wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

EAY'nin Konu�u Olun

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

KONUK DEFTER� 1

Konuk Defteri    Konuk Defteri 2

Almanya , Amerika, Ankara, D�zce, Eski�ehir, Fransa,  GaziMagusa - KKTC, Hatay, Isparta, �stanbul,, �zmir, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, K�tahya, Mersin, Romanya, Samsun, Tekirda�, U�ak, Van, Yeni Zelanda, Yunanistan

Sibel ER�ZDEN 
10.01.2004, 03:55
Ne g�zel... bu kadar savrulmu� ulusumda hala " iyi " �eylere inanan, g�zellikleri ya�atan, niteliksiz ya�amlara anlam katan ve bunu saklamba� tad�nda ya�ayanlar var...  Ne g�zel....     Ne g�zelsiniz...  pamuk �ekeri olsun g�zlerinizin �����... sevgiyle kal�n. Sayfa 2.. No: 1
Y�ld�z USLU 
22.01.2004, 20:31
Sitenizi severek ve sayg� duyarak inceliyorum. Ama�lar�n�z�n bu denli yal�n anlat�lmas� beni �ok etkiledi. �ncelikle de�er bulursan�z �yk�lerimi g�ndermek ve periyodik olarak da g�n�ll� g�revli olmak isterim. Sevgimle, Sayfa 2.. No: 2
Esat BAYKAL  
12.02.2004, 10:21
�ncelikle �unu belirtmeliyim ki  Enstit�m�z g�nden g�ne daha iyiye gidiyor; eminim �ok ama �ok daha iyi olacak. Sayg� ve Sevgilerimle,
Sayfa 2.. No:3
S. Tu�ba DO�AN 
13.02.2004, 12:02
Oda Marmara �ok g�zel olmu�. Elinize sa�l�k. Sayfa 2.. No: 4
Calhan ATAK 
17.02.2004, 14:46
Siteyi kontrol etme �ans� buldum, ama �z�lerek s�ylemeliyim ki, tasar�m olarak olduk�a hantal, kar���k ve gereksiz fon m�zi�iyle beraber tekrar t�klamak istemeyece�im bir site. �yi niyetle ve ne �artlar alt�nda haz�rland���n� bilmiyorum ancak, biraz daha �zen ile, daha sade , g�z� ve makineyi yormayan bir site olabilir. Yine de tebrikler ve ba�ar�lar. �yi g�nler dilerim. Sayfa 2.. No: 5
Calhan ATAK 
21.02.2004, 12:02
Merhaba, tavsiyeniz �zerine, daha do�ru yazmak ad�na sitenizi gezdim ve  yaz�lar�n�z� okudum. �nternetin bu ortam�nda  yapt���n�z i� sayg�ya de�er. Edebi kayg�lar duyan bir sitenin ya�amas�, geli�mesi ger�ekten enerji isteyen bir i�. Sitenin �ok karma��k ve g�z yorucu oldu�u konusunda �srarc�y�m. Sadece tasar�m olarak bahsetmek gerekirse �rnek siteler var. Tabii , tasar�m, program bilmeyi gerektirdi�inden fazla da bir �ey diyemiyorum. En az�ndan, yaz�lar�n�zla kalem tutmaya �a��rd���n�zdan size te�ekk�r ediyorum. Sitenizde kaliteli yaz�lar oldu�unda mutlaka okumak hatta  umar�m yazarak da katk�da bulunmak isterim. Kolayl�klar dilerim Sayg�lar�mla Sayfa 2.. No: 6

