wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

EAY'nin Konu�u Olun

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

KONUK DEFTER� 2

Konuk Defteri    Konuk Defteri 1

Almanya , Amerika, Ankara, D�zce, Eski�ehir, Fransa,  GaziMagusa - KKTC, Hatay, Isparta, �stanbul,, �zmir, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, K�tahya, Mersin, Romanya, Samsun, Tekirda�, U�ak, Van, Yeni Zelanda, Yunanistan

Nilg�n KUM

6.11.2004 20:29:23

Edebiyat severler olarak sizin �nderli�inizde b�yle bir grubun olu�turulmas�nda verdi�iniz eme�e te�ekk�r ederim. �yi �al��malar, yeniden kutluyorum. Sayfa 3, No: 1

Asl� EGE

6.11.2004 20:40

Merhabalar. Birka� tane izledi�im edebiyat sitesi vard�. San�r�m bu grubumuz en fazla okuyaca��m, izleyece�im yeni yerimiz olacakt�r. Daha t�m yazil�nlar� okuyamad�m. San�r�m elimdeki kitab� erteleyip yeni yaz�lar�n�z okumaya �al��aca��m. Eme�i ge�en herkese te�ekk�r ederim. Sayfa 3, No: 2

NK / KK

8.11.2004 12:18

Merhaba,  �ok �z�r dileyerek tekrar yaz�yorum. Sizden ald���m her yan�t beni oradan oraya savuruyor. �lk a�k�md� ' yazmak ' ... Umurumda olmad� hi� kimse... ' Be�enmeyen y�rts�n ats�n dedim ' hep. Kuzguna yavrusu Anka g�r�n�r, bana �yle gelmezdi. 'Ah yine d�kt�rd�n derlerdi ', ' Bu insanlar deli mi ' derdim... ' Nesini be�endiler '... Ve kangren olmu� kalemimi atm��t�m bir kenara. �imdiyse, kafam�n i�inde yaz�lmam�� bir s�r� hik�ye, s�ylenmemi� onlarca dize var... Duygular�m� SiZ yo�urdunuz... Beni ne kadar cesaretlendirdi�inizi bilemezsiniz. Ne iyi etmi�im de bulmu�um sizi. Bana a�k�m� hat�rlatt���n�z i�in size sonsuz te�ekk�rlerimi bir kez daha, bir kez daha ve sonsuza dek iletmek istiyorum. Bu kez g�z�mden gelen ya�, ac�dan de�il... Belki de ilk kez, sevin�ten a�l�yorum... Sa� olun, var olun... SiZi seviyorum... Sonsuza kadar ayn� sahnede dansetmek dile�iyle... Sayfa 3, No: 3

HY

12.11.2004 05:24

�stemeyerek te olsa gruptan ayr�lmak zorunda kald�m. Sebebi de 1 Aral�k' tan itibaren askerde olaca��m i�indir. Askerden d�ner d�nmez, e�er siz de kabul ederseniz tekrar aran�zda olmay� cok isterim. B�ylesine e�itici ve dinlendirici grubu kaybetmek istemem. Ho��a kal�n. Sayfa 3, No: 4

Bahattin ASLAN

29.11.2004 23:25

�ye oldu�umdan bu yana ilk kez bu sabah i�imden gelen sese uyarak SiZedebiyat �be�imin iletisini a�t�m. ��tenlik, s�cakl�k ve taze enerji, dumura u�ram��, sersemlemi� beden a��mda �ylesine bir silkinmeye yol a�t� ki, sizden gelen iletilere bug�ne de�in bakma f�rsat� bulamay���ma bile k�zamad�m. Yumu�akl���n�z ve sevecenli�iniz beni kendi h��m�mdan bile korudu. Okuyamad���m i�in b�t�n iletiler silinmemi� olarak beni bekliyor okunmak i�in. G�nl�k ya�am�n debdebelerinden ba��m� ka��rd�k�a sizlerle olaca��m art�k. Sizler yol almay� s�rd�r�n, bir mola yerinde mutlaka kat�laca��m aran�za. ��ten sevgilerimle. Sayfa 3, No: 5

Tahsin B. ERDEM

27.12.2004 00:19

Bir vesileyle sitenizi de tan�m�� oldum, ellerinize, beyninize sa�l�k olsun. Sayg� ve basar� dileklerimle.. Sayfa 3, No: 6

Zeynep DURU

18.02.2005 11:29

( ... ) SiZedebiyat bir yahoo grubu d���nda bir aile �zelli�i ta��yor ��nk�... �yi �al��malar, Sayfa 3, No: 7

Fatih B�L�K

30.05.2005 12:15

�u d�nyada , �u ekonomik ve sosyal �artlarda edebiyat i�in bu ��rp�n��lar .......... Te�ekk�rler, Sayfa 3, No: 8

