wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: YAKUP Dede

 

Yakup Dede ile Her Telden

Not: Dinamik bir k��edir! Do�ru kullan�lm�� T�rk�e i�in garanti veremeyiz. Yakup Dede bu! T�m yerel a��zlar� konu�ur.

16- Ayva�i�eka�t� Mahallesi' nden Nazl� soruyor: Dede, sen bilirsin ama akl�m gele gide. Bu D�nya G�zellik yar��malar�nda birinci olanlar, oldu�u anda �ok �a��r�yorlar. Nedendir acep? Bilmedi�imiz bir durum mu var? Her cevap kab�l�m de�ildir. Ona g�re. Ellerine buse, akl� ba��nda dede.

YD- Nazl����.... Neyse 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Of be, sakinledim yeminle.  Nazl� sarst�n beni yeminle. Yavrum ya argo ol, ya da nazik ol! Ne bu ya, yar�s� ayval�, yar�s� sar�msakl�? O k�zlara da hak vermek gerek! Tam konsantre olmu�, Alex d�n ak�amki s�z�nde duracak m� derken, aaaa, durmu� bile! ��te ona �a��r�yor yavrucaklar. Niye? ��nk� bu zamanda s�z�nde duran az. Di�er iyimser bir tabloyla bakarsak, ben zaten �irkinim, beni kim krali�e yapacak ki diye d���n�yor olabilirler. A, bir de bak�yor ki birinci olmu�! Niye? ��nk� �irkin �ans� tutmu�! Bunun d���nda, spikerin dili s�r�m�� ve yanl��l�kla ismini zikretmi� olabilir. Di mi Nazl�m? Ben eminim, sen gitsen �a��rmazs�n... birinci olmad���na. Hadi iyi geceler yavrum. Deden, ben.         

17- Kad�k�y' den Ekrem FETBAZ soruyor: Dedem benim; Ben bu Monika olay�na takm�� durumday�m. Ayr�ca Ba�kan olmu� adam�n da baz� haklar� olmal� dimi? O da bi insan be dedem. Ellerinden �perim. Sad�k torununun Ekrem.

YD- Bu gibi y�ksek konulara pek kar��m�yorum ama bir hatal� anla��lmay� ayd�nlatmak da benim g�revim. Hakikaten �ok sevdi�im ve �ok ba�ar�l� buldu�um bir ba�kand�r. Gergin oldu�u anlarda saksafon �almaktad�r. B�yle anlardan birinde Monika; " bana da saksafon �almas�n� ��retir misiniz Say�n Ba�kan " diye sormu� olabilir. Bu Ba�kan' �n haklar�ndan hi�bir �eyi k�s�tlamaz. Sizin nelere ne kadar hakk�n�z varsa, ba�kan�n daha fazla hakk� vard�r. Sizin yapabildiklerinizi Ba�kan yapamamaktad�r. As�l Monika ay�p etmi�tir. Huzursuz K�y Kayak Ba�kan� Seyfullah' �n yard�mc�s� oldum diye kendini bir �ey sanmas�n. Mahrem olan� namahrem yapmas�n. �nce g�bek ad�n� de�i�tirsin. As�l ad� Fatmay� kullans�n. Bizans oyunu yapmas�n, art�k tarihe kar��t� o oyunlar. Tamam m� Fatma? Bak yine sinirlendim Ekrem. �� ac�c� sorular sor yahu! Monika sizi ne takdir edecek gibi sorulara daha temiz annad�n m�...

18- Zihni UYANIKS�LALE, Peri�ankalekap�' dan soruyor; Dedeci�im herkes her i�i yapt���ndan bize yapacak i� kalm�yor. �yle bula��k��l�k, garsonluk, pidecilik, kebap��l�k, genel m�d�rl�k, Ceo luk gibi i�ler beni kesmiyor. De�i�ik bir i� biliyorsan s�yler misin? Allah raz� olsun dedem. Her �eyi eskitir, seni ve fikirlerini eskitemem. Sen �ok ya�a dedem. Ya ya ya, �a �a �a YAKKUP DEDDE �ok YA��A...

