wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�NSAN  H�L� kumsal�

Bay Ziya HIZIR

G�nderen: Alp ARPAD, 30.01.2005

Benzinlikte az �ok hat�r�m ge�erdi. Sakin bir Cumartesi g�n�yd�. O kadar sakindi ki patron istasyonda yoktu. M�d�r de yoktu. �stasyonun al���ld�k araba trafi�i de yoktu. Yoldaki ta��t trafi�i �ok azalm��t�. Pompac�lar, hi�bir �ey yoktu. �evrede dingin bir gariplik vard�. Bunlar� niye daha �nce fark etmedi�imi bilmiyorum. Sigara isteyen adam� arad���mda anlad�m b�t�n bunlar�...  

Hat�r�m ge�ti�inden, d�nyan�n en k�t� arabas�ndan bir g�mlek daha �st�n arabam� �st katta, idari binan�n yan�nda, tek ba��na y�kat�yordum. Y�llar �nce �ahs�ma ait kurdu�um ilk i�imde, �aya �orbaya temizli�e gel - gite, yani her i�e yard�m etmeye yarayan �ocuk cam� temizlerdi. Her �eyi bir kenara atarak ilk�nce onun paras�n� kazanmaya gayret ederdim. Her sabah  camlar �nce d��tan, sonra da i�ten silinirdi. Denizliklere damlayan sular da al�n�nca, hal� s�p�r�l�rd�. O i�in de bitmesini sab�rs�zl�kla beklerdim. Hemen ard�ndan �ocu�u sigara almaya g�nderirdim. �ocuk kap�y� kapar kapamaz camlar� bir daha silerdim. �yi silemezdi ama i�ini o kadar severek ve candan yapard� ki! Aradan �ok uzun y�llar ge�mi�ti ama arabay� y�kayan tan�mad���m adam�n arkas�ndan da bir �eyleri siliyordum. Bunun g�rebildi�im �� nedeni vard�; Birincisi galiba al��m��t�m! �kincisi hi�birisi benim kadar iyi y�kayamazd�! ���nc�s� ise s�k�nt�lar�m, ona ba�l� �z�nt�lerim o kadar �oktu ki... Beni o kadar y�pratm��t� ki ancak bir i�le u�ra�arak daha fazla y�pranmaya engel olmaya �al���yordum. Asl�nda yapmaya �al��t���m �ey ayakta kalabilmenin ta kendisiydi...

Bir t�rl� i�ler rast gitmiyordu. Deneyimler bilgilere ekleniyor, daha kolay yol almaya neden olmas� gerekirken bazen hi�birisi hi�bir i�e yaram�yordu. �yi niyet, kar��ndakine inanmak, manevi de�erler yaya kal�yor, beni de yaya b�rak�yordu. Halbuki sayd�klar�m �u anda ya�am temellerim oldu�u gibi o zaman da tamam�yla inand�klar�md�. Her an artan bildiklerimi ve deneyimlerimi kullanamaz, ak�l edemez hale gelmi�tim. Yapt���m en iyi �ey kendimi kontrol etmeye �al��makt�. Bir �eyler yapmay� bir kenara b�rakm�� hata ve yanl�� yapmamaya �al���yordum. 

Sorumluluklar�m her zamanki gibi gittik�e a��rla�an onurlu, �ncelikli teslimat, yang�nda ilk kurtar�lacak  navlunumdu. Bilemiyorum ama, herkesin g�z�n�n i�ine bakt���m devirlerdi...

Y�kay�c� gen�, " Siz b�rak�n, ben hallederim " tel��� i�indeydi. �ocuk kendime eziyet etmesini sevdi�imi nereden bilecekti ki? Hem y�katacak, hem y�kayacak, hem y�kama paras� verecek hem de gence bah�i� verecektim! ���nc� d�rd�nc� demesinden sonra zaten o da daha fazla demekten vazge�iyor, ben de duymaktan kendimi al�koyuyordum. Hep b�yle oluyordu...

Bu kez bir ilk daha vard�. O araban�n sa��nda ben solunda, her zamanki e�ilimimin aksine hi� sohbet etmiyorduk. Sanki bir silme yar��� i�indeydik. Araban�n i�ine e�ilmi� hararetle direksiyon simidinin alt�n� �st�n�, sa��n� solunu siliyordum. Hatta silmiyor, derisini ��karmaya �al���yordum. ��nk� dal�p gitmi�tim! Arada bir kafam� kald�r�p �evreye baksam da direksiyon ile aramdaki bir hesapla�ma sanki...

Belim a�r�d��� i�in d��ar�ya, arkaya do�ru do�ruldum. Araban�n �n� caddeye do�ruydu. K�t� boyas� parl�yordu. Filmlerdeki dalarak, arpla kar���k ��n ��nl�, gittik�e flu hale gelen d�� sahnesine kay�p gitme �zlemiyle boyaya bakt�m, bakt�m. Hi�bir �ey olmad�. Sa��mdaki adam� o zaman g�rd�m. G�l�ms�yordu. �st� ba�� pejm�rde ama rahats�z edici de�ildi:

- Bir sigara verir misin?