�ahin TORUN

23.06.2005 14:40

Sevgili SIZedebiyat gurubu Moderasyonu,  Yahoo guruplar� i�erisinde yapt���m ara�t�rmalar sonucunda gurubunuzla temasa ge�mi� ve nazik davetinize icabet ederek i�lemlerimi ba�latma a�amas�na gelmi� bulunuyorum. Bug�n itibariyle alm�� bulundu�um be� adet dosya ekli mesaj�n�zda da g�rd���m �zere olduk�a ciddi bir �al��ma i�erisindesiniz. �yelik Formundan, yazma, yaz��ma, yard�mla�ma, ileti�im vs..konular�n�n yer ald��� dosya ile, samimi a��klamalar�n�z�n yer ald��� imece dosyan�zda bunu g�steriyor. Bu anlamda bir�ok �yeye ve �ye olmas� gerekti�ini d���nd���m arkada�a  faydal� olaca��n�za inan�yorum. Fakat benim gurubunuza  dahil olmaktaki amac�m bu kadar detay� gerektirecek kadar boyutlu de�ildi. Sadece standart bir gurup ba�lant�s� i�erisinde yap�p edilenlerden haberdar olmak, yap�lan katk�lardan faydalanmak, katk�da bulunmak ve k�saca payla�abilmekti. Bu nedenle yinede arzu ederseniz hakk�mdaki her turlu bilgiyi de vermek �zere gurubunuzun bir �yesi olmak d���ncesindeyim... Enstit�n�z�, �al��malar�n�z� ve beklentilerinizi takdir edip alk��lamamak m�mk�n de�il... T�m SIZedebiyat Enstit�s� g�revlilerine selam ve sevgilerimle... Sayfa 3, No: 9

�zg�r G�NL�K

24.06.2005 10:50

Sevgili SiZedebiyat, �u g�nlerde s�z �statlar�n�n s���nacak liman�s�n�z.... S�ra bende...  Sayfa 3, No:10

�aziye ���EK

27.08.2005 12:30

Merhaba, sitenizi inceledim. �ok mutlu oldum. �ok g�zel bir �al��ma. y�llard�r arad���m bir �eydi. Herkesin eline sa�l�k. Y�re�ine sa�l�k.   Ben okumay� �ocuklu�umdan beri �ok severim. her g�n en az 5 saatimi ki�isel geli�ime okumaya ve yazmaya ay�r�r�m. Yazma konusunda �imdilik iyi oldu�umu s�yleyemem. Duygular�m� d���ncelerimi ya da yazmak istediklerimi tam olarak ka��da d�kemiyorum. Eksikliklerim �ok fazla. Bu anlamda sizin sitenizin bana �ok faydas� olacak. �ok �ok te�ekk�rler. Benim k���k bir denemem var. onu size g�nderiyorum. Bana fikirlerinizi yazarsan�z sevinirim. Daha �ncede yazd���m bir�ok �eylerim vard�. Ancak muhafaza etmedim. Hep �ok k�t� olduklar�n� d���nd�m. Oysa �imdi inan�yorum ki art�k bu konuda e�itim ve yard�m  alman�n zaman� geldi. �nce sizin sitenizde ba�layal�m bakal�m ��rencili�e  daha devam edece�iz nas�l olsa. Sayg�lar�mla,  Sayfa 3, No: 11

G�ksel KURU�AY

31.08.2005 01:54pm

Merhaba, sitenizi inceledim. �ok mutlu oldum. �ok g�zel bir �al��ma. y�llard�r arad���m bir �eydi. Herkesin eline sa�l�k. Y�re�ine sa�l�k. Ben Sel�m bir tavsiyem olacak na�izane sayfan�zda hareket eden o kadar �ok �ey var ki insanda biran �nce kapat�p rahatlama ihtiyac� hissettiriyor. Bu kadar �ok hareket eden nesneler genelde dikkat �ekmek isteyen amat�r ki�isel sayfalarda kullan�l�r. Bir de �ehir i�i dolmu�lar�n i�inde :) Ho��a kal�n,  Sayfa 3, No: 12

