wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XC

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

EDEB�YAT KOKULARI

 

Edebiyat�m�z�n As�l Eksi�i  ba�l�kl� yaz�s�n�n  ilk paragraf�na ' .. nedir sizce? '  diye giri� yapm�� rahmetli Mehmet SEYDA. �lerleyen �ok de�erli sat�rlar�n�n bir yerlerinde ��yle demi�: " Bu soruya verilecek yan�tlar herkese g�re de�i�ir san�yorum. Bana sorarsan�z; bizde birtak�m �airlerin ��kmazlar�, saplant�lar� olabilir ama genellikle �iirimiz ��kmazda de�ildir. �ncelmekte ve geli�mektedir; roman ve hik�yede �a�da� ak�mlar� yak�ndan izleyenler yeti�iyor; basmakal�p sorumsuz ele�tiricili�in yan�nda, ister nesnel ister �zel a��dan olsun, ele ald��� sanat��y� titizlikle inceleyen, yarg�lar�na sayg� duyulan ele�tirmenler, denemeciler de g�r�l�yor derim. Bununla, herh�lde, ger�e�e �ok ayk�r� bir �ey s�ylemi� olmam ama,' Bizde b�t�n sanat��lar birbirine a��kt�rlar, birbirlerini okurlar ve de�erlendirirler, �ok severler birbirlerini, sayg� da duyarlar... ' dersem, herh�lde, ger�e�e epey ayk�r� bir �ey s�ylemi� olurum. B�yle bir durumda, edebiyat�m�z�n as�l eksi�i, birbirimizi be�enmeyi�, �ekemeyi�, sevmeyi� olarak belirlenebilir. ( ... ) Her �eyin ba�� gene de sevgi. Sanat sevgisi... yani; insan sevgisi." *

Rubailerinde ne diyor rahmetli Naz�m Hikmet RAN ge�icili�imizi vurgularcas�na; " Ayr�l�k yakla��yor her g�n biraz daha / g�zelim d�nya elved� / ve merhaba / k � i n at..."  d���nmek gerek o h�lde, kal�c� bir �eyler b�rakmak gerek bu d�nyaya!

D���nceyle yapabiliriz bunu. Yine Rubailer, gene Naz�m H�KMET; g�stermi� bunu: Lahana, otomobil, veba mikrobu ve y�ld�z / hep h�s�m akrabay�z / ve ey g�ne� g�zl� sevgilim, � Cotigo, ergo sum � * * de�il / bu ha�metli ailede var�z da d���nebilmekteyiz...  

1960' lar�n ikinci yar�s�n�n ba��nda bir yazar�m�z, " �zerinde y�zy�llar�n anlama y�k� yatan, zihnimizde say�s�z �a��r���mlar uyand�ran, hayat kelimesini, ya�am kelimesiyle de�i�tirmeyece�imizi s�ylemi�. De�i�mi� bile! Ya�am kelimesi hayat�m�za �yle bir girmi� ki g�n�m�zde, " Ya�am Merkezleri " bile kurulmu�!

Bir g�r�� ileri s�r�yorum: " Belgege�er " kelimesi, fax s�z konusu de�il ama faks kelimesinin yerini asla tutmayacak; kabul g�rmeyecek! Belki ba�ka bir kelime, �rnek olarak fotokopi benzeri, yerine yerle�ecek bir kelime olabilir; l�kin bu de�il! Bu konuda otuz sekiz y�l sonraki yazacaklar�n�z�, �imdiden merak ediyorum!

1922 y�l�nda yazd��� " Ele�tirmen - M�nekkid - Hakk�nda " ba�l�kl� yaz�s�nda ��yle demi� rahmetli Nurullah ATA�: M�nekkidin gayesi sevdi�i muharrirlerin servetini temin etmek, di�erlerinin k�r�na mani olmak de�ildir. �zdeyi� olacak de�erde bir yarg�. Ya�ar Nabi Nay�r da �ok g�zel s�ylemi�: Bir m�nekkidin oturup okuyup u�ra�aca�� bir konuyu ben oturup nas�l yazay�m? Yazmadan da durulmuyor ama! Nurullah Bey' in ayn� yaz�s�ndan bir �zdeyi� daha: " Esasen san' atte hakikat yoktur, kabiliyet, deh� vard�r " . Sanat�� olma yolunda h�zla ilerliyorum ya, bu l�f� nas�l b�y�k bir istekle �zerime al�nd�m, anlatamam!

