wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

EAY'nin Konu�u Olun

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

KONUK DEFTER�

Konuk Defteri 1     Konuk Defteri 2

Almanya , Amerika, Ankara, D�zce, Eski�ehir, Fransa,  GaziMagusa - KKTC, Hatay, Isparta, �stanbul,, �zmir, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, K�tahya, Mersin, Romanya, Samsun, Tekirda�, U�ak, Van, Yeni Zelanda, Yunanistan

Alev TAN

23.04.2003, 20:56

Merhaba, yeni kurulmu� olan sitenizin t�m edebiyat severlere hay�rl� olmas�n� dilerim. B�yle yararl� sitelerin artmas� ger�ekten �ok sevindirici. Kurucular�n� b�yle  bir amaca hizmet etmeyi d���nd�kleri i�in kutluyorum. Yaz�lar�n yan� s�ra resimlerinde kullan�lmas� siteyi incelerken s�k�lmamay� sa�l�yor ve renk kat�yor. Sitenin amac�na uygun olarak  hem amat�r, hem de 
profesyonelce bu i�e g�n�l vermi� ki�ilerin eserlerinin de de�erlendirilmesini isterim. Meteoroloji durumlar� gibi g�ncel b�l�mlerin olmas� da g�zel bir yakla��m. �imdiden g�zel �al��malarda bulu�mak �zere, tekrar hay�rl� olsun... Sayfa 1.. No 1.. 

�iler Mualla SCHWARZ

24.04.2003, 15:38

Sitenize giri� yap�p biraz dola��p g�zellikleri g�rmek isterdim ,maalesef misafir defterinize kayd�m� yapt�ramad�m ��nk� a�amad�m.Yar�n �ans�m� bir daha deneyece�im sizlere sadece bir s�z�m var Ba�lang�� olarak �ok g�zel ve ola�an�st� duygular� sergilemi�siniz Kutlar�m .Ger�ekler her ba�lang��ta sa�lam bir temeldir ve sa�lam temeli olan her �ey en zor y�kil�nd�r .Ba�ar�lar�n�z sonsuza dek olsun der sizleri kutlar�m. Sayfa 1.. No 2..

 

Alev TAN

29.04.2003, 23:51

Yeniden merhaba, sitenizi her ziyaret etti�imde bir s�r� g�zellik eklendi�ini g�rmek beni mutlu ediyor.�zellikle T�rk Dil Kurumu ile ilgili b�l�m ve sayfalarda gezerken m�zikte dinleyebilmek �ok keyif verici... Sayfa 1.. No 3..

G�n�l KARAHAN

04.05.2003, 17:31

Merhabalar size efendim. ellerine sa�l�k sevgili dostum, ne g�zel!.. Ellerinize sa�l�k. G�nl�m�ze zenginlik katt�n�z. E�er bu �al��malar�n�zda beni de aran�za al�rsan�z sevinirim. �lk sayfa �ok g�zel ve �arp�c� diyebilirim. Bence yeni sayfa eklenip, kendi edebi �r�nlerinize de yer verin ve bu a��dan nice isimsiz �airler ve yazar dostlar�m�z�n, onlar�n eserlerine de yer verebilirsiniz. Ayr�ca haddim olmayarak �unu da �nermek istiyorum. Kaybolmu�, nice eserler var. yani k�saca �unu demek istiyorum; istekler k��esi a��n. Bu ne i�e yarayacak diyorsan�z; yukar�da s�z�n� etti�im, bulamad���m�z �iir, �yk�, bu istek �zerine sitede yay�nlanmal�. Ben ilkokul ��retmeniyim. Ad�m G�n�l KARAHAN, edebiyat� seviyorum. Arkada��m�n m�jdesi �zerine girdim. Ayr�ca amat�rler k��esi olu�turabilirsiniz. Sayfa 1.. No 4..

G�n�l KARAHAN

10.05.2002, 00:28

Na�izane �neriler: Merhabalar,ne g�zel bir �al��ma bu ki, burada baz� �nerilerim olacak bilmem kat�l�r m�yd�n�z? Bu web sayfas� canl� ve heyecanl� olmal�;  nas�l olacak? 1. Bu g�zel olay� ba�latan �nemli ba� kahraman�m�z�n ki�isel portresi. 2. Ana sayfa belirlenip, sayfalar� i�eren konu ba�l�klar� ile s�n�fland�rmak. 3. Her sayfaya �zel bir fon m�zik. 4. Amat�rler grubu. 5. Sanat�n b�t�n dallar�n� i�erisine almal�. 6. Atat�rk'�n sanat hakk�ndaki d���ncelerini ve g�r��lerini belirten destekleyici s�zleri i�eren bir b�l�m. 7. Amat�r ruhu i�inde sanat �al��malar� yapan �air, yazarlar�n eserlerine yer vermek. 8. Web sayfas� "sizedebiyat ise; bu konuyla ilgili konu�up tart��abilece�imiz sohbet odalar� olmal�.
Bu konu ile ilgili na�izane d���ncelerimi belirtmeye devam edece�im; kendimi tan�tay�m; ben G�n�l KARAHAN. �al��malar�n�zda ba�ar�lar dilerim. Sayfa 1..No 5..

