wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Mehmet AYDIN

ANADOLU' nun O�LU

 MEHMET BEY ANLATIYOR...

88 y�l ya�am��l��a imza att���m �u g�nlerde biraz kendimi anlatarak tan��mak isterim:

E��T�MC� YANIM

Bu konuda bir�ok e�ilimim vard�r. E�itimin her a�amas�ndan elli bini a�k�n ��rencim oldu. Hi�biri beni yads�mad�. Onlara; ba�ta yurt sevgisini, �zde�mi� T�rk�e bilincini, d�r�stl�k ve dik duru�u, meslek a�k�n�, kitap tutkunlu�u ve dayan��ma ruhunu a��lad�m. E�itim ve ��retimi birbirine kar��t�rmad�m. E�itimi daha �st�n tuttum.

Derslerimde; takrir ve dikte yerine metne dayanmay� temel ald�m. Odak noktas� olarak; okulu, ��retmeni, ve izlenceyi de�il ��renciyi ye�ledim.

Disiplin anlay���mda; zora tehdide ve bask�ya ba�vurma yerine sevgiye, anlay��a, k�lt�rel doyuma ve g�vene y�neldim. �nsan ili�kilerimde; incelik, sevgi - sayg�, d�r�stl�k, dostluk ve g�venilirli�i �n planda tuttum.

Etik ( ahl�k ) anlay���mda; t�resel, dinsel, kuralsal ahl�k�n �st�nde kabul etti�im insanl�k de�erlerini i�eren insani ahl�k� �z�mledim.

YA�ANTIMA A�T KES�TLER

Osmanl� devleti, b�y�k dedemin 45 d�n�ml�k subasar tarlas�n� Kara�ay �erkezleri' ne istiml�k bedelsiz �zg�lemi�. Annemin �len babas�n�n mal varl��� Eytam ( yetimler ) Bankas�' na yat�r�lm��. Belgeler yitti�i i�in para devlete kalm��. D�rt tarlam�z zilyetlik dolay�s�yla a�alar�n eline ge�mi�. Be� ya��ndayken bir a�an�n kasabaya yak�n tarlas�nda ortak bostan bek�ili�i yapt�m. Alt� ya��mdayken annemle okula gittimse de ya��m k���k oldu�u i�in okula almad�lar. 1930' da ilkokula girdim.��retmenim beni G�listan adl� bir k�zla ayn� s�raya oturttu. Sonradan onun altm�� ya��nda bir adamla evlendirildi�i i�in �ok �z�ld�m. Okumay� erken ya�larda s�kt�m.

Okulda her resm� bayramda bana manzume okuturlard�. �lkoukuldan sonra bir iki y�l bir �st okula gidemedim. Afyonkarahisar' da bir yurtta kal�rken, yurdun b�t�n hizmetlerini ben y�r�t�yordum. Lise bitirme ve olgunluk s�navlar�n� pekiyi ile bitirdim. Ankara Hukuk Fak�ltesi' ne ba�vurup s�nav� kazand�msa da sa�l�k muayenesini kazanamad�m. B�ylece durumumu Maarif Cemiyeti Ba�kan� Fatma Memik' e anlat�nca, o da beni �stanbul' daki Kad�rga Yurdu' na ald�rd�.

�stanbul �niversitesi T�rk Dili ve Edebiyat� B�l�m�' ne girdim. Yurtta bana ��kan yeme�i �� yoksul arkada��mla payla�t�m.

Fak�lteyi bitirince, T�rk Bayra��' n�n dalgaland��� her yerde g�rev istedim. Kayseri Pazar�ren, Kars C�lavuz, Erzurum Pulur K�y Enstit�leri' nde hizmet verdim. Arkadan, Bursa, Konya Sel�uk ve Ankara Gazi E�itim Enstit�leri' nde �al��t�m. Bu arada, bir y�l Paris' e, �� y�l da Belgrad �niversi' ne g�revli olarak g�nderildim. Paris' te iken bir gece sabaha de�in, Abidin ve G�zin Dino �iftinin daveti �zerine N�z�m Hikmet ile hep birlikte Dinolar�n evinde s�yle�tik. 

Belgrad' da iken elektri�in, sporun �nemini ilgililere bildirdim. T�rkiye aleyhindeki bir filmi g�sterimden kald�rtt�m.

Belgrad' dan mezun olan Darko adl� ��rencim, Ankara' da Yugoslavya B�y�kel�isi oldu ve bana, " ��retmenim, el�ili�imizi ayaklar�n�z�n �n�ne seriyorum " dedi. Bundan �ok duyguland�m.

Bilkent �niversitesi' nde on �� bu�uk y�l �al��t�m. Oradayken, K�br�s, Irak, Bulgaristan, Bosna Hersekve K�rg�zistan' a g�nderildim.

