wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXIX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 DERE

K�rklareli t�rk�s�d�r: Dere geliyor dere / Kumunu sere sere / Al beni g�t�r dere / Y�rin oldu�u yere...

Y�r gelmiyor ki dereden rica ediyor kahraman�m�z! Dere oraya akar m� akmaz m� �nemli de�il; dereyi dert orta�� bildi ya ondan medet umuyor! Dere y�n de�i�tirecek... kendisini de suyun �st�nde tutacak... hop, y�rin oldu�u yere b�rakacak... ��te bunu ancak bir ���k d���nebilir zaten! ��te a�k, bunun i�in g�zeldir zaten!

���k olmadan �nce gidip o derenin kenar�nda uyumak istiyorum. Bir ilkyaz g�n� olsun. Afrodizyak kokulu taze bahar, ay�lt�c� limon kokulu ferahl���n� esirgemekten hen�z vazge�mi� olmas�n. Terbiye edilmi� Red Kit gibi a�z�mda otla, yakadaki bir a�aca yaslanay�m. Y�z�mde kayg�s�z bir g�l�mseme olsun. Onu derenin berrak mavi suyuna, ��r�lt�s�yla bana yorumlad��� m�zi�ine kar��l�k olarak sunay�m. Salisede trilyonlarca oksijen dolu su damlas� dertlerimi benden als�n, engin denizlerdeki bal�klara dedikodu malzemesi olarak ta��s�n. Onlar�n da can� s�k�lmas�n. Yeni gelen damlalar �teki da�dan ald�klar� yepyeni oksijeni bana b�raks�nlar. Daha yenileri, sonradan yaz�p size okutmam i�in uzaklardan yeni yeni �yk�lerin k�r�nt�s�n� getirsinler. Ben hangisinin kar hangisinin ya�mur hangisinin kaynak damlas� oldu�unu belirlemeye �al���rken uyuyup kalay�m. Planl� k�t�l�k bilmeyen hayvanlar, uyurken beni korur...

Zaten �ok d�zg�nd� derenin kenarlar� ama uyand���mda her iki yakada f�s�lt�yla konu�an temiz giyimli ���klar, kitab�n� okuyan ���k adaylar�, demini almaya �al��an orta ya�l� �iftler g�rmek isterim. Evcilleri yanlar�nda insanlar� dere boyunca y�r�rken seyretmek ne ho� olurdu. N� model bulamam�� pastoral mimikli ressamlar, kanatl� ku� g�zlemcileri, bo� gezen bulut avc�lar�; �al��kanl�kta a�ustos b�cekleriyle yar��s�n. Do�adan ve dereden tek gelen senfoniye kulak kesilmi� �evre sakinlerim olsun hepsi... 

Dere, kenar�ndaki a�a�lar, yapraklar�n f�s�lt�lar�, deredeki ta��n �ark�s�, r�zg�r�n ninnisi, ku�lar�n s�ylentileri, b�ceklerin �ekemezlikleri, yery�z�n� merak eden bal�klar, ak�am� kollayan kurba�alar, bol oksijenin her �eyi bo� verdirip beni uykuya zorlay��� ve dere kenar� d��lerim...          

���k olmay� sonra d���n�r�z; o benim i�im. �nce �u dereyi bir bulay�m!

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXX' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, G�ne� Tav�anlar� Oyunu oynad�n�z?

 

G�ne� Tav�anlar� Oyunu: Ayna yans�mas�n� yakalamaya yar��an �ocuklar�n oynad��� oyun.

 

:  Alp ARPAD, Ankara, 07 �ubat 2004, 02:17                                                  Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t