- Tabii, bir dakika yakay�m!

- Sa� ol. Bak sana ne diyece�im;

Biz ne utanmaz k�pekleriz,

Kimi g�rsek var�p etekleriz

Yaradan' � unutup da

Yarad�landan umut bekleriz

- ?..

- Ziya Pa�a demi� bunu. Kal sa�l�cakla evlad�m!

- Bir dakika, bozuklar�m �urda olacakt�. Para da ve...

- Hay�r, hay�r! Para istemiyorum! Sigara i�in te�ekk�r ederim.

- Dede, ver elini �peyim...

- Esta�furullah!

Aram�zdaki diyalogun tamam�, kelimesi kelimesine buydu. Birden i�imi bir rahatl�k kaplam��t�. Dilenci olmad���n� anlamak beni �ok sevindirmi�ti. O da payla��yor mu diye hemen delikanl�ya bakt�m. Bo� g�zlerle arabay� silmeye devam ediyordu. Sanki ihtiyar adam� hi� g�rmemi� gibiydi. Bunun �zerine kuvvetli bir refleksle arkaya d�n�p bakt�m. �htiyar yoktu...

��imiz bitti. G�lerek, sevinerek arabama bindim ve benzini terk ettim. Nedenini bilmedi�im gereksiz bir huzur i�indeydim. Gereksiz diyorum ��nk� benzin istasyonuna nas�l girdiysem �yle ��k�p gidiyordum.

***

Aradan epey bir zaman ge�mi�ti. ��lerim yava� yava� yoluna giriyordu. Hatta bir ara epey d�zelmi�ti. ��te o zaman d���nmeye ba�lad�m...

�nsan bazen bulundu�u �ehirden uzakta oldu�unda daha rahat d���n�r. Bir �eyler de�i�memi�tir ama bir �ey var ki  �ehir d���nda o sizi terk eder. Hafifler, ferahlars�n�z. �a�r���mlar birbirini takip eder. Oradan oraya atlars�n�z. An�nda veya sonradan bulamad���n�z yan�tlar, g�remedi�iniz yollar, duyamad���n�z sesler birden �n�n�ze serilir. Pi�manl�kla �rperseniz de sevin�le kazan� hanenize atars�n�z yeni bulduklar�n�z�...

�� nedeniyle ��kt���m bir yolculukta do�ayla ba� ba�a k�r kahvelerinde, bo� yollarda araba kulland���mda, m�zi�e dal�p radyo dalgas�na kap�l�p gitti�imde, d���n�yordum. D���nd�k�e g�r�yor, buluyordum. Beni d���nmeye iten ba�lang�� �a�r���m� " el �p�� " sahnesiydi. El �pt�klerim �ok �ok azd�r. �p�lesilerdir ancak! Ama " Dede " nin elini �pmeye ben aday olmu� ve birden uzan�p �pm��t�m. Bunu bilin�sizce yapm��t�m ki �ok zor yapaca��m bir �eydir bu. Dede dedi�ime bakmay�n, neyi niye dedi�imi bilemedim o an. O kadar da dede ya��nda de�ildi. Elini �pt���mde arkas�n� d�n�p gitmesiyle, y�kamac� gencin bo� bak��� kar��s�nda elektriklenmi� h�z�yla geriye d�nmem aras�ndaki aras�ndaki zaman, ��, bilemediniz be� saniyeydi. Geldi�i ve gitti�i y�n� iyi biliyordum. Anayoldan pompalara, pompalardan bizim bulundu�umuz yere gelmesi, gelirken ve giderken yaln�zca bir ad�m�n� hat�rlad���m dedenin ad�m�yla en az, otuz k�rk saniyeydi. A��klanamayan otuz yedi saniye var ortada! Geli�i bulan�k dedenin gidi�i b�t�n�yle s�rd�. Bakabildi�im b�t�n y�nlerde yoktu...

Peki ben niye rahatlam��t�m ki?

Bat�l hi�bir inanc�m yoktur. Tanr� ile kul aras�na kimsenin konmamas� inanc�m�z gere�i oldu�undan daima " Y�ce Tanr�m " dan istemi�imdir. Bir g�n olsun inanc�mda bir gerileme olmam��t�r. Yaradan' �m� hi� unutmam��, ihmal etmemi�imdir. O halde olan bitenin anlam� neydi?

�ok daha sonralar� f�rsat bulup ara�t�rd���ma g�re Devlet adam�, �air Ziya Pa�a' n�n b�yle bir d�rtl��� yoktu. Say�n Hasan PULUR' dan rica etti�imde, sa� olsun, d�rtl���n Nam�k Kemal' e ait oldu�unu bildirdi.

