wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�NSAN  H�L� kumsal�

G�nayd�n

G�nderen: Nevin AKBA� 03.07.2011

Bundan on yedi y�l �nceydi. Hastaland�m. Hastaneye kald�rd�lar. Alkol almad���m, sigara kullanmad���m h�lde, Siroz tan�s� koydular. Fark�nda olmadan Hepatit ge�irmi�im. Karaci�er sa� lobum bitmi�. Sol lob, dengeleyebilmek i�in b�y�m��. Ben de kilo al�yorum san�yordum.

Farkl� bir kemoterapiye ba�lad�lar. Yan�mdaki odada alt� ya��nda bir erkek �ocu�u yat�yordu. Karn� inan�lmaz derecede �i�ti. Siroz Hastal���' na yakalanm��. Onunla arkada� oldum. Bir haftam�z beraber ge�ti.

... ve... bir sabah a�lamalarla uyand�m. Anne ve babas�, kendini yerden yere at�yordu. Arkada��m �lm��t�. Benim Sevgili Hastane Arkada��m, art�k yoktu...

O g�n, a�a��da g�rece�iniz karalad���m bu sat�rlar sonralar� hayat felsefem oldu. Bir �ift g�z� a�abilmek, bir sabaha daha g�nayd�n diyebilmek.. �ki �ocu�um ve on alt� ya��mda ni�anland���m�z e�im �ok �zg�nd�. K�z�m bug�n k�rk, o�lumsa otuz alt�s�nda. Evlenip u�tular yuvam�zdan...

O g�n bu g�nd�r hep ayn� c�mlelerle uyan�yoruz:

 

G�nayd�n...

G�nayd�n g�ky�z�

G�nayd�n penceremdeki g�ne�

G�nayd�n minik ser�e

G�nayd�n benim d�nyam...

 

Bir �ift g�z a�abilmek

Bir sabaha daha g�nayd�n diyebilmek

Ne mutlu bir g�n daha ya�ayabilmek....

                                                                                                                 Bir ba�ka �nsan Hali Kumsal� �yk�s� i�in

       

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t