31.08.2005 15:32

Say�n G�ksel KURU�AY, Sayfan�zda derken hangi sayfay� anlatmak istedi�ini anlayamad�k. A��klayabilir misiniz o sayfa hangisi, l�tfen? "�ehir i�i dolmu� " benzetmenizi kabul etmemize, izledi�inizde, gezdi�inizde, okudu�unuzda anlay�p, kolayl�kla karar verebilece�iniz gibi i�eri�imiz izin vermiyor. " Amat�r ki�isel sayfalar " benzetmenizin ise ancak dikkat �ekmek isteyen ve amat�r ruha sahip olma anlamlar�n� kabul edebiliriz. Daha iyi bir web i�in zaten, yurduna ve anadiline a��k, maddiyat� tek ��z�m g�rmeyen, iyi �eyler i�in de bir �eyler yap�labilece�ine inanm��, bu konuda g�n�ll� olarak bir �eyler yapacak insanlar� s�rekli ar�yoruz. Hareket eden �KONLAR SiZlerin dikkatinizi �eksin ve �zerine t�klay�n, bak�n, size faydas� dokunsun diye konuldu. Ayr�ca s�rekli kullananlar i�in hepsinin ayr� bir yeri ve anlam� var. �al���rken, dola��rken rahat�a, elleriyle koymu� gibi bulsunlar diye d���n�ld�.  Amat�rce oldu�unu d���nm�yoruz; O halde katrilyonlara varan rekl�mlar, her �ey hareketsiz olurdu. Di�er bir deyi�le, �OK �NL� ve �OK Y�KL� b�t�eye sahip bir �ok d�nya firmas� AMAT�R. Ne g�zel o zaman... Bize de ne mutlu! Daha iyisi, en iyisi olmaz m�, o tart���l�r. Onun i�indir ki yard�m �a�r�m�z� hep g�ndemde tutuyoruz. Yard�mlar�n�z� bekliyoruz. Bu konuda elinizden gelen iyi bir �ey var ise l�tfen; T�rk�e i�in, Edebiyat i�in katk�lar�n�z� bekliyoruz. �lginize, bize yazman�za �ok sevindik. �ok te�ekk�r ederiz. �lginizin s�rekli olmas�n� dileriz. Esen kal�n�z. SiZedebiyat

Ayhan AKBA�

14.02.2006 12:18am

 Sevgili dostlar, �stanbul'da ya�aman�n harala g�relesine kendini fazlaca kapt�rm��l�ktan olsa gerek, SiZedebiyat' �n biraz okur pek yazmaz bir �yesiyim. Aran�zda bulunmam�n sorumlusu ve sebebi Alp �stad' �n yap�tlar�n�n lezzetini tada gelebilme, Selva Han�m' �n " Ankara Gar� "ndaki kuvvetli betimlemelerinin hazz�na varabilme, Mehmet �nver Bey'in g�r�l g�r�l yanan sobas�n�n s�cakl���n� - biraz da g�pta ederek - payla�abilme, ve �teki t�m dostlar�n yaz� ve yap�tlar�n� kayna��ndan okuyabilme ayr�cal���na sahip oldu�um i�in �ok mutluyum. �yi ki vars�n�z. Akl�n�za, y�re�inize, kaleminize sa�l�k...  Sayfa 3, No: 13

JUZZIE60

21.03.2006 02:56am

 B�yle bir site i�in te�ekk�rler. Sayfa 3, No: 14

Zeynep KURTES

05.04.2006 03:50am

Merhaba, T�rk�e' mize sahip ��kman�z mutluluk vericidir. Bu do�rultuda dikkate alaca��n�z� umarak,  ana sayfada "email " yerine " e-posta " yada "elektronik posta" terimlerini kullanman�z� �neriyorum. Not: ger�i "faks" ibaresine rastlamad�m ama bunun yerine de "belgege�er" kelimesini kullanmay� yayg�nla�t�rabilirsek hem yabanc� k�kenli bir s�zc�kten kurtulmu� oluruz hem de baz�lar�n�n bu s�zc�kte "ks" yerine "x" harfini kullanmalar�n� engellemi� oluruz.

�yi i� ��kar�yorsunuz. Tebrik ederim. Devam�n� dilerim. Sayg�lar�mla, Sayfa 3, No: 15

05.04.2006

Say�n KURTES, ilk sayfadaki simgenin yerine bir simge bulam�yoruz. O simgenin eki, proram �yle. Yard�m�z� sevinerek kab�l ederiz. 

G�khan ASLAN

17.09.2006 02:38am

 �yi i� ��kar�yorsunuz. Tebrik ederim. Devam�n� dilerim. Sayg�lar�mla, Sayfa 3, No: 16

H.�

27.04.2007 02:35pm

 Ger�ekten �ok yararl�, �ok doyurucu, �ok anlaml� giri�imlere �nc�l�k ediyorsunuz. Yapt�klar�n�zla ne kadar gururlansan�z az. En i�ten
kutlamalar�m� bu vesileyle sunar�m. Sayg�lar�mla, Sayfa 3, No: 17

Kaan KARAKU�

28.01.2009 11:24 pm

Her �ey bir yana, grubunuza kat�lm�� olmaktan �ok memnunum. Hi� tahmin etmezdim ki sizinki gibi �ye say�s� bu kadar �ok ve �retken bir grup, �stelik bunca y�l�n sonunda, ilk g�nk� heveslerini kaybetmeden ve ��enmeden �yelerinin yap�tlar�yla tek tek ilgilensin, yap�c� ele�tirilerde bulunsun, �abalas�n. Sizi t�m i�tenli�imle tebrik ederim, iyi ki vars�n�z. Sayg�lar�mla,  Sayfa 3, No: 18

                           

Bir Onceki Yap�t Konuk Defteri Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Sayfa