wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: YAKUP Dede

 

Yakup Dede ile Her Telden

Not: Dinamik bir k��edir! Do�ru kullan�lm�� T�rk�e i�in garanti veremeyiz. Yakup Dede bu! T�m yerel a��zlar� konu�ur.

1- �stanbul' dan Tun� DERD�YOK soruyor: Dedeci�im, hangi tak�m� tutuyorsunuz?

YD- T�vbe t�vbe.... Evlad�m, bu benim ilk cevab�m olcek. �imdik, ��yle g�zel bir �ey sorsana! Nas�l cevaplasam acep? Bu i�i bulmak i�in �ste para verdik zati. Evde can�m�z s�k�l�yo. Yokmu� muamelesi yap�yolar bana g�zel o�lum. E�ya bile benden k�ymetli. Onun tozunu al�yorlar aras�ra hi� de�ilse' �u tak�m desem, �tekiler dar�licekler. Yaz� i�leri m�d�r� ne der sonrac���ma? Sahi o nereyi tutuyor? Kendisi o�lum olur. Bir tutunay�m, me�hur ol�yim, mirastan mahrum edcem onu. G�ya olmazm��, nesi olmicek ki, be� sat�r arkada kald�, su gibi ak�yorum valla. Nokta virg�l de tamam. Allah Allah! Ya ne zor soru bu b�yle? Konu kom�u, mahalleli ne der sonra bana? Tan�yanlar var, hani ay�pt�r s�ylemesi �evrem geni�tir. Bu ya�a z�pl�yarak gelmedik �ocu�um. Neler ge�ti neler ba��m�zdan. Sen bilmezsin. Belki baban bile do�mam��t� daha �ingenin kar�s� benim g���m� �ald���nda. Bak �imdi neleri hat�rlatt�n bana... akl�m� toplayay�m hele, dur. Bir kere �� b�y�kleri tutuyorum. Onlars�z olmaz. Anadolu tak�mlar�n�n hepsini tutuyorum. hepsi g�zel oynuyorlar. B�y�k�ehirlerin tak�mlar�n� tutar�m, hepsi g�zdem. ��te ismini sen s�yle, ben ya�land�m, hat�rlamayaca��m i�te. Oldu mu o�lum? Bak sonunda s�ylettin bana.. Hi� istemememe ra�men. K�ramam ki seni evlad�m. Ben sizler sayesinde var�m. Siz olmasan�z ben bir hi�im. Hadi bakal�m, sa�l�cakla kal. Arkada�lar�na da s�yle, sorular�n�z� beklerim. 

2- Bal�kesir' den G�lben soruyor: Yakup dedem benim. B�yle bir hizmette bulundu�unuza ne kadar sevindim bilemezsiniz! Dedeci�im, arabaya g�nd�z m� yoksa gece mi benzin almak daha iyidir?

YD- G�lben merhaba k�z�m. Ayy! �smin ne g�zel senin. T�, t� Ma�aallah! �imdi sende boy, bos, endam da varsa.. Off.. �h� �h�.. Soru neydi yavrum? Benzin. Can�m benim. �imdi iki �ey vard�r. G�nd�z al�rken benzini g�r�rs�n. Gece g�remezsin. Tabii, arabadan inersen yavrum. Giyimin nas�l acaba? Etek k�saysa gece al yavrum. G�nd�z ald���nda, pompac� senlen fazla ilgilenemez. G�nd�z�n alman�n acaba ��yle bir dezavantaj� olabir mi? S�caktan benzin geni�ler, gece olunca s�ner. Sen de �ok benzin yakt�m zanneder misin acaba? G�lben, en iyisi benzini sen alma. B�rak sana tav olanlar als�n. Gece mi g�nd�z m� fark etmez o zaman. Nas�l yavrum ama, iyi cevap di mi? Sen dedene g�ven. Bak�yorum benzine renk geldi. G�lersin di mi? Pe�in benzini g�rd�n tabii! Can�m benim. Sorun yavrum, sorun! Siz sorun dedeniz cevaplas�n. Beni bu mevk�iye sizler getirdiniz. Hizmetinizdeyim...

3- Madrid' den Necati SULUCACIK soruyor: Yakup Dedem, �ok yorgunum. Burada kan, g�l ve ate� var, End�l�s' te raks var, sokaklarda bol esmer var. Hepsi de Oley diyorlar. Ne yapmam gerek dedem?

