wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�NSAN  H�L� kumsal�

' NA UZANAN YAPITLAR

Hav Hav

G�nderen: YunusBir

Beraber b�y�m��t�k. Her kar��la�t���m�zda �rk�t�c� a��zl���n� g�r�r deh�ete kap�l�rd�m. Dev gibi boyunun, iri bedeninin, korkun� sesinin tamamlay�c� bir par�as� idi o a��zl�k. Kimseyi �s�rmas�n diye a�z�na tak�l�rd�. O g�n k�z arkada��mla bulu�acakt�m. On yedi ya��n verdi�i heyecanla k�lpranga giyinmi�, heyecanla randevuma ko�uyordum. Tam onlar�n k��esine geldi�imde sol soka�a h�zla d�nd�m. ��te o an �zerime sald�rd�.  O da kap�dan gezmeye ��k�yormu�. Yeni bak�c�s� havada u�tu. A��zl��� da tak�lmam��t�. D���necek saliseye bile sahip de�ildim. Aram�zda �ok mesafe kalmam��t�. Bug�n hala niye �yle yapt���m� a��klayacak fikre de sahip de�ilim ama, hayat�m� kurtard��� bir ger�ek! Korkun� seslerle ve h�rlamalarla bana do�ru geliyordu. Sanki duyma ve g�rme yetene�imi kaybetmi�tim. Aynen onun bana yapt��� gibi ve onun gibi sesler ��kartarak, �st�ne de bariton sesimle havlamalar ekleyerek ona do�ru se�irttim.

Geriye ka�t�! Sindi!...

Tahmin ederim bunu bir insandan beklemiyordu devasa kurt k�pe�i..

Sonra  �st�m ve i�imde bir �eylerim biraz bozulmu� oldu�u halde k�z arkada��mla bulu�tum.

Payla�t�m onunla ve g�ld�k. Bug�n h�l�, k�pe�in mi, bak�c�s�n�n m�, yoksa benim mi daha �a�k�n oldu�uma karar verebilmi� de�ilim.                                                                                                          

Gaipten

G�nderen: Ay�e G�ls�n UFUK�

Ben de anlatanlar�n yalanc�s�y�m:

� Kayseri'de bir i� adam�, B�nyan k�y�s�nda, Kayseri Malatya karayolu �zerinde, lokantas� olan bir benzin istasyonuna gider ve orada alabal�kla bir ufak rak� i�er. Y�r�y�� mesafesindeki B�nyan'a gitmek i�in, meyhanemsi lokantadan ��kar ki, d��ar�s� hem s�f�r� karanl�k hem de korkun� bir kar tipi f�rt�nas� ba�lam��t�r. Benzin istasyonuna yakla��k �� y�z metre mesafedeki B�nyan'a d�n�� yolu kenar�na var�r. Oradan ge�en bir arabaya binip, B�nyan'a ula�ma derdindedir. F�rt�na daha da �iddetlenir, birka� ad�m �tesini bile g�rememektedir. Gelip ge�en bir araba da yoktur. Nihayet karanl�klar i�erisinde, hayalet gibi yava� yava� yakla�an bir araban�n iki far�n� fark eder. Araban�n, tam �n�nde yava�lamas�yla birlikte hemen arka kap�y� a�ar ve arabaya biner. Kap�y� kapat�r ve araba yeniden hareket eder. ��eridekilere merhaba demek ister ama arabada kimse olmad��� gibi, direksiyonda da kimse yoktur. Birden pani�e kap�l�r. Korkuyla, hemencecik arabadan atlay�p, oradan ko�arak uzakla�mak ister ama hem araba h�zlanm��, hem de korku ile dizleri ba�lanm��, hareket edemez hale gelmi�tir. Araba keskin bir viraja do�ru yakla��r. Adam dua etmeye ba�lar. T�m g�nahlar� i�in t�vbe eder. Arabay� durdurmas� i�in Allah�a yalvar�r. Tam bu esnada, pencereden bir el uzan�r ve direksiyonu k�v�rarak, sert virajdan araban�n do�ru yola d�nmesini sa�lar. Her tehlikeli d�nemece yakla�t�k�a, Allah'a yalvar�� ve yakar��� artar ve her seferinde de bir el d��ar�dan uzan�p, direksiyonu �evirir. Sonunda kendisini biraz toparlar, aklini toparlamaya �al���r, ayaklar�n� k�m�ldat�r. � Allah� �m sen beni koru� deyip, kap�y� a�mas�yla birlikte, kendisini arabadan d��ar� f�rlat�r. Bir ka� takla att�ktan sonra, �arampolde kendisine gelir. Tanr�' ya dua ede ede y�r�yerek B�nyan'a  ula��r ve kahvehaneye girer. �st� ba�� �slak ve �ok halindedir. Kendisini tan�yanlar hemen soban�n ba��na al�rlar. Eline bir �ay verirler. Bir m�ddet sonra kendisine gelip, sesi titreyerek, ba��na gelen do�a �st� ve korkun� olay� anlat�r. Olay� dinleyenler inanmak istemeseler de, anlatan ki�inin akli ba��nda ve toplumsal sorumluluk ta��yan bir pozisyonda oldu�unu bildiklerinden, herkeste derin bir sessizlik olu�ur.

