wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XLVI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

D�T D�T...

 

S�nnet oluyorum. Komik f�rlad� ortaya. A�z�nda ger�ek bir d�d�kle ba�lad� konu�maya. S�zc�kleri d�d�k s�yl�yor. Durumu d�d�k �iziyor; komedi, trajedi, dram; tramvay, otob�s, dolmu�, vapur; m�sl�man, hristiyan, Musevi, g�vur; hepsi d�d�kle anlat�l�yor. Ola�an�st� bir g�steri oldu�unu y�llar sonra gittik�e azalan mizah eksikli�i kar��s�nda anlad�m. Olmaz gibi geliyordu bana ama oldu! 

Gazete haberine g�re, trafik k�lt�r�n� belirleme ara�t�rmas�nda bin iki y�z k�rk alt� dene�e ba�vurduklar�nda g�rm��ler ki s�zle ve g�zle s�ylemek yerine haberle�mede korna ve sellekt�r kullan�yormu�uz!.. 

Herh�lde ��yle olmal�: 

�ki k�sa d�t d�t: sel�mla�ma

Bir k�sa bir uzun d�t d�t: Ho��a kal

�ok mutluyum: D�t d�r� d�t d�t, d�t d�t d�t

Seni seviyorum: Sevginin �iddetine g�re ��mar�k ��mar�k d�t� d�t� d�t�

Dikkatli ol herif: Dat� dat�

Allah bel�n� versin kad�n: Buna da dari dari �eklinde haval� korna gerekli herh�lde!

Kar��daki �of�re k�sa not: d�� d�.. d�d�m d�� d��

 

Bunlar konu ba�l�klar�! Gerisini siz benden daha iyi bilirsiniz�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXXIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; yeteneklerinizi s�nad�n�z?

 

 

 i�aret eder arka demirleri. Ay�e demirlere basar, ayakta durur, Oktay' a tutunur ve bir s�re �yle giderler.

:  Alp ARPAD, �zmir, 10 Nisan 2004 Cumartesi, 01:38                                                          Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t