wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... II

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

" Seni Seviyorum " ,

insanl�k boyunca, insanlara ait iki kelimedir. Kimi zaman �ok zor, kimi zaman kolayca s�ylendi. Kimi zaman, s�ylenmedi�i i�in bir �eyler y�k�ld�. Olas�d�r, k�smet dendi. Hay�r, k�smet de�il! Tamamen elimizde. �nsanca her �eyi, her zaman, her yerde sevebiliriz. Ayn� anda b�t�n sevgilerle sevmek de olas�d�r. �ekinecek hi� bir �ey yok. Sevmek canl�ya verilen ya�amsal arma�anlardan birisidir. Konu�amayan canl�lar�n birbirlerine �e�itli ileti�im yollar�n� kullanarak en k���k f�rsatta bile belli etti�i sevgi, sadece �NSAN taraf�ndan uyumlu, s�ylenmesi �ok ho� iki � s � ile dile getirilebilir:� Seni Seviyorum � ...

�nsano�luysa, eline ge�en  �ok say�daki f�rsat� de�erlendirmeyi d���nmez bile. L�tfen, �ekinmeyin. Hemen ba�lay�n; nedensiz ba�lay�n! Do�ruca diyemiyorsan�z dolayl� deyin. Deyin ki:

Nokta nokta bey, nokta nokta Han�m, Ali, Ay�e, �ey galiba bir �ey var; seni seviyorum. Apartman y�neticisi Bencil Bey, Kap�c�m �ahsiyet; �e�it �e�it �irkin huylar�na kar��n, seni seviyorum... Orta��m Co�kun; bana att���n kaz�klara kar��n, seni seviyorum... �� arkada��m Sevgi, bana kar�� da olsalar herkesi severim; seni de seviyorum...�  Durmay�n, devam edin; � Kar�m, o�lum, k�z�m, karde�im, kom�um, mahalle bakkal�m, kar��dan gelen s�r�c�, yolda y�r�yen insanlar, ma�azadakiler; � burada hayk�r�n - Sizi seviyorum ��nk� ne olursa olsun, benim de sizin sevginize ihtiyac�m var!

�zmir y�resinin � Bel�y� bal yapar � deyi�i �ok ho�tur; belki, bu iki kelime de bir�ok �eyi olumluya �evirebilir. Hepinizi bal yapmaya �a��r�yorum. Bal yapal�m. Bal tutan parma��n� yalayacak  ya hani! Bakars�n�z, sevgi de bula�abilir�

Hepinizi seviyorum.

�nsan Olman�n Lezzeti... III� te g�r��ene dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, size yol veren bir ta��t�n s�r�c�s�ne y�rekten bir te�ekk�rle kar��l�k verdiniz? 

:  Alp ARPAD, Ankara, 07 A�ustos 2002, 22:40                                                                                           Di�er bir  �OL... "   i�in 

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t