YD- O�lum Zihni, �u son anda yapt���n �ok seviyeli �ak�ak neticesi demeye haz�rland���m has... ile ba�layan has bir �zdeyi�i demekten vazge�tim. Yavrum evlad�m, eskiye ra�bet olsayd� bit pazar�na nur ya�ard� derler. Ya�d� da valla ya. �imdi her �eyi antika diye sat�yorlar.O�lum bile benim i�in ( yaz� i�leri m�d�r�n�z olur ) idareye " antikad�r, ge�ici kadroya al�n " demi�. Ben sana g�sterecem antikay�. Babaannenden kalan evi antikac�ya satt���mda miras�n da antika olmu� olcak!. Hah hah ve de heh heh he... B�yle antika i�lerle u�ra�ma yavrum evlad�m. Sevenlerim yeter! Pardon Zihni ve d�nyan�n dolusu okuyucular�m. Sizi ailevi meselelerle my donose etmek istemiyorum. E hadi o zaman Zihni o�lum sana i�lerini anlatay�m da elin ekmek tutsun. a) Eskiler:  Baz� tablolardan esinlenmek l�z�m o�lum.Kaplumba�a Terbiyecisi ol. Y�lda 2 trilyona para demezsin. Maymun Terzisi ol. Hat k�t�r bilem yapars�n. Kedi Cambaz� ol . ip �st�nde kedi y�r�t. Yap i�te bir �eyler... b ) Yeniler: Yavrum, u�ak �u anda havaland�, evlad�m eleman�: Telefonla �al���l�r. havaalanlar� i� ve d�� terminal yolcu u�urlama salonunda konu�lan�l�r.  U�ak piste ��kt��� an telefon haz�rlan�r. Ve dikkatle u�ak takip edilir. Tekerlek pistten kesildi�i an aranan taraf hatta olacak �ekilde titiz olarak �al���lmal�d�r. �� sahibi kafas�n� sallar. eleman hemen ba�lar: Yavrum, u�ak �u anda havaland�, evlad�m. Bundan sonra dikkat edilmesi gereken noktalar �unlard�r: 1- Tarihi bir olaya tan�kl�k ediyor gibi olunacak, 2- En yetkili �ekilde davran�lacak ki �ocuk babam ne �nemli bir i� yap�yor desin.  Yarat�c� ol biraz Zihni evlad�m. Al sana di�er bir i�: Bozuk paray� dik koyma eleman�: Baz�lar� koyam�yor. Ko�up dik yap. Yard�mc� olabilir miyim eleman�: Sen niye diye d���n�rken, elden ayaktan m� d��t�k. Tip yard�m edemez bir tip, son anda iyi eleman gelir k�t�ye git der. K�f�r eleman�: Kabiliyet, k�lt�r ve gelirine g�re 3 gruba ayrabiliriz canlar�m ve fanlar�m. Hafif k�f�r eleman�. Hay seni kerata. Gidi gidi seni �eklinde olur. Azgari �cret az�st� maa� �eklinde al�rlar. Orta siklet k�f�r eleman�: Lan gevi�'  Att�rma lan kafam� manyak ! vb... Baya�� a��r k�f�r eleman�; A... S... G... G... �eklinde, asl�nda ba� harfleri bile merak uyand�r�c� �eklinde olur.  Yarat�c� olmak gerek Zihni evlad�m. sor s�yliyeyim, ben bir yarat�c� dedeyim. 

YD- Sevgili Fanlar�m, can�mdan canlar�m, SiZedebiyat' �n toplant�s�ndan esinlenerek v�cuda getirdi�im en son �aheserim a�a��dad�r. Sa� olun canlar�m, iyki vars�n�z hayat verenlerim... Dedeniz Yakup...