Yakla��k yar�m saat sonra, ayni kahvehaneye k�yden iki ki�i girer. Bir masaya oturur ve iki �ay s�ylerler. Gelenlerden birisi bir ara di�erine sorar;

- Hasan baksana, �u soban�n ba��nda oturan geri zek�l�, bizim araba yolda kal�nca, biz arabay� iterken, arabaya �nce binip sonra inen ki�i de�il mi? �

Bilmukabele
Aradan y�llar ge�mesine kar��n bug�n bile o y�zlerindeki �a�k�nl�kla deh�et aras� ifadeyi hat�rlad�k�a g�lerim... Kimlerin mi?  Anlatay�m..
 

Hayat�m boyunca hep di�lerim bana sorun ��karm��t�r. Ortaokul ve lisenin ilk y�llar�nda �ndeki di�lerimin d�zelmesi i�in ortodonti tedavisi g�rm�� ve tel takmak zorunda kalm��t�m, tabii istemeye istemeye.  Lise sonda ise art�k kar�� cinse ilgi duymaya ve fl�rte ba�lay�nca di�lerimdeki tellerden b�sb�t�n nefret etmi�, sonunda isyan edip ��kart�p atm�� ve tedavimi yar�m b�rakm��t�m. Daha sonra yirmi iki yirmi �� ya�lar�na gelince o ya�larda �irin duran di�lekli�imin ileri ya�larda ho� g�z�kmeyebilece�ini d���nerek �ndeki �st d�rt di�imi porselen kaplatmaya karar verdim ve uzun, �st�rapl� ve her ikimiz i�in de zor bir tedaviye ba�lad�k doktorumla birlikte.  Di�lerin kesilmesi, kanal tedavileri, sinirlerin al�nmas�, �l��ler al�nmas� ve bunun gibi daha bir s�r� sevimsiz i�lem s�r�p giderken ben neredeyse her g�n di��iye gider olmu�tum.  

 

Porselen jaketler tak�lacak d�rt di�im tedaviden �nce kesilerek k���lt�lm�� olduklar�ndan a�z�mda birer pirin� tanesi kadar minik ve kararm�� duruyorlard�.  Neyse ki o tarihte tahsil hayat�m bitmi� ama daha i�e girmemi�tim, dolay�s�yla evden di�ciye, di�ciden eve hi� bir tan�d��a rastlamamak �midiyle arka sokaklardan h�zl� h�zl� y�r�yerek gidip gelebiliyordum.   Kesik di�ler, o halleriyle hi� de estetik durmuyorlar. Yine b�yle bir g�n di� tedavisinden d�nerken benim ya�lar�mda iki gen� pe�ime tak�ld�lar, ben h�zland�m, onlar da h�zland�.  �nce yan�ma geldiler, tan��mak istiyorlard�, ben ciddi ciddi y�r�yorum, hi� cevap vermiyorum.  �nat��yd�lar, ben y�r�d�k�e onlar da geliyor, kendilerince iltifatlar ya�d�r�yorlard�.  En sonunda bir tanesi " �ok da ciddi, hi� g�lm�yor " deyince, akl�ma bir h�nz�rl�k  geldi, hem onlardan kurtulur, hem de bir ders vermi� olurum diye d���nd�m ve tam kar��lar�nda aniden durup " cheese " dercesine g�l�msedim, al�n size g�l�c�k!  Bilmukabele yapt�m!... Y�zlerindeki o �a�k�nl��� ve deh�et dolu ifadeyi hala hat�rlar ve g�lerim... �lk �oku atlat�nca bir daha bana bakmadan tabana kuvvet uzakla�t�lar, daha do�rusu ka�t�lar.  herh�lde bir daha kolay�na kimsenin pe�ine tak�l�p, l�f atamam��lard�r. Heh, heh.... Sevgi ve sayg�yla,

                                                                                                                 Bir ba�ka �nsan Hali Kumsal� �yk�s� i�in

       

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t