YD- �e�it ya! Bunlar m� se�mece, sorular m� anlamad�m? O�lum, sana kademeli olarak cevap veriyim evlad�m. Biiir, sen buraya gel, ben oraya gideyim. Senin i�in yapt���m bu fedakarl��� unutmazsan ne ala! �kiii, sana Oley diyenlere selamunaleyk�m bac�m de. sonras�nda hi� ilgilenme. Yokmu� gibi davran. �a��r�p k�ymetini bilsinler. Hehehe.. ����, Oleyin anlam�n� ��ren dicem ama gere�ini yapman gerekti�ini de hat�rlat�r�m bu arada. �imdi ben bir yirmi ya� gen� olacakt�m, valla oraya sana yard�m olsun diye gelir, sana oley ��retir, onlara da kar��l���nda ne bileyim, yang�n var, ya�a baba, ohh ohh, efe, vay be, ay inanm�yorum gibi zengin anlamlar� ezberletir d�nerdim. Senin anan baban yok mu �ocu�um? A�bin, mahallenin bir bileni hi� mi bir �ey ��retmediler sana evlad�m? Biz var ya biz, nereye gidersek gidelim yabanc� lisan bilmemize yoktu. G�zlerle tan���r, ellerle sohbet eder, y�z y�ze kokla��r, bir �ekilde anla��rd�k. Deden ne yabanc�lara memleketi tan�tt� bir bilsen! Hey yavrum hey! Lisana ne gerek ac�k yumu�ak �ocu�um. Yoksa sen k�r�k m�s�n? Sen en iyisi d�n gel buraya. Yuva kur da kurtul. Faydal� oldum di mi yavrum. Sorum �ocu�um, sorun dedeniz ��z�m bulur. Benim lakab�m Anahtar Yakup tur. A�amad���m kap� yoktur. Ama sizlerin sayesinde burda oldu�umu unutmuyorum. Ben sizler i�in var�m. Canlar�m benim. Okuyucular�n en g�zelleri. Hadi bayy. Kendinize iyi bak�n. Dedeniz hepinizi �p�yor canlar... 

4- Manisa' dan Nihal Nimet SER�N soruyor: Yakup Dede Bey, ni�in Pazartesi ve Cumartesi' nin kendilerine ait bir ismi yoktur? Not: Cevab� tatmin edici olana kadar uyumayaca��m. Sevgiler, H�rmetler.

YD- Nihalci�im. �ok te�ekk�r ederim. Ne iyi ettin de b�yle bir soru sorsun g�zel k�z�m. A�z�na sa�l�k. Hatta ben de y�llard�r ayn� �eyi d���n�yorum ve bu beni �ok rahats�z ediyor. Baz� b�y�klere yazmaktan, beni k���k g�r�rler korkusuyla vazge�tim k�z�m. �imdi mesela yani, ikisine de k�saca " ertesi " denilebilirdi. Neyin ertesi? Bir g�n �nce neyse onun ertesi? Hangi g�n oldu�una ba�l�. �rne�in, Cumartesiye  " Birinciertesi, ", Pazartesiye " �kinciertesi " de denilebilirdi. Ama, halk�n kabul edebilece�i bir deyi� olsun diyorsan, Cumartesiye " Hay�rl�olsun ",    Pazartesiye ise " Hadibakal�m " �ok anlaml� olurdu di mi k�z�m benim? Tabii yavrum daha bir �ok isim �retilebilir. Yeter ki insan istesin. �stemek yapman�n % 99 udur demi�ler. Ne do�ru s�ylemi�ler. L�tfen sorun. Siz sorduk�a ben a��l�yorum. �yi ki vars�n�z. Halk�m�n�n beni istedi�ini biliyorum. Bu y�zden o�lumun her t�rl�, Yeter Baba Art�k�n! deyi�lerine kulak t�k�yorum. Ben olmasam o da olmazd�. Belki de bir gavurun o�lu olurdu. Zira anas�n� s�n�rda sevmi�tim. �kimizi de s�n�rdan geri �evirdiydiler de orada tan��m��t�k. Otob�ste anla�t�k. Otogarda evlendik. Neyse ahali, bu benim �zel hayat�m. �zele girmeyelim. Cevab� be�endin mi? Hadi uyu bakal�m art�k benim g�zel bebe�im. Uykun ka�arsa aysik�nu ver, seni arar�m bebek. Canlar�m benim. Siz sorun, ben diyim. S�k�lmay�n! Ayd�nlat�c� olmak istiyorum. Ay inanm�yorum, yerimde duram�yorum. Kendinize iyi bak�n. Hayyyy...  