SiZedebiyat Halkla ili�kiler, Medya Kontakt, Grup ��i Hizmetler ve �ok ��k�r Bunu Da Atlatt�k ��leri M�d�rl���nden iftihar ve tarafs�zl�kla bildirilir: 

( R�portaj: Kenan �HT�YA�FAZLASI )  

Ortado�u ve Balkanlar, Avrupa ve Amerika k�tas�ndaki en i�ten edebiyat toplulu�u olan toplulu�umuzun bir �yesinin " Hadi ama daha ne bekliyoruz! " diye �st�m�ze y�r�yerek korkutmas�n�n verdi�i do�a�lama hareketle bir anda ve de ne olur ne olmaz, m�dahale gerekebilir diye Birle�mi� Milletler binas�n�n yan�ndaki pastanede bulu�an �yelerimiz, " Ohh! Ne iyi ettik de bulu�tuk" nidalar�yla, hasret, sab�rs�zl�k, heyecan ve uykusuzlukla bekleyecekleri ikinci toplant�da bulu�mak �zere ayr�lm��lard�r.  

E�lendiren ve g�ld�ren garsonun s�tl� neskafeyi anormal, s�ts�z neskafeyi normal adland�rmas�n�, sahlep isteyenlere normal mi efendum diye s�rd�rmesi takdirle kar�il�nm��t�r. Bunun fark�na �ok iyi varan garsonun daha sonra ezikli�inin ve eme�inin kar��l���n�, sahlebin kar��l���na sahlep tesisleri tutar� kadar yazarak almaya �al��mas�, toplant�n�n anlaml� anlar�ndan birini te�kil etmi�tir. Giyimlerini ve ku�amlar�n� iyice tarif eden Sizlerin, buna ra�men birbirlerine bakmadan birbirlerini tan�malar� sizce de �ok ho� bir i�sel g�d� de�il mi? Sonradan gelenlerin pastane sahibine sorduklar� " SiZedebiyat " tan gelen var m� sorusuna ald�klar� " Hemsi mu dedun / �ylen ne yedun / ha u�a��m ha / bo� yer de ba�a / costereyum sa�a " �eklindeki kemen�esiz kar��lama, yer �e�iminin ne derece do�ru oldu�unun ve otantizmin havalarda u�u�tu�unun �deta canl� bir deliliydi.  Bulu�may� ger�ekle�tiren grubun b�t�n m�dahalelerine kar��n, a��r nezle - y�kl� grip - y�r�yen T�rk Hasta k�l�kl� birisinin SiZedebiyat' �n ama�lar�n� anlatmay� ba�armas�, �evre taraf�ndan " Hastaya tan�nan �ncelikli tolerans " �eklinde algil�nd�. Hastan�n, " dinlemezseniz sedyeye biner de ��kar�m "  diye s�yledi�i s�ylentileri pastanenin tavanlar�nda dola��p s�cac�k ku�burnu kokular�na kar��mad� da de�il.  Do�a�lama toplant�ya neden olan SiZin uzunca s�re gelmeyi�i meraklar� uyand�rd�ysa da sayg�n c�ssesiyle grupta peyda oldu�unda ku�kular� yat��t�rd��� ve SiZedebiyat i�in s�yledi�i sayg�n s�zleri itibariyle pastahane halk� taraf�ndan uzunca bir s�re alk��land��� g�zlerden ka�mad�. Grubun ya� ortalamas�n�n 30 un alt�nda olu�unda, en ya�l� �yenin 3 ya��ndaki torununu pastanede �ye diye yutturmaya kalkmas�n�n rol� oldu�u s�ylense de T�rk Hasta bu durumdan �ok ho�nut kalm��a benziyordu.  Pazartesi �al��malar�na eksiksiz kat�lan ve  �ok �nem veren bir di�er SiZin askere u�urlan��� s�ras�nda �yelerin n�bet�i davulu ve acil zurnay� nereden buldu�u ve kom�ular�n da duyabilece�i �ekilde " en b�y�k asker bizim asker " diye �evkle pastaneden soka�a ta�an enfes besteyi ba��rd��� ise g�zleri ya�artan g�n�n bir s�rpriziydi.  Yan masalardan duyulan, " ��te grup dedi�in b�yle olur. Helal! ", " Benim de b�yle bir grubum olsa Tanr�m! " , " Abi, zahmetinin alt�nda kalmay�z, bi torpil patlansan da bizi de alsalar? ", " Kalk rezil adam! Derhal bo�an�yoruz! �m�r boyu senin b�yle bir grubun olmad�, beni b�yle bir grubun �yesinin e�i yapamad�n! ", " B�yle bir grubum ossun, 15.000.000.- YTL borcum ossun, yeminle he� m�h�m deel!", "  T�kk�num sizin olsun daa, yeter �� benu da j�r�b�n�ze alunuz " , " Ya beni de gruba al�rs�n�z ya da elimle s�cak pizzay� tutar�m! "  hayk�r��lar�na, grubun kendisinden gelen. " �mr�m boyunca b�yle bir toplant�ya kat�lmam��t�m. ��te grup, i�te toplant�! ", " Budur! toplant� budur! ", " Bitirdiniz beni, benim bitti�im an bu toplant�d�r! Bir daha di�er gruplar�m�n toplant�lar�na kat�lamayaca��m.! " , " Allah' �m �ocuklu�umdan beri b�yle bir toplant� d��lemi�tim! " sesleri e�lik ederek tart���lmaz senkronizasyonun ka��n�lmaz belirtilerini te�kil etti.  Hesab�n� �demi�, pastanenin �n�ndeki eksi 20 derece s�cakl��a ra�men bir t�rl� birbirinden ayr�lamayan grubun, birisinin, " Semran�m geliyor... " * diye ba��rmas� �zerine bir anda yok olmas� ise �evredeki insanlara, " parmak �s�rtt�racak bir veda " dedirttirdi.  

