wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�NCELEME kuyusu

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

Say�n Ye�im ESEMEN' in 01 - 10.Ekim.2004 tarihli, " Beyaz�n �st�nde, Siyah�n alt�nda " adl� 1. ki�isel sergisinden bir karakalem �al��mas�; Yak�n Kucakla�ma ( Abrazo Intimo )

TANGOKE�

 De�erli SiZedebiyat Dostlar�m,

Bu haftaki pazartesi �al��mam�z�n anlam� b�y�k benim i�in. �ki sebeple; birincisi: bir y�l� tamaml�yor oluyoruz bu elli ikinci haftaya ait  Pazartesi �al��mas�' yla. Bu elli iki hafta i�ersinde, neler neler payla�t�k, sokaklar, caddeler, bah�eler, da�lar, tepeler, �rmaklar a�t�k, tabiattaki kadar ini� ��k��� duygular�m�zda ya�att�k desem hi� de yanl�� olmaz san�r�m.. �kincisi ise; bu haftan�n konular�ndan birisinin de, La Cumparsita isimli tango olmas�. Bir tango tutkunu olarak; dinlemekten, dans etmekten, okumaktan ve yazmaktan �ok b�y�k keyif ald���m Tango ile, elli ikinci haftam�z� tamaml�yoruz yani. � Eee ne var bunda ? � demeyin hemen, bak�n bakal�m bir tango tutkunu olmak nas�l bir ak�l ve ruh haliymi�.

Tango ahengiyle nice elli iki haftalara,

� Arjantin Tango Tutkunu Olmak �, nas�l bir ak�l ve ruh halidir ?

Herhangi bir sohbeti, muhabbeti iki dakika i�erisinde �tango�ya �evirme yetene�iniz �st d�zeye eri�mi�tir.

E�er h�l� kald�ysa, tango d��� arkada�l�klar�, dostluklar� s�rd�rmek, en az�ndan korumak i�in a��r� bir �aba gereklidir art�k...

Neredeyse � n � y�ld�r tangonun i�inde olman�za ra�men.., tango konu�maktan, dinlemekten, okumaktan, resme yaz�ya d�kmekten, dans etmekten yine de b�kmazs�n�z.

Gard�robunuzun i�indeki bask�n renk siyaht�r, � tango - siyah� �!

Ayakkab�lar.. ya�am�n�zda yeni bir odak noktas� olmu�tur ve araban�zda daimi olarak bir �ift tango ayakkab�s�, sizinle birlikte seyahat eder.

� Ocho � sizin i�in, say�dan �te bir anlam ta��maktad�r art�k!..

G�nl�k ya�am�n�zda, ayak bileklerinizle dizleriniz biti�ik ikizler gibidir adeta...ad�m atarken, y�r�rken, ayakta dururken.

Ah�ap bir zemin �zerinden tesad�fen ge�erken, birka� k���k tango ad�m� atma d�rt�s�ne kar�� gelemezsiniz...

M�zi�in her formunda, tango olas�l�klar�n� yakalayacak kadar keskinle�mi�tir kulaklar�n�z.

�� ya da tatil ama�l� bir geziye ��kmadan �nce, o b�lgedeki tango aktivitelerini Internet� ten ara�t�r�rs�n�z, ilk i� olarak.

�antan�z�n i�inde, cepte bir yerlerde mutlaka naneli bir �eker, sak�z, vs. ta��rs�n�z.

Sosyal hayat�n�z�n geri kalan�n�..., tango geceleri, tango dersleri, tango at�lye �al��malar� ile �ak��mayacak �ekilde planlars�n�z.

Posterler, yak�ndaki bir tango aktivitesine ili�kin dok�manlar � bir festival, bir film, bir orkestra, bir g�steri... �  buzdolab�n�z�n �st�ne m�knat�slanm�� ve ajandan�zda da tarihlenmi�tir �oktan.

Mobil telefonunuza gelen bir �a�r�ya ili�kin zil sesi / tonu, aranma  gruplar�na g�re (arkada�lar, aile, i� �evresi, �zel ) farkl� tango melodileri dinletir size.

Bilgisayar, kredi kart�, vb. �ifreleriniz her zaman tangoyu �a�r��t�ran s�zc�kler ya da say�lardan olu�maktad�r.

Aynaya bakt���n�zda genellikle bedeninizin alt k�sm�n� ve ayaklar�n�z� g�r�rs�n�z. ��plak ayakla tango yapman�n keyfini de �oktan ke�fetmi�sinizdir.

Ne kadar yorgun, uykusuz, bitkin olursan�z olun, tango i�in enerjiniz her zaman � rezerve � dir !

Beyninizin i�inde de tango yapars�n�z...

Ke�ke okul y�llar�nda �spanyolca ��renmeye �nem verseydim... dersiniz.

Aileniz, arkada�lar�n�z, size do�um g�n� hediyesi se�erken art�k hi� zorlanmazlar...

Bir tango s�resince deneyimledi�iniz � kaybolma - ve - bulunma � duygusu sayesinde, y�n bulma yetene�inizin az geli�mi� olmas�, ya da bir yerlerde kaybolmak endi�esi �oktan  tarihe kar��m��t�r�

Ayak, bacak yaralanmalar�na kar�� bir fobi geli�mi�tir sizde, hatta �yle ki, severek yapt���n�z kayak, paten gibi sporlar, ayaklar�n�za ve bedeninize zarar verme olas�l���n�n y�ksek olmas� sebebiyle, art�k � tango - �ncesi � g�nlerinizde kalm��t�r.

Fantezilerinizin destinasyon noktas� Buenos Aires� tir...

Ya�am�n�z�n geri kalan�nda tango hep olacakt�r..

 

��te bu noktada,  siz bir tangoke� siniz...

Kaynak�a : http://users.rcn.com/kells.javanet/Symptoms.htm  ( SYMPTOMS OF A TANGO JUNKIE ) isimli metinden ve ki�isel tango ser�venime dayal� ger�eklerden derlenmi�tir.)

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 11. hafta, 06.12.2004 - 12.12.2004 haftan�n konusu: La Cumparsita

:  Ye�im ESEMEN,  �stanbul, 19 Eyl�l 2005 Pazartesi 03:11                                                                                         Di�er Bir �nceleme i�in

                  

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t