wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat EDEBİYAT ENSTİT�S�

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

Duyduk Duymad�k Demeyin!... 1

DDD   DDY 2  DDD 3  DDD 4

C  Elimizde bir adet kullan�lm�� bilgisayar ekran� ve iki adet kullan�lm�� bilgisayar klavyesi vard�r. Bunu ger�ek ihtiya� sahibi bir okula g�ndermek istiyoruz. Yard�mc� olmak isteyenlerin a�a��daki e - mail adresini kullanmalar�n� rica ederiz.

 

D  DEM�RYOLLARI �LE ANADOLU TURLARI:

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat EDEBİYAT ENST�T�S� olarak g�zel yurdumuzu, yurdumuzun tarihini, yurdumuzun tarihi ve do�al zenginliklerini ve Kurtulu� Sava��m�z� ve �anakkale' yi tan�mak, anlamak ve tatmak i�in bu nezih, iyi d�zenlenmi� ve ekonomik gezilere kat�lman�z� y�rekten �neririz.

TCDD ve RAYTUR beraberli�inde d�zenlenmi� bulunan turlar i�in bilgi alabilece�iniz telefonlar: ANKARA 0 312 311 42 00  �STANBUL 0 216 418 33 77 veya 0 216 414 04 02 �ZM�R  0 232 458 31 31 den 343

 

1- �ANAKKALE - GEL�BOLU  TURU: Her y�l yap�l�r. Ayr�ca arzu �zerine 40 ki�ilik �st� gruplar i�in yeniden d�zenlenebilir. Talebe g�re artt�r�labilir.

 

07-09 May�s 2004

28-30 May�s 2004

25-27 Haziran 2004

 

Ankara Bal�kesir �anakkale Eceabat Gelibolu �anakkale Bal�kesir Ankara

 

2- DO�U KARADEN�Z TURU: Her y�l yap�l�r.

 

01-09 Temmuz 2004

12-20 A�ustos 2004

 

�stanbul Ankara A�kale Bayburt G�m��hane  Ma�ka Trabzon �aykara Uzung�l Trabzon �aml�hem�in Ayder Yaylas�  Rize Hopa k�y� �eridi G�m��hane Erzurum  Kars Ani Sivas Ankara �stanbul

 

3- GAP TURU: Her y�l yap�l�r.

 

13-22 May�s 2004

30 Eyl�l - 09 Ekim 2004

 

�stanbul Ankara Ad�yaman G�lba�� Kahta Nemrut Atat�rk Baraj� Diyarbak�r Mardin �anl�urfa Harran Gaziantep Ankara �stanbul

 

4- VAN TURU: Her y�l yap�l�r.

 

10-17 Haziran 2004

10-17 Eyl�l 2004

 

�stanbul Ankara Elaz�� Keban Harput Tatvan Ahlat Do�ubeyaz�t �shakpa�a Van �avu�tepe Ho�ap Akdamar Van Tatvan Ankara �stanbul

E  F   G    H  I    J

Bir Onceki Yap�t  Teknik aksakl�g� bildiriniz Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi  Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden Konuk Defteriniz ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t

  www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� ' n� ziyaretinizle onurland�rd���n�z s�re i�erisinde kar��la�abilece�iniz olas� teknik aksakl�klar ve T�rk�e' de veya di�er bir dilde istenmeden yap�labilecek yan�lg�lar i�in �z�r dileriz. D�zeltilmesi i�in ivedilikle, teknik aksakl�klar� At�lyeler Teknik Y�netmenimize ve T�rk�e veya di�er bir dil yan�lg�lar�n� Edebiyat At�lyesi y�netmenimize iletmenizi rica ederiz.