5- D�nyan�n bi yerinden Kaptan Z�mr�t soruyor:   Dedeci�im sana bir sorum var: ' �ok merak ettim Yakup dedeci�im,  m�zikte hangi telden �al�yorsun? T�rk sanat mi? Arabesk mi s�yler misin  l�tfen? ' Ben Kaptan Z�mr�t, Yakup dedeci�im sorumun cevabini �ok acele bekliyorum... Sayg�lar�mla , Sevgilerle. Az daha unutuyordum ..  Yeni y�l�n�z size huzur, mutluluk, ve her �eyden �nce s�hhat getirsin .. G�zel cevaplar�n�z� uzun seneler  duyal�m ... Ho��a kal ,Yakup Dede......

YD- D�nyan�n d�rt bir yan�na da��lm�� De�erlinin de�erlisi Dedekoliklerim benim, can�m okuyucular�m. Sizin bu ilginiz beni vaktinden �nce �ld�rcek valla,  y�z� g�remeden doksan dokuzda giderim ben... �u anda g�zlerim doldu, ta��yor. Kaptan Z�mr�t nerden yazd���n� bildirmemi� ama ben Japonya' dan yazd���n� biliyorum. Zira harfleri, aral�klar�, ifadeleri T�rk�e' ye �evirmek i�in tam k�rk dakka u�ra�t�m. Allah' tan T�rk�e' m iyidir de... Yavrum sen �imdi hakkat kaptans�n heralde, yoksa niye y�lba��nda Japonya' da olas�n? Sayanora Z�mr�t kaptano, arigato, anjinsan.. Hehehe, k�lt�r fazlal��� korkma! Yakup deden her bi �eyi bilir evlad�m. Yabanc� dil ben de �uvalla. Hemen soruna ge�eyim yavrum; �nce dileklerin i�in �ok te�ekk�r yollar�m oraya. Sa�ol. Ben de sana uzun y�llar, bol rotalar, r�zgarl� ve r�zgars�z denizler, ak�ll� tayfalar dilerim. Nas�l oldu? D�kt�rd�m yine kolikler!... Evlad�m ben m�z�kte de her telden �alar�m yavrum. Yeter ki kaliteli olsun �ocu�um. Arabesk' e kar��y�m amma, gerekirse onu da icra ederim. T�rk sanat m�zi�i ba��m�n �st�ndedir.   " emret sultan�m istedi�in �ark�y�..." demi� M�nir bey, sen de emret bebek.. �ey pardon, birden i�imden kad�n diye ge�ti. Z�mr�d�m dememi�in ki nesin sen? Kad�n deyi�im yanl�� anlamay�n, erkek olmas� zor da bu devirde.  Yani hepsini yapar�z evlad�m. Fark etmez. Ama, iyi m�z�k de her zaman iyidir. Arabesk de iyile�tirilip iyi m�z�k yap�ld��� zaman �ok g�zeldir. Deden kurban olsun sana.. Ha bir de ince saz� �ok severim. Bir de saz s�z�.. Bir de g�zel �ocu�um hani baz� durumlarda m�z�k kendili�inden gelir, can�m evlad�m, o zaman nas�l oldu�u fark etmez. Annatabildim mi? Notalar ne bi�im ��kar o zaman yani.. Deden �ok k�lt�rl�d�r bu konuda, bir zamanlar me�hur Ac�badem S���tl� saz toplulu�un iki �yesinden biriydim kaptan�m. Ahh, ahh, sen m�z��� o zaman g�recektin. �imdi iyi m�zik i�in gerekli malzemeyi diyorum: �ki yetmi�lik Tekirda� mamul� Yeni rak�, mavi etket olcek, iki saz, iki g�zel han�m ( vokal olarak yani ), bir de s�z kitab�, bir de rahat bir mek�n. Bu durumda m�z�kteki b�t�n tellerden �almak m�mk�nd�r kaptan�m. Birinci �i�e bittikten gayr�, Mosart, Betovin, Hac� bey, �eyttin Muhittin efendi gibi k�lasiklere bile tak�lmak m�mk�n.  Hadi yavrum, sana iyi seyirler olsun. Ha hakkat kad�n kaptansan  K���k�ekmece �nlerine geldi�inde beni ara yavrum. Ben hemen Aptullah' �n bal�k�� teknesiyle seni kar��lar�m. Yok yani, kad�n kaptan nas�l olur diye merak ettimdi de.. Hepinize iyi 2004 ler kolikler.. Sorun sorun, her �eyden sorun, dedeniz cevaplas�n.. A��l�yorum yava� yava�.. O�lanlan iddiaya girdik. 2004 �n sonuna kadar yazmaya devam edersem, kendini intahar edecekmi�.  Bu gidi�le edecek heralde, etsin de g�rs�n, intahar ne k�t� bi �i.. Yazmaya mecburum o�lum dedim, koliklerimi �ks�z b�rakamam.. Mahzun b�rakamam. Temmuzda da bi bayan sekreter al�r�m herhal. Yo�unum yo�un.. Yaz�n yavrular�m, yaz�n. Siz sorun, Dede cevaplas�n, k�lt�re bo�ulun.. Yar�n ay�n ikisi, fark� yok, g�nler ayn� eskisi.. Haha.. �yi oldu di mi bu nameler.. Dedeniz sizin bu, hep tekerler.. hapi nev yer hepinize... Bu sene de dedeniz cevap verecek size..... 