D�YOLOG 

( M�d�r� ve Kenan aras�nda ge�er)  

M-  Kenannnnn!.. Haz�rlan, �cretsiz T�rk�e kursuna gidiyorsun!

K-  M�d�r�m b�y�k adams�n�z valla!

M- Sa�ol Kenan, sen bunu hak ettin!

K-  Allah sizden raz� olsun! Hem de �cretsiz?

M-  Kesinlikle Kenan, �cretsiz!

K-  Ne diyece�imi bilemiyorum. B�y�k adams�n�z valla!  Biraz�n� ben verseydim,  mah�up olurum sonra?

M- Hi� gerek yok mahcubiyete Kenan! �cretsiz izin veriyorum sana kurs m�ddetince �cret almayacaks�n! Kurs �cretini de cebinden �deyeceksin! Bize �cretsiz olacak b�t�n bunlar Kenan! Seneye g�r���r�z, kursu bitir, diplomay� getir!...

K-  Anlamad�m m�d�r�m?

M-  Y�r�! Yolda giderken anlars�n. T�rk�e' ye bak! " ...  g�zleri ya�artan g�n�n bir s�rpriziydi..." Y�r�, anca gidersin. Do�ru kursa!.. O�lum alt taraf� bir toplant� anlatacaks�n ya! O ne �yle, edebiyat yapar gibi...

K- Edebiyat grubu ya m�d�r�m!... 

SON

* Semran�m: " Gelinim Olur Musun " program�ndaki kay�nvalide aday�.    Eser: Y.D

Doyamad�m Yakup Dedeme   b�rak�n beni bir kez daha okuyaca��m diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim.

 Defalarca d�n�p d�n�p okuyaca��m  Yakup Dedemi   ama �imdi biraz daha Yakup Dede diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim.

 .

Yakup Dede

 Pul Masraf�n� Yakup Dedeniz �stlenmi�tir 

Not: Katiyen s�k�lmay�n, sorular�n�z� g�nderin. Sorular�n�z burada cevaplanacakt�r.

:   YAKUP Dede, A��l��, �stanbul, 27.11.2003,                                                                                       Di�er Bir G�lmece i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t