wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXXVI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

ZATEN BELL�

Arthur Schopenhauer� �n bir deyi�i dikkatlerimizden ka�maktad�r: B�t�n ger�ekler �� ad�mda gelirler: �nce alay edilir... Sonra �iddetle kar�� ��k�l�r... Son olarak,  zaten belli olan bir �ey denir ve kabul edilir�

Bu �nemli �zdeyi�i, bir�ok kez olumlu ve olumsuz y�nden ele ald�m. Nedendir ak�l almaz ama ilk iki basamak, iyi bir i� yaparken de hep kar��n�za ��kacakt�r. Say�s�z �rnekleri vard�r. ��te bu y�zden olumlu oldu�unda i�i y�klenenin i�i ger�ekten zor ama ba�arman�n e�siz tad� dama��na yay�ld���nda olumsuzluklar� hat�rlamayacakt�r bile�

Olumlu yanda, ancak olumsuzlar i�in bir olumsuzluk s�z konusu olabilir!

Olumsuzlu�aysa sanki daha uygun bu deyi�; aymazl��� anlat�r gibi! ��te o zaman i�imiz i�! Cehaletin bir ba�ka s�r�m� say�labilecek aymazl���n en k�t� yan� cahil olmad���n� sanan baz� ki�ilerde de bulunmas�d�r!

Bu ki�iler, y�llar y�l� b�t�n bildiklerinize kar��n sizi bir �ey bilmiyor sanabilir. Bunun do�al uzant�s� olarak kendisinin bildi�ini sanmas�d�r. Asl�nda bu bir �eli�kidir; bir �ey bilmedi�inizi varsayan kar��s�ndakini de kendisi gibi sanmaktad�r ama s�z konusu kendisi olunca aymazl���n di�i pen�esinden kurtulamayaca�� i�in kendisine de ayn� yaftay� kondurup bir �ey bilmeyen olmaz! Zalimin ac�mas�zl���yla vurur da vurur. Nereye kadar? Bu noktay� Frederic Douglas belirlemi�tir: Zalimin s�n�rlar�n�, zulmettiklerinin dayanma g�c� belirler!

Aymaz� �n iyi bir �ey yapabilmesi olas� de�ildir ��nk� " iyi " diye bildi�i, kendi bildikleriyle s�n�rl�d�r. �leriye, yani �n�ndekine s�n�r koyan bir ki�inin basit mant�kta bile ilerlemesi de m�mk�n de�ildir ama yine de " iyi " yaln�zca ileridedir! Burada bu nokta " iyi " nin g�c�n� bir kez daha vurgular. Douglas� �n �izgilerini asl�nda �ok net �izdi�i ��ta ne kadar a�a��daysa, aymaz�n ayaca�� zaman da o kadar yak�nd�r. �o�u zaman bunu ne aymaz bilir ne de aymazlarla ayn� havay� soluyanlar�

Bazen bizlere de basiret ba�lanmas� denen bir aymazl�k gelir ama bu ge�ici, anl�kt�r. Bu y�zden bizler k�t�yle ili�ki kuramay�z ama yine de anda da olsa kendimize zarar getirebiliriz ��nk� basiret ba�land���nda kontrol gider, iyi d���nemez h�le geliriz. Ger�ekler sisin arkas�nda kal�r.   

Bir de Arthur Schopenhauer� �n, � Ger�ekler � dedi�inin ne oldu�unu anlayabilsem!..

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXVII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; � Beni hi� aldatmayacak evcil bir dost almak istesem bu ne olurdu � diye d���nd�n�z?

:  Alp ARPAD, Ankara, 17 Ocak 2004, 02:14                                                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t