wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXVII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

YAKALA

�nsan�n hayat�nda her ya�a bir kez sahip olmas� ne ac�!

H�lbuki zaman hemen d�n�p iki ya� geriye gitmeli; bir ald���n bir de kald���n ya�� Bir ya� ge�ince o ge�en bir ya�� ge�mi� b�t�n ya�lara ekleyeceksiniz. Durup d���neceksiniz: hatalar�n�z�, yanl��lar�n�z� geriye d�n�p d�zelterek ya�ayacaks�n�z; �zellikle ka��rd�klar�n�z�!

Hi�bir �eye pi�man olmay�n ama ka��rd�klar�n�z var ya! ��te onlar sizi deliye d�nd�rs�n. �leriye gidemezsiniz; geriye de� Ahlay�nca hi�bir �ey d�zelmeyecek? Vahlay�nca ka��rd�klar�n�z� elde etme olana��n�z da s�f�r? Bunlar� zaman�nda fark etseydiniz ya! O zaman da bu insanca olmazd� de�il mi?

Bir ��z�m buldum. Kesin olmayabilir. An� dondurmaya �al���n! Bu da an� tekrar ya�aman�za yetmiyor ama ne yapal�m! Ne yapmal�s�n�z diye d���n�rken yine insan �zellikleriniz �n plana ��k�yor. Ka��rmal�s�n�z ki �z�lesiniz; �z�lesiniz ki ka��rd���n�z� anlayas�n�z! �lerledik�e o de�eri zaman�nda fark edemedi�iniz i�in tekrar �z�lesiniz. �z�lmenizi istemiyorum ama! Ya�aman�z� istiyorum. Ka��rman�z� istemiyorum�

" Ka��rd�ysam ka��rd�m! Aman sen de� " diyemiyorsunuz. Ka��rmamak esas diyorsunuz hatta ka��rd���n�z o ana d�nmek esas�n�z! Bundan sonra ne yapmal�s�n�z ka��rmamak i�in? Akl�n�z� m� kullanmal�s�n�z? Hay�r! O zaman bir�ok �eyden vazge�ebilirsiniz! Bunu istemezsiniz; insan dedi�iniz b�yle yapmaz ki! Sezmeli ve anlamal�s�n�z! Nas�l? Olaylar ve insanlar sezdirmeliler size! Az�c�k tolerans sahibi olsalar k�yamet mi kopar? Biraz sizden yana olsalar? Kendileri i�in! Ho�g�r� her �eyi ��zer asl�nda� ama onlar da insan de�il mi?

Bundan sonrakiler de ka��rd�klar�n�z kadar �nemli olmayabilir. Siz, ka��rd�klar�n�z� geri istiyorsunuz! Ge�mi�iniz de d�hil her y�l� en az iki kere ya�amak�

Aran�zdaki mal�mlar� duyuyorum. Siz de onlar gibi, � Olmaz �yle �ey! Zaman h�zla ak�p ge�ecek. B�t�n bu pi�manl�klar olacak� Kesin olmal�� Olmayabilir de ama  o zaman da ya�am�n hi�bir yerinde �mit olmaz � diyorsan�z� Eh o zaman� bendeniz, bu garip kulunuz, n�psam size yaranam�yorum�

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXVIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, her sabah erkenden uyand���n�zda kar��n�zda masallardaki kadar p�r�zs�z bir do�a manzaras� g�rmek istedi�inizi d���nd�n�z?

:  Alp ARPAD, Ankara, 24 Ocak 2004 Cumartesi, 01:28                                                    Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t