6- Sivas' tan Ne�e HAMUD soruyor: Dedem benim, can�m dedem, dedelerin �ah�, dedelerin en elektroni�i, sana 3 sorum sorum var; l�tfen en rahat oldu�un zaman bir zamanda yan�tla, hayat�m�n geri kalan k�sm�n� etkileyecek cevaplar�n, e - dedem benim.. 1- Ben dedemi hi� g�rmedim, benim dedem olur da bana masal anlat�r m�s�n? 2- Kaptan Z�mr�t' e yazd�klar�n� okudum. �ahanesin be dedem, masal anlatmaktan bo� kalan zaman�nda bana " Those Were The Days " �ark�s�n� s�yler misin? 3- Kaptan Z�mr�t hakkat kad�n kaptan m�? �n�allah, gemisine hep y�k ��kar da, kar��la�mazs�n�z. Hadi �pt�m, kendine iyi bak dedem benim.

YD- Ne�eli yavrum benim, tabii ne demek. Masal da anlat�r�m, hik�ye de, ne�eli �eyler de. Dedenizle dalga m� ge�iyosunuz yavrular? Bu ne bi�im bi soru b�yle? Yok do�ruysa, olur valla. Neden olmas�n, maksat yard�m, dayan��ma. Kaptan Z�mr�t ayr� bir g�mlek, ona dala�ma. Ama tabii, Evet!. Nerde kald�k? O dedi�ini bir zamanlar T�rk�e' sini s�yleyen GT, yengen olurdu.�z�nt�y� B�rak Ya�amaya Bak, �ark�n�n ad�. Bana b�yle derdi ve neler ya�ad�k neler. Atm�yorum, bak yenimle. H�h. Tamam m�? Bak dedeniz �ok k�lt�rl�d�r �erefsizim. anlatay�m ama... Sayfalar yetmeyecek galiba. O�lum, yaz� i�leri m�d�r�m, k�na ucuzlam��! �u anda d�nyan�n d�rt bir yan�na da��lm��, be� alt� stadyumdan daha fazla  Sevgili okurlar�m� ayd�nlatmay� g�rev edindi�imden, ger�ek oldu�undan asla ��phe edilmeyecek bilgileri fedakarl�kla vermeye karar verdim. �imdi o y�llarda bu par�a �ok me�hurdu.. �zellikle �stanbul' da Lulu' yu ve Mary HOPKINS' i hop oturup hop kald�rtacak geli�meler oldu.. ��yle ki; Nigar pavyonda �ant�z Semahat bir Those were the Days s�ylerdi... Allahhh... Tam yetenek.. I am going dahi diyemeyen Semahat, �ark�da kendinden ge�er, Ajda ile N�khet aras� bir poz tak�n�r ve �ngilizce' yi param par�a ederdi. Those were the days mi derdi, Hayat�m Roman m� derdi, valla anlayamazd�n�z.. K�z Ekrem, Kad�k�y Alt�yol' daki  �eref D���n Salonundaki d���nlerde, bu �ark�n�n T�rk�esi i�in bir seferde ikiy�z ambalaj ka��d� ( �imdiki pe�ete, o y�llarda har vurup harman savurmak yoktu ) al�rd�. Hatta bir keresinde elli tabak k�r�lm��t� da d���n sahibi esnaftan Rafet bey, " �an�m olsun " diye �demi�ti. Tabaklar�n k�r�lma sebebi, K�z Ekremi, par�ay� amorf etti�i s�rada hayranl�kla seyreden kom�u k�z� Necla' y� k�skanan Remzi' nin gereksiz yere ��kard��� yumruklu kavgayd�. Ayn� zamanda �i�lideki Seval D���n salonu assolisti M�sy� Jan ( asl� Fatih Ni�ancal� Can ) Frans�zca versiyonunu, teneke orkestras� e�li�inde rahmetli Yves MONTAND' � k�skand�racak bir �ekilde �yle bir icra ederdi ki, gelin aday� aniden Frans�z olmaya kalkard� ( Hadi bakal�m bunu da biliyorduk deyin de g�riyim).  Moda burnunda yeni yetme b�y��� hen�z terlemi� bulu� �a��n� d�n tamamlam�� delikanl�lar, yan�ndan ge�en k�zlara, na�mesiyle beraber g�z s�z�p "Those Were Days My Friend,  I am your best end "diye l�f atarlard�. Bizse filmi seyreder, bizim niye hi� Sdney POITER gibi anlay��l� zenci ��retmenimiz yok diye hay�flan�rd�k. ��te, bir ka� gizli kalm�� noktay� keyiflenelim diye a��klad�m. B�yle bir par�ayd� THOSE WERE THE DAYS.. Ahh, aaaahhhhh! Koptum ben, gittim ben, bittim ben... Ya Ne�e, gel k�z buraya, sana masal anlatacam. Senden sonra kaptan Z�mr�t yazd�, evet kad�n kaptanm��. Olsun, benim de erkek gemilerim var... Dedeniz ful dolu espri bi adam valla �ocuklar. o�lum, g�r g�r...Hehehe... Sorun yavrular�m, sorun. Derin konularda sorun, ince konularda sorun, hep sorun. Ben burday�m, ne i�in? Sizin i�innnnnn.... Ne�e, �p�yorum..