" Sanatk�r�n arad��� kari esasen ilim ve zevke malik bulunan kimsedir; ��yle ki Voltaire' in tarifi, m�nekkidden ziyade, karii tavsif eder; fakat  b�yle tarif edilmeye l�y�k olan insan Voltaire' in de i�aret etti�i ve�hile sanatk�rd�r. �tiraf edelim ki sanat yaln�z sanatk�rlara hitap eder ve yaln�z onlarca anla��l�r. Di�er karilere gelince, onlar anlad�klar�n� zannederler ve bu tatl� h�lyaya kap�larak eserin tab' �ndaki maddi ihtiya�lar� temin ederler: Bu hizmetleri her h�lde �ayan-� ��kran ve h�rmettir. "

Nurullah Beyin bu s�ylediklerine de  kat�ld�m. Her iki anlatmak istedi�iyle de tavsif edebilirlili�imi s�nad�m. G�ld�m. Y�zdelerini vermem �art m�; zaman zaman her iki de role de soyundu�umu anlad�m! Haydi, �imdi yukar�dakiler i�in biraz s�zl�k okuyal�m l�tfen. �ok keyifleneceksiniz.

1967 y�l�nda rahmetli Aziz NES�N, yine rahmetli bir romanc�yla polemi�e girmi�. Taraflar �ok seviyeli ama. Romanc� zeki bir atakla, " Hadi yanl��lar�m� g�ster bakal�m " demi�. Eklemi�: G�stermekle de yetinme, yerlerine en do�rusu, en g��l�s� nas�l olur belirt! "

Taraflar �ok seviyeli; dikkatinizi �ekerim. Aziz Bey ters bir voleyle gerisin geriye g�ndermi� topu...

Romanc� da yetinmeyip, kurcalay�p iyice kar��t�rm�� ortal���. Roman�n�n kazand��� yar��may� ve se�ici kurulu �yelerini dayanak olarak sunmu�. Aziz Nesin de s�vam�� kollar�, bezenmi�. Ne bezenmek ama! Delil g�stermek, d�zeltmek de�il de sanki, arkadan gelenlere, canl� canl�, uygulamal� Y�ksek Dil Dersleri! Kayna��n fotokopisini ald�m; arada bak�p �al���yorum...

Her ikisine de Tanr�' dan rahmet dilerim.

Yakla��k otuz sene �nce yap�lm�� ( bak�n eskiden adlar uluorta belirtilmiyormu� ) sokak anketinden iki �rnek:

�.G. / Odac� / Bey / 42 ya��nda:

- �iir nedir?

- Cenab� Allah' �n verdi�i �ey.

- �yi bir �iir nas�l olmal�d�r?

- �yi bir �iir y�rekten gelir de insana rahatl�k verir.

- En be�endi�iniz �air?

- Hazreti Yunus!

- Ba�ka?

- Hazreti Eyy�b, Hazreti Musa

R.T / Muhasebeci / Han�m

- �iir nedir sizce?

- Kat� ger�eklerden �ok, d���nce d�nyam�za hitap eden, kula��m�za tatl� gelen s�z dizileri.

- �yi bir �iir nas�l olmal�d�r?

- Ya�ant�n�n kat� ger�eklerine de�inse bile yumu�ak�a de�inmeli.

- En be�endi�iniz �air?

- Yahya Kem�l, Orhan Veli...

- Birka� �air ad� daha sayar m�s�n�z?

- Bu konuda bibliyografik bilgim k�t oldu�undan pop�ler olmu� birka� isim vereyim: Mehmet Akif, Yahya Kem�l, Orhan ve Adnan Veli' ler fil�n...

G�zel bir �iir tan�m� de�il mi: D���nce d�nyam�za hitap eden, kula��m�za tatl� gelen s�z dizileri�

Orhan Vell' nin Ekim 1937 de �stanbul' da yazm�� oldu�u, sekiz par�al�k Bebek Suite' ini pek severim. ��te sekiz par�an�n i�inden en sevdi�im �� par�as�:Vatman

Hep kar��ya bakar
Cigara i�mez
Vatman
�m�r adamd�r

Peyzaj

Evler, d�kkanlar, duvarlar,
K�m�r depolar�,
Deniz,
�antalar, mavnalar, kay�klar.

Bal�k��lar

Bizim Bal�k��lar
Kitaplardaki bal�k��lar gibi
�ark�y�
Bir a��zdan s�ylemezler

...

Uzun uzun solukland�m. Vatman tamam, olmas� gereken gibi. Peyzaj da �yle. Bal�k��lar? Niye kitaplardaki gibi de�iller? ��in s�rr� burda m� yoksa bir a��zdan �ark� s�ylemezler olmas�nda m�? �� taraf� �ok g�zel denizlerle �evrili kara par�as�n�n �zerindekilerin suya darg�nl���n�n nedeni bu olabilir mi? K�ylerde k�zlarla erkeklerin ayr� dans etmesinin de bununla bir ilgisi var m�? Onun i�in mi k�ylere piyano girmiyor? Piyano girmeden kuaf�r girer mi? Ni�in k�yler art�k ne k�ye ne de �ehre benziyor? O eski k�y kokusu, toprak yolu, erdemin sa� kolu...