Alev SIRDA� 

22.02.2004, 19:33
Sevgili Sizedebiyat y�neticileri, epeydir sizle beraberiz, b�t�n yaz�lar�n�z� okudum. Ola�an�st� bir �aba, iyi niyet ve i�tenlik g�sterdi�iniz her yerde belli oluyor. Zorluklar�n�z� siz zaten yaz�larda belirtmi�siniz. Bu sebeple Calhan ATAK' �n ikidir s�ylediklerinin baz�lar�na y�rekten kat�l�yorum. Ama baz�lar�na ise kat�lmak m�mk�n de�il. �u ana kadar kalitesiz bir yaz� g�rmedim. Hepsi seviyeli ve samimi yaz�lar. Yazarlar al�nabilir ama al�nmas�nlar, sn. Atak ba�ka bir �ey demek istedi herh�lde. Nesi yorucuymu� sitenin, neresi karma��km�� onu anlayam�yorum. Her yer her yere ��k�yor ve hatta gerekti�inde serbest�e kullanmam�z i�i tahmin ediyorum, ayr� sayfalar a��l�yor. Hatta her �ey �ok iyi d���n�lm�� ve �ok nezih i�eri�iniz var. Sayfa d�zenlemeleriniz ve renkler sizin detaylara �nem verdi�inizi ve zevk sahibi oldu�unuzu g�steriyor. Amac�m toplumumuzda �rnekleri oldu�u gibi,  ' ma�durun yan�nda yer almak ' de�il, e�er uygun d��erse  ' yi�idi �ld�r ama hakk�n� ver ' bab�ndan objektif hareket etmektir. Ben Calhan ATAK' �n   e�er bir �ey biliyorsa elinden geleni yaparak yard�m etmesi fikrindeyim. Elleriniz dert g�rmesin. Allah kolayl�klar versin. Yapt���n�z ger�ekten sayg�l� bir i�. Sa� olun. Te�ekk�r ederim, sevgim ve sayg�lar�mla. Sayfa 2.. No: 7

Melike Funda KAYNAK 

25.03.2004, 12:39

Enstit�n�z hakk�nda bilgi almak i�in sitenizi dola�t�m ve �ok be�endim. Her �eyiyle m�kemmel olmu�. M�zik olarak vals se�mi� olman�z ise beni daha bir etkiledi. Biran �nce sizlerle olmaya can at�yorum. Sevgi ve sayg�lar�mla,  Sayfa. 2 No: 8

Monique ABBONDINO  

25.02.2004, 01:24
Tebrikler. Sitenizi b�y�k bir zevkle dola�t�m. Her �ey �yle g�zel haz�rlan�p sunulmu� ki be�enmemek  imkans�z. Sizleri tebrik eder bu g�zelli�in devam�n� dilerim. Ayr�ca Mualla �iler SCHWARZ han�m�n o duygu dolu  �iirleri beni �ok etkiledi tek kelime ile  �ahane. Devam�n� diliyorum. Sonsuz sayg� ve sevgilerimle, Sayfa 2 No: 9

�ebnem �ZLEN  

29.05.2004, 12:30
Siteniz ger�ekten �ok ho�.. Sitenizi �ok ba�ar�l� buldum. Ger�ekten �ok takdir edilesi bir i�e ba�lam��s�n�z. Ayr�ca, hayat�mda " sizli " konu�man�n faydalar�n� ve prestijini hep ya�am�� bir ki�i olarak yapt���n�z bu  etkinli�i de takdir ve sayg�yla kar��l�yorum. Bu sitede t�m eme�i ge�en ki�ilere sevgi ve sayg�lar�m� sunuyorum. Sayfa 2 No: 10

Nuran AYG�N - Salih AYG�N

04.06.2004, 00:21
Haz�rlam�� oldu�unuz sitenizi inceledik. �zellikle " siz " li konu�al�m kampanyan�za g�n�lden kat�l�yor ve bu konuda sizi destekledi�imizi belirtmek istiyoruz. �al��malar�n�z�n devam�nda ba�ar�lar dileriz... Sayfa 2 No: 11

G�zde G�NAYDIN

16.06.2004, 10:24
SiZedebiyat' n�n edebiyat sayfalar� ilgimi �ekti. Sanata ve u�ra�anlar�na g�sterdi�iniz duyarl�l�k, yay�n ilkeleriniz ve g�rebildi�im kadar� ile dost tav�rlar�n�z i�in te�ekk�r eder ve kolayl�klar dilerim. Elinize sa�l�k.., Sayfa 2, No: 12

Tayfun T�RK�L�

01.08.2004, 12:40
Enstit�n�z� ancak inceleme f�rsat� bulabildim. Eme�i ge�en herkesi kutlar�m. Edebiyat�n b�t�n unsurlar�n� bulmak m�mk�n. Enstit�n�ze katk�da bulunmaktan onur duyaca��m. Emeklerinizin de�erlenmesi dile�i ile. Sayfa 2, No: 13

Mike HAMMER

13.09.2004, 20:05
SiZedebiyat isimli sitenize yeni rastlad�m. �ok memnuniyet verici bir at�l�m olarak g�r�yorum. Eme�i ge�en herkese te�ekk�rler. Bol edebiyat dolu g�nler dile�iyle. Sayg�lar, Sayfa 2, No: 14