7- Gaziantep' ten Sibel YOKSENS�ZOLMAZ soruyor: Yakup Dedeci�im, size o kadar sayg� duyuyorum ki size sorulacak sorular� ba�kas�na sormuyorum. Neden insanlar birbirlerine sar�l�nca sa�a sola sallan�rlar �rne�in? ��nk� Yakup dedeci�im size inanc�m tam, asla sallanmaz. �yilerle kal dedeci�im. Not: Buradan bir iste�in var m� dedeci�im? U�ak kargoyla yollar�m. �pt�m seni.    

YD- Sibel k�z�m, sen sarm�yorsun de mi bizi? Ya bu ne bi�im soru arkada�lar. Yok yani o a��dan de�il, dedeniz her bi �eye cevap verir. Sizler i�in burday�m ben zati. �imdi sarilanlar kim k�z�m, ayn� cinsler mi, ayr� cinsler mi? Nas�l sar�lm��lar? Aman aman ne �zledim �eklinde mi, yoksa aman�n �eklinde mi sar�lm��lar? Bunlar� bilmek l�z�m k�z�m han�mefendi. Ama, fakat, kar��daki cins ne olursa olsun ortada bir sallanma varsa, arada bir �ey yoktur. Sallananlar, aman sallanal�m da ba�ka bir �ey olmas�n fikrini ta��yor olabilirler. Yoksa sallanmazlar, sal�n� sal�n� verirlerdi. Di�er bir grupsa, ki g�n�m�zde bunlar �o�unluktad�r; sallanay�m da, ben ona sar�l�rken bo�luktan yararlan�p elini cebime atmas�n. Zaten son paramla ka� g�n idare edece�im belli de�il, �arp�lm�yal�m son dakkada �eklinde sallanmaktad�r. Genelde k�z�m senin anlayaca��n, bu sallanma korunma ama�l�d�r. Hadi gene iyisin, ayd�nland�n! Yok ne iste�im olabilir? Sorman yeterli k�z�m, sa� ol? Bir �ey gerekmez. Sahi u�ak tutar m� seni? Hi� �yle bir soray�m dedim. Ba�ka ne amac�m olabilir ki! Ben de �pt�m. baayeee....

 Defalarca d�n�p d�n�p okuyaca��m  Yakup Dedemi  ama �imdi biraz daha Yakup Dede diyorsan�z buraya t�klay�n canlar�m benim.

 

Yakup Dede

 Pul Masraf�n� Yakup Dedeniz �stlenmi�tir 

Not: Katiyen s�k�lmay�n, sorular�n�z� g�nderin. Sorular�n�z burada cevaplanacakt�r.

:   YAKUP Dede, A��l��, Ankara, 27.11.2003,                                                                                          Di�er Bir G�lmece i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t