Yoksa ya�am beni biraz yordu mu?..

Kom�unun tanr�lar�, tanr��alar� da kesin olarak yordu ama! Biraz kar���k durumlar mitolojide. Erkek olup kendi kendini do�uran Prometheus �ocuklar�n�n annesi mi oluyor bu durumda? Tanr� Zeus' un casusu Tanr� Hermes... Asia' dan do�an Prometheus' un di�er annesi Klymene...   Kimseyle sevi�meden g���, da�lar�, denizi do�uran Gaia... Baz� a�k tanr�lar�n�n ya da tanr��alar�n�n di�er i�lerinin de " sava� " olu�unu akl�m hi� kesmez. Sava�la a�k�n hi� ilgisi var m�? Ya da a�ktan �nce b�y�k bir sava� m� var! Daha bir s�r� kar���k �eyler... Bir de kimin eli kimin cebinde olma durumu var ki oras�n� hi� kar��t�rmayal�m. Mitoloji zaten insanlar�n fantezisi de�il mi?

Gelgelelim, Defne iyi ki bir bir sevgiye yakalanm�� da ka��n�lmaz kaderi onu a�aca �evirmi�. Yapra��yla, sabunuyla, kokusuyla, dallar�yla insanlara ba�ka kim bar���, sevecenli�i, sevgiyi a��layacakt�? Adonis' i bir yaban domuzu �ld�rmeseydi, bereketin simgesi gelinci�i nas�l bilecektik? Narcissos sudaki aksini g�rmeseydi, nergisin ola�an�st� kokusunu soluyabilecek miydik? Ya, nergis gibi g�zetlemek edebiyat�m�za yerle�ecek miydi? " Olmad� tenhada bir i�ret �emende y�r ile / �st�me g�z dikti nergisler nig�hb�n oldu hep "; �air Nedim, L�le Devri' nde, " Sevgiliyle tenha bir �imenli�e �ekilip i�emedik, nergisler bek�i oldu; g�zetledi hep " demi�. Demek ki o da biliyormu� Narcissos' u!

Say�n T�rel EZ�C�* * * , " Mit ya da Mitos, yaz� �ncesi do�al topluluklarda do�um �l�m d�ng�s�ndeki, evrensel yazg�s�n� fark eden insano�lunun, evreni ve do�ay� a��klama gereksinimiyle yaratt��� do�a�st�, kutsal b�y�sel nitelikler ta��yan �yk�lerdir " demi�. Bu kadar g�zel bir tan�mlama �st�ne hi�bir �ey denmez!        

En zoru Amazonlar�n aras�nda dola�mak! Tek g�zl� korsanlar gibi tek g��s� kapal�, di�er g��s� a��k kad�nlar�n iki g��s�n� g�rebilmenin bir tek yolu varm��: Kad�n�n cezaland�r�lmas�! Zira kad�nlar ancak �l�mle cezaland�r�ld���nda iki g��s� birden a��l�rm��. Bu kimin yarar�na ki? Bir edebiyat�� hangisinden esinlenmedir; tek g���sl� Amazon' dan m�, �ift amazondan m�? �kisi de birbirinden ac�!

�undan daha da ac� de�il ama!

H�lyas� kalmay�nca hayat�n ne zevki var,

Bitsin hay�rl�s�yla �u beyhude sonbahar... 

Yahya Kem�l Beyatl�

Canlanal�m yeniden! Tango, Cha cha, Rumba ve Salsa gibi ate�li danslar� yapan �iftlerden di�il olan� kimin daha �ok ilgisini �eker; dans e�i erilin mi, dans� seyreden erillerin mi? Bu �nemli konuyu da edebiyat yapanlardan ba�kas�n�n ��zebilece�ine inanm�yorum!

Yola ��kt���mda hep Amerika' daki �l��lerin b�y�kl���n�n, Fransa' daki Moulin Rouge' lar�n cazibesinin, �ngiltere' nin sisinin, mistisizminin, muhafazak�rl���n�n pe�inden ko�tum. Y�llar sonra geldi�im yer ba�lad���m yere �ok benziyor; Red Kit' siz Amerika' n�n, Tenten' siz Fransa' n�n, Pembe Panter' siz �ngiltere' nin hi� mi hi� �ekicili�i yok art�k!

Akvaryum bal��� ger�ekten akvaryum bal��� m�? Kafes ku�u ger�ekten kafes ku�u mu? Akvaryum bal��� akvaryumda, kafes ku�u kafeste �lmeye zorunlu mu? Bunun da yan�t�n�n edebiyatta oldu�u kan�s�nday�m! 

