wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... LXXVII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

SOKAKTA

Sokak �alg�c�lar�n� bir saniye de dinleseniz bir kuru� olsun b�rak�n l�tfen... 

B�rakt���n�z kuru� size birden �ok �ey olarak d�necektir: Zamanla dilencili�i �nleyece�ine inan�yorum. Eme�e g�sterdi�iniz sayg� zamanla di�er y�r�yenlere �rnek olabilir. Kat�lar yumu�ayabilir. D���ncesizler, d���nmeye ba�layabilirler. �alg�c� �evresini temiz tutarak temizli�e �rnek olabilir. G�r�lt� azal�r. Sessizlik �o�al�r. Buna paralel olarak ba��rarak konu�mak azalabilir. Estetik �nce sokaklar� sarabilir oradan apartmanlara, oradan �ehre bula�abilir� 

Hi� belli olmaz, bir s�per sanat�� yaratabilirsiniz. �uras� muhakkak ki a��r�, u�, s�ra d��� olmad�k�a o sokakta, o �alg�c� olan�n�, kendisini soka�a c�mert�e sunuyor�  

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... XC' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; kaybetti�iniz bir �eyi buldu�unuzda, buldu�unuzdan �ok ortada k�t� bir niyetin s�z konusu olmad���na sevindiniz?

       : Alp ARPAD, �zmir, 17 Nisan 2004 Cumartesi, 02:24                                                                                Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t