���RDE ARADIKLARIM �UNLARDIR:

�iire sayg�dan dolay�, �iir tan�mlanamaz diye bir anlay�� vard�r. Oysa, her varl�k ve kavram�n tan�mlar� yap�labilir olarak d���n�r�m.

Bana g�r �iirin tan�m� ��yledir: �iir, ussal ve sessel bir co�kudur. �iirin �z�ndeki odak noktas�nda yer alan devinimi yakalamakt�r. S�zc�k, imge ve duyarl�l���n estetik olarak bi�imlendirilmesi olgusudur.

�iirimin kaynaklar� �ok geni� ve yayg�nd�r. Ba�ta, ya�am ve ya�ant� olmak �zere kitaplar, t�rk�ler, s�ylenceler, masallar, s�yle�iler ve kentler �iirlerimin konular�n� ve izleklerini olu�turur.

�iirde, bi�im ve i�erik b�t�nl���n� sa�lamak isterim. Evrensel ili�kilerin bilimi olan diyalektizmi g�z �n�nde tutar�m. Dil, anlat�m yo�unlu�u ve estetik kurgu ile sa�lanan �iir sesi ve �iir ger�ekli�ine a��rl�k veririm. D�nya g�r��� ve evrenselli�i dikkate al�r�m. Hep, ben - merkezci �iirden ka��n�r�m.

A��r�l��a ka�an �st - dilli ( soyutlamal� ) ve salt dile dayal� �te - dilli �iiri yumu�atmaya �al���r�m. �iirde hem s�zc�klerin hem de dizelerin ba��nt�lar�n� arar�m.

�iirde kapal�l���, �z�n yo�unlu�u olarak kabul ederim. Dilde olumlu yal�nl��� �ng�r�r�m.

Ayr�mlar�n ( farklar�n ) dayatt��� dramatik gerilimle, �ok boyutlu duyumlara yer veririm. Haz�r do�rulardan, ye�inlikle ka��n�r�m.

Toplumsal duyarl�l�kla, devrimci duyarl�l�klar�, Anadolu duyarl���n�, tinsel ve �iirsel duyarl�klar� yans�tmaya �al���r�m.

�nsan� ve nisanlar� s�rekli olarak gelece�e ta��may� �ng�r�r�m.

Her s�n�ftan, her cinsten, her meslekten insana dost�a yakla��rken; zorba, ��karc�, bencil, d�zenci, d�nek, s�m�rgen, ve yalanc� insanlarla y�ld�z�m asla bar��maz.

���R ALANINDA �UNLARA KAR�IYIM:

1- Tekli - �iir ( �iiri tel dizeye dayamak ya da dizeleri ba��ms�z olarak yap�land�rmak ),  

2- Bir - �rnek ( �zde� yap�daki, tek boyutlu �iirleri �ne ��karmak ),

3- �nsans�z �iirlerle yetinmek,

4- Boyal� ya da kozmetik �iirleri �ne dayatmak ( imge, simge ve anlat�m eklektizmine yer vermek )

5- �z� t�m�yle d��layan, salt yap�ya a��rl�k veren sentetik �iire, kopkoyu bi�im diline,

6- Sesten yoksun �iire; oysa; tonlama, vurgu, s�z ba��nt�lar�na, i� uyak ve �a�r���mlara b�y�k a��rl�k vermek gerekir.

7- S���nmac� �iire; a) Anneye, b) Mistisizme, c) Do�aya, d) Dincili�e, e) A��r� �deolojiye Sekreterli�e

8- �okyanl�c� �iire; yap� ve �z bak�m�ndan �ok yanl� �iire,

9- �ifresel �iire; kapal�l��� u� noktaya g�t�ren �iire ( Ses Dergisi �iirlerinde oldu�u gibi )

10 - Liberalizm ve kitap rant� u�runa, T�rk�eyi zedeleyen ve arka plana iten �iirlere,

11 - Yeniyetmelerin olu�turdu�u, salt t�retilmi�, s�zc�klerden kurulu ko�uklar� olan d�r�t�� �iire, ( sadece t�retme s�zc�kleri yan yana getirerek i�eriksiz �retme tekni�i, bi�imi, bi�emi ),

12- Bi�im ayr�m� ve �z yap�lanmalar� yerine, s�zc�k ele�tirmenli�ini dayatanlara,

13- S�zc�klerin bizde yaratt��� g�r�nt�ler olan imgenin, feti�ik ve mekanik duruma getirilmesine hep kar�� olmu�umdur.

Sayg�lar�mla,

 

 

  :  Mehmet AYDIN, Ankara, Nisan 2011,                                                       Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t