wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

AʞlI ʞAɹIIʞ

D��k�n de�il, �i�kin de�il, otuzunu a�k�n de�il; biraz pi�man, epey �a�k�nd�. Dayanamad�m �evirdim:

� Oturun, bir �ay i�elim. Nedir bu h�l?

� A�abey sormay�n! Epey u�ra�t�m ama �nce di�leri sarartt�m. Sonra b�rakt�m sa�lar� nereye y�nlenirse! Bazen s�ska bazen lepiska� Sakal�m�n daima kirli kalmas�na �zen g�sterdim. Kulaklar, ense, burun, ka�, s�per bak�ms�z. �tinayla pantolonu �t�s�z ve kirli, ayakkab�m� partal b�rakt�m. Kendimi bile y�pratt�m. G�mlek de ben b�t�n� gibi y�rt�k ve p�rt�k kald� yani nas�l anlatsam Pejm�rde yan�mda S�r kal�rd�!

� Peki ni�in?

� Dizide �yleydi a�abey!

� Dizi? �

� Lang�r ve lungur davrand�m; yuvarlan�rken �ok ses ��ks�n diye! Yap�lmayacak ne varsa hepsini mega yapt�m! A�z�m� yamulttum konu�urken. Homurdand�m ki dediklerim anla��lmas�n diye! Yerlere t�k�rd�m. Burnumu elimle sildim.

� Niye b�t�n bunlar?

� �b�r diziden!

� �b�r dizi? ...

� �nsanlara bu diye hitap ettim. K���msedim. K�frettim. Haddimi ekstra lar� olarak a�t�m. Bo� ba�ak gibi �at�lardan a�a�� davudi konu�tum. Ac�l� insanlar�n ac�s�na ac� katt�m. 1. Uluslararas� Geleneksel S�n�rs�z Nadanl�k yar��mas�nda y�l�n kral� olarak ta� giydim. Her y�ne sayg�s�zl�k �zerine mast�r verdim. Ne yaparsam yapay�m olmad�, olmad�, olmad��

� Olmayan nedir?

� B�t�n bunlar� kara dizilerden ve yeni filmlerden ��rendim. En g�zel kad�nla, di�er kad�nlarla, �ok iyi yerlerde birlikte oluyorlard�... Ger�ek hayatta kad�nlar benle birlikte olmad� a�abey! �hh�... Olmad�, olmad�, olmad�...     

� K�lt�rl� birine benziyorsunuz ama... ?

� Sekiz �niversite bitirdim. ��sizim!

� Dizilerde oynasan�z� 

S�z�m� tamamlamama f�rsat vermeden b���rerek ko�up uzakla�t�. S�yledikleri kula��ma yap��m��t�: Olmad�, olmad�, olmad�� 

***

Var m� b�yle bir �yk� yahu? Olur mu b�yle �yk�? Olmad�, olmad�, olmad��

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, eski otomobil renklerinin ve �ekillerinin yenilerle kar��la�t�r�ld���nda hem �ok daha fazla ve canl� hem de �ok daha g�zel ve estetik oldu�unu d���nd�n�z?  

AʞlI ʞAɹIIʞ: AKLI KARI�IK

 

 

: Alp ARPAD, Ankara, 31 Ocak 2004, 01:28                                                                               Di�er bir  �OL... "   i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t