wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

Telif Hakk� sahibi: Ay�enur YAZICI

G�LERKEN D���NENLER

Bir Yabanc�n�n " MA " ��kmaz�

 

Ben dersimi ald�m! T�rk�e ��renmeye �al��an bir yabanc�ya yard�m etmeye kesinlikle yeltenmeyece�im. Kafam kar��t�, bildi�im de�erleri yeniden sorgulad�m ve  " ��nk� " diye ba�layan c�mleler kuramaz oldum kar��s�nda! ..

Bildi�imiz gibi, " ma " , " me " vurgulu eklerini, fiilden isim veya s�fat t�retirken kullan�r�z. Bir de, olumsuzluk ifade eden    " ma " lar�m�z, " me " lerimiz var!

" Kullanma " , " y�zme " , " inceleme " , " alg�lama " derken biz, T�rk olarak ikisini birbirine kar��t�rmay�z; ama bir yabanc�n�n akl�n� kar��t�rmak i�in bu " ma " lar yeterince bulan�km��!

K�zca��z, " KullanMA " K�lavuzu " nu, kullan�lmamas� gerekenler olarak alg�layabiliyor. Yahu diyorum, bu " ma " ba�ka... Dan���lmas� gereken yerin ad� " dan��MA", ama yine de dan���yorlarm��!..

Taraflar�n ortak fikirlerde bulu�mas�na " anla�MA" diyoruz. Yabanc� arkada��ma g�re uzla�� arkas�nda uzla�ma var gibiymi�. Anla�MA diyoruz, ama anla��yorlar, diyor.

Soru�turMA, bilgi toplama, tetkik, tahkik demek. " Ma " ile bitti�inden mi bir t�rl� soru�turMA bitemiyor, diyor!..

Ara�t�rMA derken acaba, sonuca ula��lmamas� gerekti�i ba�tan belli mi?

Dayan��MAn�n, " ortak ��karlarla birbirine ba�lan�lmas� " d���nda bir manas� m� var yoksa?

Evlilik birli�ine son verme karar�na  " bo�anMA " diyorsak, insanlar ak�llar�n� ba�lar�na dev�irsinler diye mi sonu " MA "  ile bitiyor, yoksa bir t�rl� bo�anamas�nlar diye mi?

K�zca��z� �a��rtan bir ba�ka " ma " da dondurMA!.. Bu tatl�n�n isminden, so�utmadan yenmesi gerekti�ini anl�yormu�!..

T�pk� annemin �zene bezene patl�canlar� dizdi�i oturtMAn�n oturtmamak gerektirdi�ini d���nd�rd��� gibi..

Siz siz olun, yabanc�lara T�rk�e ��retme konusunu hocalara b�rak�n.

Sonu�ta dilinizin olumsuzluk ve ikilem �st�ne kurulu oldu�unu sanabilir ve �lkedeki t�m karamsarl��� buna y�klemeye kalkabilirsiniz.

UtanMA, s�k�lMA, inanMA, g�venME...fasa fiso...     

:  Ay�enur YAZICI, �stanbul, 2002                                                               Di�er bir  K��e Yaz�s�... "   i�in 

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t