 

 


 

Siggi

25.05.2003,20:20

T�m edebiyat severlere g�zel sitenizle b�y�k bir hizmet veriyorsunuz �ok d�zenli, kaliteli ve verimli �al��malar�n�z var. Sizleri can� g�n�lden kutluyor ve bu kadar g�zelliklerin aras�nda Amat�r arkada�lara senelerin birikimini yazm�� oldu�u �iir, �yk� ve benzeri eserlerle di�er sanat sever arkada�larla payla�ma imkan� i�in bir Amat�r Yazarlar k�sesi a�man�z� tavsiye ediyorum . Sizlerinde bu konuda ayn� fikirleri �retti�inizden de eminim. Ayr�ca yak�nda  bu siteyi haz�rlayan arkada�lar�n da ki�isel portreleri de sunulursa kahramanlar�m�z� biraz olsun tan�m�� olaca��z.Bence art�k tam zaman�, peki sizler nas�l d���n�yorsunuz? Sevgiler.  Sayfa1.. No..6

Alev TAN
13. 07 2003, 21:32

Yeniden merhaba,sitenizi her ziyaret etti�imde bir yenilikle kar��la��yorum.bir�ok b�l�m
daha da detayland�r�lm��.�zellikle �ocuklara y�nelik b�l�mler ger�ekten �ok
g�zel.ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dilerim... Sayfa1.. No..7

Leonidas MPALLAS   Greece

26.07.2003, 10:14

I was told about the site from a friend from turkey and I visited it immediatelly. Unfortunatelly Ispeak very little turkish to understand but I was impressed because it s a very nice site and seems very organized. Good luck at the future!!

Leonidas MPALLAS

26.07.2003, 10:14

T�rkiye'deki bir arkada��m taraf�ndan siteniz hakk�nda bilgilendirildim ve derhal ziyaret ettim. �z�lerek s�yl�yorum ki yazil�nlar� anlamak i�in �ok az T�rk�e biliyorum. Sitenizden etkilendim ��nk�, iyi d�zenlenmi� g�z�ken �ok g�zel bir site. Gelecekte iyi �anslar dilerim. Sayfa1.. No..8

Marie HOHEPA   New Zealand

31.07.2003, 01:14

Hi, had a look on your site and I thought it looked great, it was just a pity I couldn't understand what it was you were writing about. Do you think that maybe you could do an English translation too? Cheers for the good work.

Marie HOHEPA

31.07.2003, 01:14

Merhaba. sitenize ��yle bir bakt���mda bana muhte�em g�r�nd�. Ne yaz�k ki yazil�nlar� anlayamad�m. Sitenizin �ngilizce versiyonunu da yapmay� d���n�yor musunuz?  �yi bir i� ��kard���n�zdan dolay� tebrik ederim. Sayfa1.. No..9

Mustafa YILDIZ

20.08.2003, 05:01

Merhaba SiZedebiyat kurucular�. Nas�ls�n�z biliyor musunuz, beni bu sitenin ba��ml�s� yapt�n�z, Art�k ayr�lam�yorum. Her nete girdi�imde acaba yeni bir �eyler var m� diye bak�yorum. Her an yeni bir �eyler g�rmek istiyorum.. Sayfa1.. No..10
 


Ahmet KIR�AY

05.09.2003, 12:35
Merhaba, b�yle bir hizmette bulundu�unuz i�in t�m edebiyat severler ad�na te�ekk�rler. Sayfa1.. No11..

G�khan EGE

07.09.2003, 15:05

Yapm�� oldu�unuz siteyi �ok be�endim umar�m bu gibi siteler daha �ok yayg�nla��r. �u an sadece �iir k�sm�n� okudum. �iler han�mefendinin �iirleri ger�ekten �ok g�zel. Sizlere ba�ar�lar dilerim. Sayfa1.. No 12..

Mualla �iler SCHWARZ

10.09.2003, 17:37:32

Say�n SiZedebiyat Ailesi ve Y�netmeni,
SiZlerin aras�nda olmaktan b�y�k bir k�van� duydu�umu belirtmek ister, bana vermi� oldu�unuz bu g�zel ve �nemli vazifeyi memnuniyetle yapaca��m� bildirir, ayn� zamanda SiZlere sadece belirli bir s�re i�in de�il, her zaman i�in elimden geldi�i kadar ve kendi bilgilerim �ap�nda yapaca��m�, her zaman i�in aran�zda olaca��m� belirtmek isterim.
Beni �ok mutlu ettiniz .....
Sizlere beni, SiZedebiyat ailesinin bir ferdi olarak g�r�p takdirlerinizi esirgemedi�iniz i�in te�ekk�rler ederim. .....Her zaman, Edebiyat�m�z i�in var�m ...Ya�ad���m m�ddet�e...
Hepinize ve t�m edebiyat severlere Sayg�lar ve Sevgiler. Sayfa1.. No 13..

