wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�NSAN  H�L� kumsal�

Popstar Boyac�

G�nderen: Alp Arpad 22.02.2008

Yerler, erimi� kar�n �slatt��� toz toprakla �amurdu. D�z havada boyac� aramayan ben, ayakkab� boyatmak istedim! Aya��mdaki ayakkab�y� �ok seviyordum; ald���mda bordoya �alan kahverengiydi. Koyu kahverengi olsa b�t�n giysilerime uyacakt�. Al��veri� merkezlerinden birisinde kendisini uzman sanan boyac� h�lledebilece�ini s�yledi. H�lletti de! Siyahl� kahverengili bir ayakkab�m olmu�tu; olsundu! Yine ��kt� ve ben yine �ok seviyordum. ��te o ayakkab�yla d�n ta�rada i�lerimi bitirmi�, boyac� bulamam��ken �irin il�eyi terk etmeye haz�rlan�yordum. �nce sesini i�ittim. Yetkili ve etkiliydi. �amur, kar, is pisin yan�nda, bir pasaj�n d���nda, hat�r� say�l�r so�ukta i�ini yap�yordu. Yetmi�li ya�lar�n� s�r�yordu. M��terisiyle tart���yor ama onu memnun etmeye �al���yordu. Ger�ekten �ok zor bir rengi, san�r�m ayakkab�y� al�rken tart��mam�� m��teri, �imdi ayakkab� boyas�n�n rengini be�enmiyordu ama o ayakkab�ya uygun renk boya da daha yap�lmam��t� zaten; bozuk, �ahsiyetsiz, �ocuk kakas� rengi! Zevkleri ve renkleri m�naka�a edemeyece�ime, etsem de bu saatten sonra o ayakkab�n�n sat�n al�nmamas�na bir yarar� olmayaca��na g�re seyretmeye ba�lad�m. Beni g�r�nce kurtar�c� gibi d�rt elle bana sar�ld�. Kar��mdakinde d�nya ehli izlenimini b�rakabilmek beni son zamanlarda �ok mutlu ediyor. Hemen m��terisini ve ayakkab�s�n�n rengini anlatmaya ba�lad�. Hak verdim. B�t�n boyalar�n� ��kart�p m��terisine g�sterdi. M��terisi do�al olarak hi�birisini be�enmedi ��nk� hepsi akl� ba��nda renklerdi! Kar���m yapmaya ba�lad�. Bana kal�rsa iki kar���m yeterliydi ama o d�rde ��kard�. M��teri sonunda ikna oldu. Boya bitti�inde ben bile be�endim!

 

��ini iyi yapan insanlar� sevmi�imdir. ��ini iyi ve a�kla, sadakatle yapan insanlar� �ok sevmi�imdir. Onlardan etkilenir, hemen gidip bir �eyi en iyi yapmak isterim. Boyan�n bitmesini beklemem gerekecekti.

 

Beklerken direkteki Popstar Boyac� yaz�s�n� ve onu i�aret eden oku g�rd�m. Anlam�n� sordum. " Zahidem " adl� t�rk�y� okumaya ba�lad�. Yetmi�li ya�lar i�in yirmili ya�lardaki yar��mac�lardan daha g�zel okuyordu. Konuya onlardan �ok daha fazla egemendi. Bitirdi�inde gururla ekledi:

- Zahide' den ba�l�yoruz, daha neler neler... 

Anlad�m ki i�i gibi, bu da onun ya�am tutama�lar�ndan birisi...

 

Ayakkab�y� kendi yapt��� �zel bir aletle temizledi. F�r�alad�. Bir t�r cil�yla bir �e�it temizlik daha yapt�. F�r�alad�. �ki kat boyad�. F�r�alad�. Badem ya��n� son kat cil�s�yla kar��t�rd�. �yice yedirdi. F�r�alad�. Bitti�inde ayakkab� kendini bulmu� ve daha �nce g�rmedi�im, ayakkab�y� �ok daha g�zel g�steren maun rengi karlar� eritiyordu. Yirmili ya�larda olmad���ma hay�fland�m. M�barek, ayakkab� de�il sanki Chris - Craft!

 

Mutlu olmu�tum; mutlu etmek istedim:

- Ben sizden ayakkab�m� boyaman�z� istemi�tim!

- Boyad�m ya?

- Siz mobilya yapt�n�z...

- Allah raz� olsun. Sonunda bir anlayan ��kt�...

 

So�u�a inat k�pk�rm�z� y�z�nden mutlulu�u belli oluyordu. Hel�lle�ip ayr�ld�m. �ki ad�m atm��t�m ki arkamdan ba��r���n� i�ittim:

- Bir dakika, bana geri gelir misiniz?

Elindeki ayakkab� f�r�as�na benzeyen f�r�ayla �nce aya��m� sonra sand���n �st�ndeki d�kme pirin�ten ayakl��� i�aret etti. Eksik bir �ey kald���n� sanarak aya��m� i�aret edilen yere koydum. Uzanarak pantolonun pa�alar�n� d�rt bir taraftan f�r�alamaya ba�lad�. Elbise f�r�as�, fark edemedi�im �amurlar� ��kar�nca tertemiz pantolon ayakkab�ya uyum sa�lad�.

- �imdi... dedi kayk�larak,

- �imdi g�zel oldu. Her �ey g�zel! dedi. Sonra konu�mama f�rsat tan�madan:

- �imdi gidebilirsiniz. �yi g�nler! diyerek eliyle gidece�im y�n� i�aret etti.

 

Yan�lmam��t�m; d�nya ehli olan birbirinin dilinden anl�yordu...

                                                                                                                 Bir ba�ka �nsan Hali Kumsal� �yk�s� i�in

       

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t