Nevzat KARAKU�

14.09.2004, 04:17
Enstit�n�z� �ncelikle bu de�erli yaz�n sitesinden haberdar olmama vesile olan Sibel ��retmenime te�ekk�r ediyor, sayg�lar�m� sunuyorum. �leti grubunun se�kin azalar�na da merhabalar... Sayfa 2, No: 15

Tuna

16.09.2004, 22:02
Sitedeki yaz�lar� uzun zamand�r okumama ra�men, gruba ancak d�n ak�am kat�labildim. Bu karar�mda okudu�um yap�tlar�n  aras�nda beni etkileyenlerin say�s�n�n �ok fazla olmas�n�n da etkisi olsa gerek. Herkese iyi g�nler ve iyi �al��malar. Sayfa 2, No: 16

Bayram BEKKAYA

28.09.2004, 17:36
�nternette karamsar bir dola��m i�erisinde ( tavsiye �zerine ), sitenizle kar��la��p �ok etkilendim. T�m eme�i ge�enlere ve sevgili b�y���m Alp ARPAD beye te�ekk�rlerimi iletiyorum. Sayfa 2, No: 17

Aybars ER�ZDEN

29.09.2004, 11:19
De�erli SiZedebiyat y�neticileri, s�rekli ilkeli ve titiz �al��malar�n�z i�in te�ekk�r ederim. Sayg�lar�mla. Sayfa 2, No: 18

Nazmi Hakan G�LER

30.09.2004, 09:26
Sitenizi zaman zaman ziyaret ediyorum. �ok keyifli bir izlek oluyor sayfalar�n�zda dola�mak. Sa�l�cakla kal�n. Sayfa 2, No: 19

Fatih Mehmet ARSLAN

19.10.2004, 11:58
Merhabalar... Konuk defterine kat�ld���m i�in �ok mutluyum. Sitenizi ve yapm�� oldu�unuz  i�i takdir edip sizleri g�n�lden destekliyorum. Sizlere ve edebiyat�m�za  elimden gelen her t�rl� katk�y� ve yard�m� yapmaktan mutluluk duyar�m. Hayat�mda hayal edip ger�ekle�tirmek istedi�im en �nemli �eylerden birisi �ok iyi bir senarist ve �ok iyi bir edebiyat sever olmak. Bunu ger�ekle�tirmeyi ger�ekten �ok istiyorum ve bu yolda ilerlerken  sizin gibi edebiyat fenerleriyle kar��la�t���m i�in kendimi �ok �ansl� hissediyorum. Ger�ekten edebiyat�m�z�n sizin gibi dostlar� olmas� �ok g�zel bir �ey. Bence edebiyata gerekli ilgiyi ve �nemi g�stermiyoruz teknoloji kar��s�nda onu yaln�z b�rak�yoruz. Umar�m art�k  ona hakketti�i �nemi g�steririz. Sizlere her �ey i�in y�rekten te�ekk�r eder ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dilerim... Sayg�lar�mla,  Sayfa 2, No: 20

Vefa L�K

21.10.2004, 17:01
�ok mutluyum. Dilimize �nem veren bir ortama yaz� yollamak b�y�k zevk.  �lgili kaynaklar� okuyaca��m. Sizedebiyat ne zamand�r a��k? Tasar�m� kimler yap�yor? ��erik p�rlanta gibi. Bir de da��n�k olmasa.. Sa� olun. Sayg�lar�mla,  Sayfa 2, No: 21

Ye�im Narter

29.10.2004, 04:26
Aran�za kat�ld���m ilk g�nden itibaren, sevgi sayg� dostluk g�ven y�reklendirme.. s�zc�klerinin hep bir arada s�zl�k d���nda ifade buldu�u bir ortam� bana tan�tt���n�z i�in, ya�att���n�z t�m g�zel duygular i�in �ok te�ekk�r ederim hepinize...  Cumhuriyet bayram�n�z� en i�ten duygular�mla kutluyorum, co�kuyla kutlanacak nice Cumhuriyet bayramlar�nda birlikte olmay� diliyorum. Sevgi ve sayg�lar�mla,  Sayfa 2, No: 22

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

                           

Bir Onceki Yap�t Konuk Defteri Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Sayfa