wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: YAKUP Dede

 

Yakup Dede ile Her Telden

Not: Dinamik bir k��edir! Do�ru kullan�lm�� T�rk�e i�in garanti veremeyiz. Yakup Dede bu! T�m yerel a��zlar� konu�ur.

13- Gaziantep' ten Sibel YOKSENS�ZOLMAZ soruyor: Dedeci�im, bir m�ddettir size soru soramamak beni �ok engin durumlara gark etti. Ama sizi s�radan sorularla me�gul etmek istemiyorum. Siz �ok �nl�, �ok iyi, �ok me�gul ve �ok dolu bir insans�n�z biliyorum dedeci�im biliyorum. Sizi a��r sorularla da bunaltmak istemem ama bu sefer hakikaten endi�eliyim. Biliyorsunuz, bu sene gifler �ok moda. G�len insan, a�layan insan, �ay, kahve, g�l �i�e�i ve bunun gibi gifler var. Ama bunlar benim ihtiyac�m� kar��lam�yor. Ni�in bir g�nl�nden ne koparsa gifi, geyik muhabbeti gifi, baki kalan bu kubbede gifi, ainesi i�tir ki�inin l�fa bak�lmaz gifi, sen sus vicdan�n konu�sun gifi, hamurumda sevgi var gifi bu gavurlar�n haz�rlad��� giflerde bizim k�lt�rel unsurlar yok.. �ahsen eksikli�ini duyuyorum dede gibi dedem. �mmm mu��kk...

YD- Sor, sor... �ok ��yle, �ok b�yle bir dedesiniz s�ylemlerinizde �ok hakl�s�n benim k�z�m. Dedeniz �ok teknolojik bir dededir, ayn� zamanda. Sorun tabiat�ynan, sormay�p da nolacak yavrum? Gel bak b�t�n cifleri yapaca��m sana..1 milyon gif yapar�m. Telefonla�al�m �nceden tamam m� dedesi... Allah yard�mc�n olsun ve hay�rl� yolculuklar cifini yolluyorum �imdilik. 

14- Balkanlardan Necmettin TUTUCU soruyor: Bu ya�a geldim ama art�k susmayaca��m. Yeter bu kar���kl�k, yeter! Daha ne kadar tutaca��z kendimizi? Yetkililerden t�k yok! Siz g�rm�� ge�irmi�, k�lt�rl� bilgili, sezgili ve sevgili bir dedesiniz. Siz cevab�n�z� verene kadar hi�bir �ey yapmayaca��m. Ama �ok s�k���k durumday�m haberiniz olsun! 00, Y�z Numara, WC, Hel�, Tuvalet, Lavabo, Tintin, Memi�hane, Ayakyolu, Kenef, Mal D�k�m Mahalli, Da��t�m Yeri, O saat ferahl���, �brik i�leri m�d�rl���... Hangisini diyece�iz? 

YD- Sen de sor. Susmu�sun s�ra sana gelmi�. Benim i�in dediklerinin hepsi do�rudur Necmettin evlad�m. �imdi sorununa gelince, �ok hakl�s�n bi kerem! Sen �imdi bunlar� sonuca kavu�turana kadar tutmaktan gidebilirsin bilem! Tutma evlad�m, git g�zden uzak bi �ay�ra, koyuver ve d���n... Malum akl�m�z tuvalette gelir. D���n, d���n, ohhh... Bana kal�rsa biraz �a�a uyal�m derim ben. Ama �rnek olaraktan Mal D�k�m mahalli dersek belediye r�sum isteyebilir. Ticari bi olay zan�r. �brik ��leri M�d�rl��� demekse gereksiz �nem y�klemek olur... Gene de Kenef dersek �ok bi modern olmu� gibi geliyor bana. Sen ne diyosun evlad�m? Buldun mu d���ne d���ne..  Allah yard�mc�n olsun. Bana sorun. Sora sora her �ey ��z�l�r demi� atalar�m�z. sizler i�in burday�m ben.. Sor bana, diyeyim sana...

15- �evki TERES Arjantin' den soruyor: Dedeci�imiz, sizler de olmasan�z d�nyan�n ne kadar k���k oldu�unu anlamaya imk�n yok gibi g�r�n�yor sanki.  Siz hakkaten yani g�rm�� ve ge�irmi�siniz. Buna hi� itiraz yok! Bilmedi�iniz var ise onu da kimse bilmiyordur zati kati! Dedem dedem siz muhakkaten gurbet�ili�i de bilirsiniz kesin. Burda en �ok �zlemini duydu�um �ey hakkaten, ekmek kaday�f�! Dedem dedem, �l de �lem ama �nce kaday�f�n tarifini isteyerem... ( Dedeci�im kafiye yapt�m bak! ) Torunun �evki TERES, Buenos' tan ellerinden �per bir heves... :)

