wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

Telif Hakk� sahibi: Ay�enur YAZICI

G�LERKEN D���NENLER

Sat�l�k Sevgiler G�n�

 

Haydi bakal�m... Her �ey haz�r! Vitrinler, k�rm�z� kurdeleler, kalp �eklinde dekorlar i�inizi ve g�sterebileceklerinizi g�c�klamak i�in kurguland�lar. S�ra � en � olan� g�sterebilecek ( ! ) bulu�unuzda. Onu  ne kadar sevdi�inizi  tek bir g�ne s��d�rarak g�sterebilme maharetinizi bir �ova d�n��t�rebilmeniz i�in t�m ticari i�lemler tamam...

Giysi firmalar�, kozmetik sekt�r�, �i�ek�iler, pastaneler,restoranlar kucaklar�n� a�m��; c�zdan�n�z� ne kadar a�arsan�z sevginizi o kadar ispat edebilece�inizi ortak bir kurt masal� �ark�s� i�inde anlat�yorlar.

Ge�en hafta kar�s�na etti�i eziyetleri, ( �yle olmas� empoze edildi�i i�in ) ona  bir g�l g�t�rerek hi� olmam�� farz edilebilece�ine inanan adam i�te bu g�n�n kurban�.

Erkek arkada��n�n ard�ndan, ge�en gece � s�r�ns�n, k�ymetimi bilir � diyen kad�n da 14 �ubatta ( �yle olmas� gerekti�i pompaland���ndan ) lalettayin bir parf�m al�p avucuna tutu�turacak...

Maskeler tak�l�p mum �����nda yemek yenilirken, ruhlar ba�ka diller ba�ka konu�acak ve bunun ad� sevgililer g�n� olacak.

Kendinizi de , bu g�n i�in �zel bir s�r� mal haz�rlayanlar� da kand�rmay�n. Laf�n yerine, kalbin kalbe s�z� i�in de y�l�n bir g�n�n� se�ecek kadar bencil olamazs�n�z de�il mi?

Her ne kadar medeniyet  insanlara daha evlenirken imzalamalar� i�in mal s�zle�meleri sunsa da ; bo�and�klar�nda sevgiyle de�il kavgayla ge�en g�nlerin cezas� olarak madde a��rl�kl� hukuksal yapt�r�mlar aransa da sevginin kilo fiyat� yoktur! Her ne kadar gelen �a� � sevgi � ad� alt�nda s�k��t�r�lm�� maddesel yap��kanl�klar sunsa da size, anneannenizin dedenize kahve pi�irirken sordu�u soruya � bey � kelimesini ekledi�ini hat�rlay�n ve g�c�n� nerden ald���n� sorgulay�n sevginin..

Biten g�nlerin ard�ndan � geri istenen ve sorgulanan � maddeler varsa , ticari sevgililer g�n�n� b�rak�n o kutlas�n. ��nk� hi�bir ya�anm��l�k sevgi i�erdi�inde pi�manl�k i�ermez.!

Siz siz olun �nce incinmi�likleri de�il , kazanm��l�klar� d���n�n.

� Inter se mortales mutua viviunt

Et quasi oursores vitae lampada tradunt � diyor Lucretius...

�nsanlar ya�atarak ya�ar birbirini ve hayat me�alesini birbirine devreder ko�ucular gibi.

Bayra��n�za ihanet etmemek i�in... �nsanl�k ad�na..

Sevgililer g�n�n�z ve sevginiz kutlu olsun...

:  Ay�enur YAZICI, �stanbul, �ubat 2004                                                               Di�er bir  K��e Yaz�s�... "   i�in 

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t