Ya�am�m boyunca iki gazetecideki sorumluluk duygusu beni �ok etkilemi�tir. Birisi say�n Refik ERDURAN, di�eri say�n Hasan PULUR. ��imin d��medi�i sorumluluk sahibi birbirinden de�erli gazeteci isimleri burada sayg�yla an�yorum. Ama, sordu�um sorulara  ve ilerlemek isteyenlere rehber olacak �ok �nemli yan�tlar�n� esirgeyenlere ise �z�nt�lerimi arma�an olarak yolluyorum.

Derh�l Nam�k Kemal' in o enfes ta�lamas�n� buldum;

Edepsizlikte tekleriz,
Kimi g�rsek etekleriz,
Haktan da �mit bekleriz,
Ne utanmaz k�pekleriz!

diye ba�l�yor ve devam edip gidiyor. Ama bu de�ildi! En yukar�daki d�rtl�k daha ba�ka bir �ey anlat�yordu !

Nam�k Kemal' in �iirinde g�r�ld��� �zere " edepsizlik yapar�z, herkesi etekleriz, sonra da Tanr�' dan �mit bekleriz " diyerek hicvediyor. Ama en yukar�daki d�rtl�k, " Yaradan' � unutup yaradil�ndan umut bekleriz " diyordu. Hatta ayn� anlam� ta��yan �mit ve umut aras�ndaki s�yleni� fark�ndan do�an n�ans�n bile bir anlatmak istedi�i vard� !  Terkib-i Bend �iirinin �airi Ziya Pa�a bir hiciv ustas�yd�. O �iir ki bir deryad�r; "Alt�ndan semer vursan e��ek yine e��ektir ", " �ok �alan �erefe, az �alan k�re�e mahkum ", " �nce nasihat, sonra l�ftan anlamayan�n hakk� k�tektir " dizelerinin as�l halleri hep o �iirdendir. Ziya Pa�a Allah k�ymeti bilen bir d���n�r�m�zd�. Sade bir dil ile verdi�i eserlerde devlet y�netiminin k�t�l�klerini ele�tirirdi. Nam�k Kemal ile ka�t��� yurt d���nda �nce Paris, sonra da bir s�re Londra' da ya�ad�. Peki Ziya Pa�a ile ba�layan, Nam�k Kemal ile devam eden dedeli d�rtl�k tam olarak neyi anlat�yordu? Nas�l b�ylesine bir araya gelmi�ti? Zaten yapt���m�, niye bir daha yap diyordu?

Dedenin y�z�n� o zaman fark ettim. Anneanneme akrabas� yabanc�s�, ya�l�s� genci " Pamukanne " derdik. Oradaki " Pamuk " nuru anlat�yordu. Anneannemden �ok uzun bir s�re sonra g�rd���m en " nurlu " insand�. ��te bana " dede " dedirten bu idi. Sigaras�n� ben uzatt�m. Ben yakt�m. Bir nefes ald�, bir d�rtl�k okudu ama gelirken son ad�m�ndan, giderken ilk ad�m�ndan ba�kas�n� hat�rlayan yoktu...

Bir de �unu �ok �ok iyi hat�rl�yorum; b�t�n y�nlere bakmam bitti�inde her �ey eskisi kadar fazla, eskisi kadar g�r�lt�l�yd�...

Ben anlat�lmak isteneni ��zm��t�m. Asl�nda an� - �yk�n�n i�inde anlat�l�yor, gizli gizli...

Size a��klayabilece�im kadar�ysa; dede " sabr� " vurgulamaya gelmi�ti. Hem de tam an�nda! H�z�r olmal�yd� kesinlikle, ...

Ziya Pa�a ve Nam�k Kem�l nas�l b�ylesine bir araya gelmi�ti?

...

Ziya' n�n kelime anlam�; ���k, nur, ayd�nl�k demekti. Kemal kelimesinin birinci anlam� bilgi ve erdem bak�m�ndan olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik, ikinci anlam�ysa en y�ksek de�er demekti.

Dedemin ad�n� Ziya, soyad�n� HIZIR koydum. Y�z�n�, sesini hi� unutmad�m. H�l� ar�yorum. O d�rtl��� hi� kimse �yle okuyamaz, o d�rtl�k hi� bir zaman onunki gibi anlam kazanmaz... 

Demek ki insanlara bilmek, yapmak yetmiyor. Unutmamak da gerekli... 

                                                                                                                Bir ba�ka �nsan Hali Kumsal� �yk�s� i�in

* Kaynak Nam�k Kemal 1 Hayat�, sanat�, eserleri - Osman Nuri Eki - G�ksun Yay�nlar� syf. 168

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 18. hafta, 24.01.2005 - 30.01.2005 haftan�n konusu: " B�R ANINIZ "  

       

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t