YD- �evki o�lum ya sen var ya sen... Adama �evk veriyorsun; " ��te olay budur. sen bunun i�in vars�n. 7 k�taya bilmem ka� �lkeye yay�lm�� kitlen i�in ya�amal�s�n! Onlar� �ks�z ve yetim b�rakmaya hakk�n yok. Dinlemeli ve cevap vermelisin, ��renmeliler. onlar�n hakk� bu. Ayakta kal ve k�k sal ! " dedirtiyorsun insana �evki. �evki hemen tarif ediyorum bak. Sana �zel. EKMEK KADAYIFI NASIL YAPILIR: Malzemeler: 1 kilo Arjantin ke�isi s�t�nden yap�lm�� s�t kayma��. 1 kilo Arjantin kesme �ekeri. Yar�m kilo �e�me suyu. ( Not: Siyah Orfe' nin ��kt��� da�lardan olursa bu su daha iyi olur. Dedenin k�lt�r� nass� ama? Yoksa o ba�ka �ehirde miydi ya? Ya da �lkede? Bizde siyah orfe Antalyal� Orhan vard�, zenci. Anas�n� M�s�r' dan bir T�rk Y�r��� ka��rm�� Antalya' ya. Anas�n�n anas� da oraya i�te Siyah Orfe' nin memleketinden gelmi�. Orhan dediydi. Neyse ya ayn� kap�ya ��kar i�te. Da� suyu, �e�meden... ) �ki okka Arjantin ta� f�r�n ekme�i.. Haz�rlan���: �nce kayma�� masan�n �st�ne koy. B��ak, �atal, ka��k gibi yard�mc� elemanlar�n da yan�nda olsun. Yok istersen koyma, oras� s�cakt�r �imdi. Buzdolab�na koy ama her an ��kar�p masaya koymak �zere haz�rl�kl� ol. Bir b�y�k kap bul. Oca�a koy. ��ine Orfe' nin suyunu bo�alt. Kesme �ekeri de i�ine koy. toz �eker olsun. �kisini kar��t�r. �yice kaynat. K�vam�, hani b�yle, karamella gibim neyi olsun. sonra oca�� s�nd�r. Karemellay� so�ut. Sonra masaya koy. S�t kayma��n� da koy. Arjantin Ta�l�s�n� da masaya koy. Sen de masaya otur. Arjantin ekme�ini par�ala.  onun da �zerine karamella olmu� kar���mdan s�r. Islans�n, pelte olsun b�yle. Onun da �zerine kaymak s�r. ��te ekmek kaday�f� sana! Afiyet olsun. h���t! kimseye verme bu tarifi oralarda. Yap sat, k��eyi d�n. Dedeni de unutma. Art�k bi tango mango ayarlars�n bu k�ya��ma kar��l�k. Tangocu avrat 30 dan yukar� olmas�n ama, tamam m�? Kalbi malbi neyim ��k���r da Allah korusun bana ayak uyduray�m derken! Aferin �evki o�lum, hat�rlat da sonra bir ara da sana yemek tarif edeyim. Patl�can var m� Arjantin' de? G�zlerinden s�zerim o�lum. Allah' a emanet ol. Bakars�n Arjantin' de imza g�n� tertipleriz ha? Yaz� i�leri m�d�r�m ( O�lum olur, bilmeyelere dedim ) �atlarsa kar��mam. Hahaha.. �en dedeniz bendeniz, Yakup kulunuz...  Bekle beni geliyorum Okyanus... Senden korkan senin gibi dipsiz olsun... 

MY R�PARTAJ

( �nceki sayfadan devamla )

YD- Genel A�, yani internet edebiyat� �ok �e�itlidir kendi �ap�nda. Bir s�r� dala ayr�l�r... bilenler ve bilmeyenler, bildi�ini zansanlar ( zannedip sananlar ), f�rsat arayanlar, �mitliler, �mitsiz vakalar, en karanl�k yanlar�n� ortaya d�kenler, ayd�nl�ktan korkanlar, otobos biletiyle otobos� sat�n ald�k zansanlar misali interneti babas�n�n tapulu mal� zansanlar. Sosyal olarak enternasyonal bir f��k�rman�n konjonkt�rel say�s�mlar�n�n yans�yan izd���mleriyle kim bilir nelere gebe olan bir silikon d�nyas�n�n yalanc� ve maddesel yaz�n d��leridir bunlar asl�nda.

MB- ( Musret bey ) �ok orijinalsiniz ya, o ne l�flar �yle say�n Yakup Dede ama valla anlad�ysam arap olay�m muhterem dedemiz say�n Yakup Dede? �nemli de�il, bo� verin! Sizin i�in ayr�ca; " Deniz derya, yan�nda �ay suyu; yoksullara varl�k, dertlilere dermand�r iyi huyu" deniyor. Ne diyorsunuz?

YD- Bi �i demiyorum. Ald�m, kabul ettim! Bunlar halk�m�n, hayran kitlemin bana yak��t�rd��� g�r�nmez bir ta�t�r. Bu tac� lay�k oldu�u yerde tutmaya gayret edece�im. Onlardan biraz anlay�� bekliyorum. Daha y�r�necek �ok yolumuz var....

MB- �ok al�akg�n�ll�s�n�z say�n YD!

YD- Sen de �ok al�aks�n lan Musret! Haha, �aka �aka, sevdi�imden tak�ld�m sana. Kar��l�k verme sak�n! Mola verelim mi?

MB- Verelim valla Yakup Dede. K�fteler so�uyacak!

YD- Seni k�ftehor, seni!

ARA VER�L�R.

          

Doyamad�m Yakup Dedeme   b�rak�n beni bir kez daha okuyaca��m diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim.

 Defalarca d�n�p d�n�p okuyaca��m  Yakup Dedemi   ama �imdi biraz daha Yakup Dede diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim

Yakup Dede

 Pul Masraf�n� Yakup Dedeniz �stlenmi�tir 

Not: Katiyen s�k�lmay�n, sorular�n�z� g�nderin. Sorular�n�z burada cevaplanacakt�r.

:  YAKUP Dede, A��l��, Ankara, 27.11.2003,                                                                                        Di�er Bir G�lmece i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t