� endam eder, akide �ekeri tad�ndaki kel�mlar�n�z� hep beklerim. ( Anahtar Yakup ) ( Eskide kalm�� di�er bir l�kapla; �ay�r �imen Canavar� Yakup, H�zl� Yakup ) k�saca:  Yakup Dede.. ..."

Bak�n�z bilgeleraras� sayg�nl�k sembol� olan bir k�rm�z� g�l bile g�ndermi�izdir, Musret bey.  Bil�hare, davetten sonra, bak�n�z sevgili rakip dedemiz benden ne kadar sitayi�le, sevgiyle bahsetmektedir; " ( ... ) Yakup Dede: Elf�lerden ald���m bastonumun renk de�i�tirmesinden onun geldi�ini anlad�m ve hemen torunlar�m� o eski � �eker verme bahanesi � yle kand�rmas�n diye �imenlerin arkas�na saklad�m. Bu ya�taki bu d�nya h�rs�na ve azmine hayranl���m�zdan dolay� ona da 10 puan veriyoruz ( yeter ki torunlar�mdan beri dursun )... " Torunlar�m dedi�inin en k����� otuzluk, var�n Aydedenin ya��n� siz hesaplay�n. Can�m, can�m, sevgili Aydedem k�yamam sana ben! Bana tam puan� lay�k g�rm��, niye? Adamdan anl�yor da ondan. Aydedeyi severim ben ve etraf�n diline aksesuar olmamak i�in olgun davran�yor ve aram�zdaki hi�bir �eyi d��ar� yans�tm�yorum. Kusura bakmay�n Musret bey, konu�amam.. Oldu g�zlerim doldu.

MB- Say�n YD, hani k�sa k�sa dedik ya? Bu kadar anlatman�za gerek yoktu. Neyse! En sevdi�iniz i�ecek?

YD- Kar���k.

MB- Anlamad�m?

YD- Sade suya tirit! Hem k�sa diyosunuz Musret bey, hem de anlamad�m? Ne var anlamayacak? Kar���k meyve suyuna kar���k alkol. Di�er ad� " Salla beybi ", eskiler bilir. H�plettikten iki dakika sonra bir sallamaya ba�lars�n ki Karadeniz dalgas� yan�nda havuz k�p�rt�s� kal�r. Ohhh, yaras�n!

MB- Sar�����������uuuu!...

YD- Laciverttttttttinnn.. .

MB- Yediremedik say�n YD ya! Hemen uyand�n�z ama demek Fenerbah�elisiniz say�n YD. Yakalad�m sizi! Muhabirden ka�maz!

YD- Bu mesle�e ba�lad���mda kar��la�t���m ilk soruydu. A��n okuyun, soru nanb�r van olcek. Benim Fenerbah�e' yi bilmem ondan diil. Her T�rk �ocu�u biraz Fenerbah�eli olarak do�ar da ondan. En b�y�k Feenerrrrr, ba�ka b�y�k yok! Lay lay lay lom lom lom lom... diye de �ark�lar� vard�r hani. �ey diye devam eder; Ya��aaaa Fenerbah�eee.. �ark� diye s�yl�yom yani muhabir gen�. ��te b�yle say�n Musret Bey. Sar������uuu!..

MB- Lacivertttttttiu!... Fena ge�irdiniz ya say�n YD !.

YD- Hehehe. Bize derler Yakup Dede. Car�m feda Fener' e, �ey yani hepsine.. Laciverttttttttinnn.. .

MB- G�n�m�z edebiyat�?

YD- G�n�m�zde edebiyat biraz k�l�k de�i�tirmi� olabilir. Bak�n�z, oturup bir sigara yak�n�z ve arkan�za yaslan�n�z Musret bey; biraz d�kt�r� d�kt�r� versem, buna biraz uzun cevap versem?

MB- Bi d��iniyim...

YD- Tamam Sar� Yaprak, sen d���n! Edebiyat k�l�k de�i�tirerek g�n�m�zde, kitap sayfalar� yerine ba�kaca zeminler se�meye ba�lad�. Varo�lar�n varolu�lar� maddi olanaks�zl�ktan k�vranan bilim a�k�yla kavrulmu� gen�leri bir yerlere yazmaya itti. B�ylece bilim olmasa bile yeni bir edebiyat dal� ortaya ��kt�: " Duvar Yaz�lar� Edebiyat� ". Asl�nda bu dal�n �nc�s� olan ve Osmanl�lardan beri s�regelen " Memi�hane " veya di�er ad�yla " Tosun " edebiyat�n�n garibanl�ktan daha ziyade hergelelik sen-at�yla ilgisi vard�r. Tabii ve do�al olarak, yani tabiat�ylan ikisi birle�ince ortaya derin, engin ve de zengin bir dal ��km��t�r. ( �f bee, iyi toparlad�m valla! Devam, devam.. ) bir de bunlar�n paral� ve pahal� tipleri vard�r. Caddelerin her iki taraf�nda bulunan, daha ziyade zenginler yapt��� edebiyat t�r� . Yani, " Billboard " edebiyat�. Buradaki esas, Billboard zeminlerinde �ekici unsurlar kullanmakta yatar. �ekici �eyler pahal�d�r biliyorsunuz.  Di�er bir edebiyat �ekli ise,      

Devam et�ek canlar�m...  Az sonra...

 

 Doyamad�m Yakup Dedeme b�rak�n beni bir kez daha okuyaca��m diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim.

 Defalarca d�n�p d�n�p okuyaca��m  Yakup Dedemi   ama �imdi biraz daha Yakup Dede diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim.

 

 

Yakup Dede

 Pul Masraf�n� Yakup Dedeniz �stlenmi�tir 

Not: Katiyen s�k�lmay�n, sorular�n�z� g�nderin. Sorular�n�z burada cevaplanacakt�r.

:   YAKUP Dede, A��l��, Ankara, 27.11.2003,                                                                                      Di�er Bir G�lmece i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t