Gazeteci ve yazar rahmetli Raif ERTEM, " Penceremdeki Kedi, Kap�mdaki �akallar, Sokaktaki �ocuklar..." adl� yaz�s�nda ne g�zel anlam��: ( ... ) A��k penceremin �n�ne bir kedi geldi. Ba��n� hafiften i�eri soktu. G�zleri k�p�� k�p��. ��eriye girmek istiyor. Bak��lar�mdan onay� alamad�. Ba��n� �er�evenin �st�ne koydu. R�zg�r t�ylerini savuruyor. G�zlerini a��yor, kap�yor. Sanki yalvar�yor. ...  ���yor, a�. 

( ... ) Yine y�llar �ncesine gittim. Enez' deyiz. Av barakam�zda. Hava kopard�. Ya�mur kara �evirdi. �eltik tarlalar� doldu. dona �ekti buz... Do�an�n hayvan�na bar�nacak yer kalmad�. S���nacak bir avu� kara par�as� yok. Kap�m�z t�k�rd�yor. A�t�m. �akal yavrular�. Hemen i�eriye dald�lar. Fazla da gitmiyorlar. Kap�n�n e�i�inde duruyorlar. G�zlerinde korku. Tir tir titriyorlar. En �ok korktuklar� insano�lu de�il mi? �imdi de insano�luna s���n�yorlar. Ba�ka olanaklar� yok. Ya�amak, ya�ayabilmek. Donlar ��z�l�nceye kadar bakt�k. K�peklerimizle de dost oldular. Havalar d�zelince sald�k. �nan olsun gitmek istemediler. K�pekler arkalar�ndan kovalad�.

Penceremdeki kedi. G�zlerini bir a��yor, bir kap�yor. Ba��n� sall�yor. G�z g�ze geliyoruz. Alsam biliyorum. Kedi, kediler olacak. Denedim. Kovalamaya da i�im el vermiyor.    ...

Yine y�llar �ncesine gittim. Galata k�pr�s� eski yerindeydi. Bir gece vakti. K�pr� alt�nda doyunuyorduk. �ocuklar bar�nacak yer ar�yorlard�. Doyurduk. Kap� �nlerine k�vr�l�p yatt�lar. Hey insano�lu!      ...  "  

Bu yaz�dan sonra da yaz� yaz�lmaz ki!

Platon yan bizim Efl�tun, edebiyat e�itimci olmal� demi�; Aristotales de e�lendirici olmal� demi�. Ya ben �imdi ne diyeyim? �kisi de hakl�!

Bu arkada�lar da bir �eyler demi�ler! �ok b�y�k bir gazetenin kitap ele�tirmeni; " Don Ki�ot' u ald�m ama otuz yedinci sayfay� ge�emedim " .

Bak�n bunu da bir �air, ele�tirmen, �niversitede profes�r ve �nemli bir derginin edit�r� demi�: Dante s�k�c�! Shakespeare l�f kalabal��� yap�yor!

Bir ba�ka editoryal direkt�r ve yazar da A�k ve Gurur' un yazar� Jane Austen' i mezardan ��kart�p d�vmek isteyenlerin hakl� oldu�unu s�yl�yor!

Dilin de dili yok ki k�fretsin!

Bunlar�n hepsi Allahtan yabanc�! Bizim edebiyat��lar� da fazla bilmezler. Bilselerdi baz�lar�n�n kl�siklerinin ba��ml�s� olurlard�; Neyzen Tevfik' imiz var; rahmetlinin a�z�ndan ��kan en ge� be� dakika sonra kl�sikle�iyordu:

Azizim s�vmek m�sekkin - i asapt�r / Bin�enaleyh herkese me�ru hakt�r (Azizim, s�vmek sinirleri yat��t�r�r / Bundan �t�r� herkese yasal hakt�r� )

Yazar�m ama! Derim ki baz�lar�na: Bu kadar g�zel Edebiyat Kokular� varken ni�in ar�nm�yorsunuz onlarla? 

 

 

nsan Olman�n Lezzeti... XCI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; can s�k�nt�s�na en g�zel il�c�n g�venebilece�iniz bir zaman makinesi oldu�unu d���nd�n�z?

      

 * Papir�s, Ayl�k Dergi, Say� 1, Haziran 1966

 *  *  Cogito er sum: D���n�yorum, �yleyse var�m. Rene DESCARTES

 *  * * Hacettepe �niversitesi, Ankara Devlet Konservatuar�, Tiyatro B�l�m�

 

: Alp ARPAD, Ankara, 24 Nisan 2004, 05:22                                                               Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t