Sanem DERYA

17.09.2003, 10:05
De�erli SiZedebiyat Yetkilileri ,
Sizlere her �eyden evvel sonsuz te�ekk�rlerimi sunar , bu sabah ya�ad���m mutlulu�u sizlerin her g�n ya�aman�z� dilerim ... Yay�na ald���n�z �iirim i�in �ok �ok te�ekk�rler ... O kadar g�zelle�iyor ki k��eleriniz, her g�n biraz daha g�zel.. Devam�n� dilerim ... Sevgiler ,sayg�lar... Sayfa 1.. No 14..
 

RANA

06.10.2003, 09:53
Sitenizi �ok be�endim.Her �ey �ok g�zel d���n�lm�� ve d�zenlenmi�. Yap�tlar�n bir k�sm�n� okudum. Harcad���n�z  eme�e de�mi� do�rusu.�yi dileklerimle.. Sayfa 1.. No 15..

 
Alev SIRDA�
27.11.2203, 13.05
Yapt���n�z i� o kadar ��k ki, bu devirde buna g�n�l verdi�iniz i�in sizi kutlar�m. �evreme haber verece�im. �lk yaz�m� g�nderdim. Edebiyat sevenlerin aras�na kat�ld���m i�in �ok mutluyum. �imdiden etraf�ma efsane sormaya ba�lad�m. Ba�ar�lar diliyorum. Eme�i ge�enlerin ellerine sa�l�k. Sayfa 1.. No 16 
 
Almila & Ayhan
24.11.2003, 15:55
Bir dosttan merhaba. SiZedebiyat sitesinin bunca geli�mi� olmas�na �ok sevindim. Sayfa 1.. No 17
 
Tezcan �EKER
03.12.2003, 08:44
Ben f�rsat bulduk�a SiZedebiyat' a giriyorum. Hakikaten i�erik a��s�ndan �ok g�zel. Sayg� ve sevgilerimle, selamlar. Sayfa 1.. No 18
 
Esat BAYKAL
04.12.2003, 09:13
Bu g�zel site i�in eme�i ge�en herkese te�ekk�rler. Ger�ekten de sayenizde edebiyat daha da sevilecek. Umar�m, yollad���m �iirlerden birini sitenize almak inceli�ini g�sterirsiniz. Bu beni ger�ekten onurland�r�r. Sayfa 1.. No 19
 

Alev TAN

20.12.2003, 22:43
En son bakt���m zamandan bu yana �ok de�i�mi� sitenin y�z�. Olduk�a g�zel bir site yaratm��s�n�z. l�f aram�zda �ok da g�zel olmu�. Caddelerde, sokaklarda gezindim. Ege ve Marmara odas� fikirleri de g�zel. Umar�m daha bir �ok oda eklenir... B�l�mlerin i�eriklerinin tan�t�ld��� k�s�mlar bana reng�renk �ekerlemeleri hat�rlatt�. Meyveli karamelal� bir s�r� �ekerleme...Ger�ekten s�per oldu�unu s�yleyebilirim....  Sayfa 1.. No 20
 

 Alper KURT  

06.01.2004, 13:28

Web siteniz �ok g�zel ama Atat�rk' �n s�z�n� �ngilizce yazman�z �ok anlams�z olmu�. Sayfa 1.. No 21

 

 

 

Tu�ba DO�AN

 

07.01.2004, 20:59

Do�rusu g�� bir i�e ad�m atm��s�n�z. Sitedeki yaz�lar�n baz�lar�n� okudum. Amat�rce ama g�zeller. Sitenin fon m�zi�i �ok g�zel bir se�im. Umar�m her iki sat�r yaz� yazan�n kendisini yazar, her a��k olan ve alt alta kelimeler yazan�n kendini �air sanmad��� ki�ilerden gelir bekledi�iniz edebiyat �r�nleri. En b�y�k zorluk burada yazan ki�ileri k�rmadan, yaln�zca de�erli yap�tlar�n sitede yay�nlanabilmesi. " Birisinin i�inden gelmi�, �ok ama �ok duyarak bir �eyleri yapm��.. �imdi yer vermezsek olmaz. Duymu�, ac�m�� bir yerleri, kan�yor... payla�mak istiyor. " diyorsunuz. Anlatmak istedi�imi biraz a��klayay�m. Hepimizin bir yerleri o kadar �ok kanad� ve kanamaya da devam ediyor. B�yle anlarda elbette duygular� bir yerlere ak�t�veriyorsunuz. Ama �nemli olan bunlar�n ak�t�lmas� de�il, hangi kelimeler, hangi ifadelerle ak�t�ld���.  �al��malar�n�zda ba�ar�lar.

Sayfa 1.. No 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ
                           

Konuk Defteri Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Sayfa